ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI - ADMITERE LICENȚĂ 2024

Ca să-ți fie cât mai ușor, am adunat mai jos cele mai frecvente întrebări cu privire la Admiterea la studii de licență. Răspunsurile te vor ajuta să înțelegi cum se desfășoară cei 3 pași ai acestui proces: înscriere, admitere și înmatriculare. Nu-i așa că-i mult mai simplu acum? 🙂

Admiterea se va organiza online și fizic, respectiv în 3 pași: înscriere, admitere și înmatriculare (confirmarea locului).

Da, se va organiza și o sesiune de admitere în Septembrie, pentru acele programe de studii de licență (specializări) unde, din sesiunea de admitere din Iulie, vor mai rămâne locuri disponibile.

Cea mai mică medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Un candidat poate fi admis la un program de studii de licență și cu o medie de admitere egală cu 7.

Cea mai mare medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Astfel, media de admitere poate fi egală și cu 10, de exemplu în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat sau cei care sunt olimpici la nivel internațional.

Pentru programele cu predare în limba română, taxa de studii este de 2.100 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Reducerea acordată tuturor studenților care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere): 400 Euro/an

Pentru programele cu predare în limba engleză, taxa de studii este de 3.400 Euro/an. Pentru înscrierile până la data de 24.07.2024, taxa este de 2.700 Euro/anul I.

Nu. Doar universitățile de stat pot beneficia de fonduri de la bugetul de stat.

Universitatea Româno-Americană oferă în schimb, din fondurile proprii, 20% locuri fără taxă, în fiecare an universitar, la fiecare program de studii de licență în limba română (specializare) și formă de învățământ, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ale candidaților declarați admiși, înmatriculați și care au achitat taxa de studii în termenele stabilite.

Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 20% medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent.

În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8,50.

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (20% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Da, primilor 10% studenți înmatriculați (în valoare de maxim 1.000 euro). Cuantumul bursei va fi restituit studentului. Detalii complete aici: https://www.rau.ro/scholarship-regulations/?lang=en.

Universitatea Româno-Americană oferă numeroase facilități studenților săi, oportunități care îi vor ajuta să se dezvolte personal și profesional, de exemplu numeroase evenimente, cursuri cu profesori internaționali și training-uri cu reprezentanții companiilor de top și oameni importanți de business, toate în contextul unei relații călduroase, apropiate, dintre studenți și profesori. Mai multe detalii:

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română din România sau din străinătate, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în cadrul unor instituții de învățământ străine aflate pe teritoriul României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Numărul de locuri scoase la concurs depinde de programul de studii (specializarea) și forma de învățământ. Informațiile sunt disponibile online, aici!

Înscriere

Înscrierea online se realizează pe platforma https://admitere.rau.ro prin (1) crearea unui cont, (2) completarea datelor și încărcarea documentelor necesare și (3) achitarea taxei de înscriere la finalul aplicației online.

Înscrierea online prin platforma https://admitere.rau.ro se realizează în perioada 1 iunie – 24 iulie 2024. În campus înscrierea se realizează în perioada 8 iulie – 24 iulie 2024.

Nu. Înscrierea online este validă și intră în concursul de admitere numai după ce candidatul a finalizat înscrierea prin plata taxei de concurs prin platforma https://admitere.rau.ro.

Taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii este de 100 lei pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei pentru programele cu predare în limba engleză. Taxa se achită la finalul înscrierii online, din platforma de admitere.

Mențiune:

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere de 100 lei următoarele categorii de candidați:

 • Candidații ai căror părinți sunt cadre didactice sau personal auxiliar în învățământ, în activitate sau pensionați;
 •  Candidații orfani de ambii părinți, copiii din familii monoparentale sau din mediu instituționalizat;

 •  Persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie;

 • Copiii angajaților URA.

La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) obținută în România, indiferent de anul absolvirii liceului și de pregătirea postliceală pe care o au.

Da, Candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere, în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Da.  În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 09:00 – 14:00):

Email: [email protected]

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

§  Cerere de înscriere tip – generată electronic pe baza documentelor prezentate la înscriere.

