INSCRIERE LICENTA

ADMITERE STUDII DE LICENTA

25 SEPTEMBRIE 2016, ora 10:00

 

20% locuri fara taxa

 

 • 20% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2016/2017, studii de licenta cu predare in limba romana, in ordinea mediilor obtinute la admitere, vor putea studia fara a plati taxe de studii
 • 20% dintre studentii inmatriculati la fiecare specializare si forma de invatamant
 • Recalculare anuala a celor 20%
 • Lista persoanelor care beneficiaza de locuri fara taxa se afiseaza in termen de 5 zile de la inceperea anului universitar
 • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, returnarea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral in termen de 7 zile de la inceperea anului universitar
 • Taxa de inscriere nu se returneaza
 • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru maxim 1 program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

 • Inscrieri in campus:
  1 – 5 august 2016, interval orar 9:00 – 14:00
  29 august – 24 septembrie 2016
  luni-vineri, 8:00 – 18:00
  sambata-duminica, 9:00 – 14:00

 • Modul de desfasurare a concursului de admitere:

  – Absolventii de liceu care detin atestate recunoscute/emise sub egida Ministerului Educatiei sau competente certificate prin intermediul adeverintelor de absolvire, in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limbi straine, au posibilitatea de a nu mai sustine testul scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul scris.

  – Absolventii de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi pe baza acestora

  – Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test grila scris, la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%). Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si analiza matematica.


Taxe:

 • Taxa de inscriere la concurs: 100 lei
 • Taxa de studii: 900 euro, platibili in transe, in lei la cursul BNR; 10% reducere in conditiile achitarii taxei de studii intr-o singura transa


Actele necesare inscrierii la concurs sunt:

 • Cerere de inscriere tip. Aceasta se obtine de la secretara de facultate care verifica dosarul de inscriere si se completeaza personal de candidat/a;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau, dupa caz, copie legalizata. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile iunie-iulie si respectiv, august-septembrie anul in curs, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta in original sau copie legalizata, semnata de directorul si secretarul-sef al liceului, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
 • Foaia matricola care insoteste diploma de bacalaureat sau echivalenta
 • Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, potrivit legii
 • Certificatul de nastere, in copie si original (originalul se restituie pe loc)
 • Certificatul de casatorie, in copie si original (originalul se restituie pe loc) – in cazul schimbarii numelui
 • Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare de licenta
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (copie legalizata), pentru cei care doresc sa urmeze a doua facultate. Absolventii promotiei anului in curs carora nu li s-a eliberat diploma de licenta pot prezenta adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor pe anii de studii si media de la examenul de licenta
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizata) si adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar in curs si forma de invatamant (pentru studentii care urmeaza simultan o alta facultate), cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului”, semnata de Decanul si Secretarul-sef al facultatii respective
 • Atestat eliberat de institutia de invatamant preuniversitar si recunoscut de Ministerul Educatiei din domeniile economic, informatica sau limbi straine – cu punctaj sau calificativ, in original
 • Buletin sau Carte de identitate in copie
 • 3 (trei) fotografii color marime 3/4 cm
 • Chitanta de plata a taxei de concurs

Actele se prezinta in dosar plic cartonat.

Dupa acceptarea dosarului de inscriere fiecare candidat primeste „Legitimatia de concurs” pe baza careia va acces in sala de examen.

 


Cine se poate inscrie la concursul de admitere:

 • La concursul de admitere pot participa cetateni romani si ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), indiferent de anul absolvirii liceului si de pregatirea postliceala pe care o au
 • Recunoasterea studiilor efectuate de cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei
 • La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta in cadrul Universitatii Romano-Americane, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de Ministerul Educatiei, cu exceptiile prevazute de lege

 


Candidatii din Republica Moldova, in vederea obtinerii aprobarii de inscriere de la Ministerul Educatiei, sunt rugati sa
depuna la Secretariatul General al Universitatii sau la Centrul Teritorial de Inscriere CHISINAU, urmatoarele acte:

 • Certificatul/Diploma/Adeverinta cu examen de bacalaureat si foaia matricola, 2 copii legalizate
 • Certificatul de nastere eliberat de autoritatile din Republica Moldova, 2 exemplare legalizate
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul), 2 exemplare traduse in limba romana, legalizate
 • Pasaportul eliberat de autoritatile din Republica Moldova, 2 copii legalizate
 • Cartea de identitate eliberata de autoritatile din Republica Moldova, 2 copii legalizate
 • Adeverinta medicala
 • 3 (trei) fotografii color marime 3×4 cm

Actele se prezinta in doua dosare plic – cartonat.

 


In conformitate cu Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state terte UE, anexa la ordinul Ministerului Educatiei privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, cetatenii din statele terte UE sunt inscrisi la studii in Romania, la programele cu predare in limba romana, fara concurs de admitere, pe baza actelor de studii si a scrisorii de acceptare la studii emisa de Ministerul Educatiei.