§  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau fotocopie. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023 – 2024 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în fotocopie. Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023 – 2024, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

§  Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original sau fotocopie;

§  Certificatul de naștere, fotocopie;

§  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), fotocopie;

§  Adeverință medicală, fotocopie, eliberată de către medicul de familie sau cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare. Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului (cu mențiunea ”apt efort fizic”);

§  Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă  (ambele în fotocopie), pentru cei care doresc să urmeze a doua facultate. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2023 – 2024, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverință de absolvire, în original, semnată de către decan și  secretarul – șef  al facultății absolvite, eliberată în condițiile legii, sau fotocopie;

§  Diploma de bacalaureat (fotocopie) și adeverință (fotocopie), din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2024 – 2025  și forma de învățământ (pentru studenții care urmează simultan o altă facultate), cu mențiunea că “Diploma de bacalaureat Seria … și  Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de către decanul și secretarul șef al facultății respective;

§  Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza “Atestatului/Adeverinței de echivalare” eliberat(-e) de către Ministerul Educației, potrivit legii;

§  Atestat (după caz) – fotocopie – eliberat de instituția de învățământ preuniversitar și recunoscut de către Ministerul Educației sau atestat recunoscut instituțional în unul dintre domeniile: economie, informatică, limba română sau limbi străine – cu notă, punctaj echivalent sau calificativul „admis”, în original;

§  Buletin/Carte de identitate sau Pașaport în fotocopie;

§  3 fotografii color dimensiune 3/4;

§  Dovada plății taxei de concurs;

§  Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma dedicată și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Certificatul/Diploma/Adeverința de examen de bacalaureat și foaia matricolă;
 • Certificatul moldovenesc de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul moldovenesc – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate din Republica Moldova;
 • Adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare de licență (Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului cu mențiunea „apt efort fizic”);
 • ATESTAT (după caz) în domeniul limbii străine, recunoscut internațional sau un document care să ateste calitatea de olimpic național/internațional sau ESEU, după caz, în funcție de opțiunea candidatului;
 • 3 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare.
 • Pentru candidații care doresc să urmeze a doua facultate, se adaugă Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă (Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licență pot încărca electronic adeverința de absolvire cu examenul de licență);
 • Pentru candidații care urmează simultan o altă facultate, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent și forma de învățământ.

Da. Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul click aici, în perioada 2 – 15 septembrie 2024 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere IULIE 2024), respectiv în perioada 2 – 27 septembrie 2024 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere SEPTEMBRIE 2024). În dosar se vor regăsi toate documentele de înscriere, menționate mai sus, precum și toate documentele de la înmatriculare.

Admitere

Admiterea la Universitatea Româno-Americană se face cu luarea în calcul a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine pentru toate specializările în limba română (vezi Anexă).

Candidații care NU dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare), și care înlocuiește susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori.

Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru). Candidații pot prezenta un Atestat/Certificat din domeniul sportului, limbii române sau limbi străine, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs.

Admiterea la programele cu predare în limba engleză presupune (1) un Interviu online și (2) un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze, pentru care se vor lua în calcul:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză;
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă)

În situația în care candidații nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.

Atestatele care pot echivala proba de concurs sunt atestatele eliberate de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestatele recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine.

Pentru lista completă vă rugăm să verificați aici.

În cazul în care candidatul prezintă un atestat eliberat de o instituție de învățământ preuniversitar, recunoscut de Ministerul Educației, sau un atestat recunoscut instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine, pentru proba de concurs se va considera nota înscrisă pe atestat sau nota echivalentă, conform documentului aferent.

Concursul de admitere pentru programele de licență este pe data de 26 iulie 2024.

Rezultatele admiterii pentru programele de licență se afișează online până la data de 28 iulie 2024, pe contul de înscriere realizat, disponibil aici: https://admitere.rau.ro.

Eseul trebuie să reflecte:

 • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale;
 • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate în general și specific de ce Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • motivele alegerii programului de studii (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • motivația alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.).

Notă: în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări (programe de studii), Eseul va reflecta prima opțiune a candidatului.

Da. Forma lucrării:

 • Lucrarea se redactează cu Font 12, Times New Roman, iar distanța dintre rânduri (Spacing) va fi de 1,5;
 • Lucrarea va avea maxim 3.500 caractere, inclusiv spațiile libere;
 • Titlu/subtitluri se scriu cu Font de 14 și caractere bold;
 • Se folosesc diacritice;
 • Paginile se numerotează;
 • Dacă este cazul, în urma prelucrării de idei sau citate, se menționează la sfârșitul lucrării bibliografia utilizată;
 • Prima pagină a lucrării (pagina de gardă) trebuie să conțină titlul lucrării, numele autorului/autoarei, Facultatea/Specializarea/Forma de învățământ (Învățământ cu frecventă – IF / Învățământ cu frecvență redusă – IFR).

Da, eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online pentru a putea fi luat în calcul în concursul de admitere.

Candidatului i se vor adresa întrebări privind:

 • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale;
 • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate, în general, și specific de ce la Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • Evaluarea motivelor candidatului privind alegerea unei specializări / program de studiu;
 • Motivarea alegerii domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.).

Notă: în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări (programe de studii), Interviul va reflecta prima opțiune a candidatului.

Interviul ca proba de concurs va dura aprox. 15 minute și se va realiza online în data concursului de admitere, candidatul fiind notificat cu privire la data și ora interviului.

Absolvenții cu diplomă de licență care se înscriu la a doua facultate pot fi admiși pe baza echivalării mediei de admitere cu media generală a anilor de studii universitare de licență sau pot opta pentru susținerea concursului de admitere, caz în care media de admitere se calculează conform procedurii standard.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat sunt declarați admiși fără susținerea Concursului de admitere, cu media 10 (zece).

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premii I, II, III, mențiuni sau premii speciale la olimpiadele școlare naționale și/sau internaționale (recunoscute de către Ministerul Educației) pot fi admiși fără susținerea concursului de admitere, având echivalată cu 10 (zece) nota la Proba de concurs.

Sportivii de performanță care prezintă o adeverință semnată și înregistrată, emisă de federația de specialitate, prin care se atestă această calitate, au echivalată cu 10 (zece) proba de concurs.

Candidații care au obținut locurile I – III la Campionatele Naționale (pe ramură de Sport) au echivalată cu 10 (zece) proba de concurs.

Candidații care au obținut locurile I – VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare sau Campionatele Balcanice sunt declarați admiși cu media 10 (zece).

Înmatriculare

Confirmarea locului obținut prin admitere presupune înmatricularea candidatului declarat admis și se realizează online prin (1) semnarea cererii de înmatriculare în anul I de studii, (2) semnarea contractului de studii și (3) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

 

Confirmarea locului (înmatricularea) la oricare program de studii de licență, indiferent că este cu predare în limba română sau cu predare exclusiv în limba engleză, se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Pentru programele cu predare în limba română, plata taxei anuale de studii se poate realiza în 4 tranșe, prima în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Pentru programele cu predare în limba engleză, plata taxei anuale de studii se poate realiza într-o singură tranșă în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Se oferă 20% locuri fără taxă din total studenți înmatriculați, nu doar declarați admiși. Astfel, toți candidații declarați admiși, indiferent de cât de mare este media de admitere, trebuie să se înmatriculeze în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, prin (1) semnarea cererii de înmatriculare în anul I de studii, (2) semnarea contractului de studii și (3) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

Taxa de studii achitată la înmatriculare va fi restituită într-un cont bancar, în a doua jumătate a lunii octombrie, studenților care se vor regăsi pe lista beneficiarilor de burse de studii (loc fără taxă) în anul I de studii, pe baza Contractului de bursă și a Cererii de restituire a taxei de studii achitate.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înmatricularea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 09:00 – 14:00):

Încă ai nelămuriri? Suntem aici pentru tine! 🙂

Scrie-ne pe:

Discută direct cu un consultant URA:

 

Discută direct cu un consultant URA:

 

Program de lucru:

 • luni-vineri: 10:00-16:00

Program de lucru:

 • luni-vineri: 10:00 – 18:00
 • sâmbătă-duminică: 09:00 – 14:00