Admitere Licență 2016

Ultimele zile de înscriere. Depuneți dosarul de înscriere la facultățile noastre până pe 24 septembrie.

De ce să alegi Universitatea Româno-Americană

Infografic Facultate Infografic Facultate Small
  • 3500 studenți
  • 180 profesori
  • 90 personal auxiliar
  • 1500 locuri scoase la concurs
  • facultăți

Corp profesoral

Universitatea este angajată într-un parteneriat între profesorii români și internaționali și studenții săi, pentru asigurarea desfășurării unui proces de învățământ participativ, acordând atenția cuvenită realizării unui învățământ de calitate.

Beneficii

  • Clubul Studenților URA (CS-URA)
  • Programe de studii cu predare în limba română și limba engleză
  • Cursuri extracuriculare oferite de profesori internaționali
  • Oportunități de training, internship și voluntariat
  • Burse de studii în străinătate

Campus

Prin condiţiile de studiu şi viaţă socială pe care le oferă, Campusul consolidează locul de excelenţă pe care Universitatea Româno-Americană îl deţine în peisajul învăţământului superior românesc. Mai multe detalii aici.

Dosarul de admitere
Descarcă
=
Cerere de înscriere tip
Diplomă BAC / licență / echivalent
Foaia matricolă
Atestat specializare
Adeverință medicală
3 fotografii
Buletin / C.I.
Certificat de naștere / căsătorie
Chitanță plată taxă de înscriere
+ + + +

Informații generale

Știai că sunt 20% locuri fără taxă? Detalii aici!

Știai că sunt 10% locuri fără taxă la masterat?

În fiecare an, din universitatea noastră absolvă aprox. 800 de studenți.

55 % dintre absolvenți au ales să se înscrie și la ciclul universitar de masterat.

Facultățile noastre și specializările oferite de acestea

Ca o modalitate directă de aprofundare a cunostințelor teoretice acumulate la cursuri și seminarii, Facultatea de Drept a dezvoltat o bază de practică puternică, incluzând instituții cu profil juridic din București și din țară, dar și un sistem intern de diseminare sub raportul relevanței practice a informațiilor, prin crearea cercurilor studențești de profil.

Prin cunostințele dobândite în cadrul programului de Licență, viitorii absolvenți vor participa în mod direct la realizarea actului de justiție, la reformele impuse de integrarea României în Comunitatea Europeană. Implicarea în activități profesionale extra-didactice a numeroase cadre universitare din Facultatea de Drept, prin angajarea în instituții precum tribunale, judecătorii, procuratură, cabinete de avocatură, notariate, ministere și alte instituții publice, se reflectă în dimensionarea pragmatică a procesului educațional. Studenții beneficiază de cursuri permanent reactualizate și de o veritabilă bază de date accesibilă prin apelul la experiența profesională a profesorilor care activează în Universitatea Româno-Americană.

Cursurile sunt concepute în stilul "tailor-made", în funcție de cerințele pieței muncii din industria turismului și a călătoriilor. Din ce în ce mai multă atenție se acordă învățământului centrat pe student, bazat pe necesitățile personale ale viitorului specialist din domeniul turismului, acesta dobândind la finalizarea programului numeroase competențe specifice domeniului de studiu.

Studenții Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional sunt conectați experimental la standardele de performanță din industria turismului prin intermediul stagiilor de practică și a programelor de internship efectuate în unități partenere. O reușită relevantă a acestor parteneriate este faptul că, în prezent, facultatea se bucură de un număr de peste 30 de baze de practică, care asigură dezvoltarea competenţelor şi abilităților necesare specialistului din industria turismului și a călătoriilor.

Misiunea programului Informatică Economică constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii economice, capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică, în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar. Absolvenţii programului vor avea capacitatea de a practica la un nivel de înaltă competenţă națională și internațională activităţi specifice informaticii economice şi managementului acesteia. Programul oferă cursuri care deschid perspectivele unei varietăţi de cariere.

The Computer Science for Economics program’s purpose is to train young people in this field of education, who will get to be very well instructed to keep up in a modern and efficient way, with the current social and economic requirements. Also, they will be skilled in analyzing the prospects of the social and economic environment, the modern management, the computer science and communicational technologies. These fields are in a continuous development, according to the European and educational research standards, being linked to the common ground of qualifications, at a national and community level. The graduates of this program will have the ability of practicing at a high competence level, at both national and international levels, activities specific to their field of study of computer science for informatics and management. The curriculum offers courses which can open large doors for a variety of careers.

Programul de studii universitare de licență Management oferă studenților săi o experiență academică unică prin conținut curricular și metode de predare adaptate cerințelor specifice pieței muncii.

Fundamentarea curriculei prin studii și analize dezvoltate în colaborare cu parteneri din țară și din străinătate și revizuirea constantă a acesteia în cadrul Consiliului Consultativ, alcătuit din specialiști renumiți, asigură dezvoltarea capacității studenților de analiză și sinteză a fenomenelor economice și manageriale. De asemenea, studenții vor dobândi competențe privind fundamentarea, proiectarea și implementarea de strategii manageriale.

Programul de studiu se concentrează pe formarea de specialiști capabili să facă față unei palete largi de provocări viitoare, în condiții de eficiență. Studenților le este asigurat accesul la stagii de practică și programe de internship pe toată durata studiilor. Contactul cu economia reală asigură tranziția de la studiu - la viața profesională, în contextul internaționalizării și globalizării pieței muncii.

Studenții beneficiază anual de cursuri extra-curriculare susținute de profesori de la universități partenere, de prestigiu din țară și străinătate.

Specializarea Marketing oferă studenților săi o experiență academică unică prin cursuri și metode de predare adaptate la evoluțiile mediului economico-social și la tendințele pieței muncii.

Cursurile oferite vizează dezvoltarea capacității studenților de a fundamenta decizii de marketing oportune într-un mediu de afaceri dinamic. Vor fi studiate elemente precum comportamentul consumatorului, strategia de marketing, tehnici promoționale, marketing digital, comunicare și relații publice. De asemenea, studenții vor dezvolta noi competențe și abilități prin participarea la proiecte multidisciplinare aplicate și interacțiuni cu specialiști din domeniu de-a lungul întregii perioade de studiu.

Programul de studiu Marketing este conceput și adaptat periodic în parteneriat cu reprezentanții mediului de afaceri.

Centrarea pe nevoile studentului, stadiile de practică și programele de internship, parteneriatul strategic cu potențialii angajatori, precum și colaborarea cu personalități recunoscute din mediul academic și mediul de afaceri, au condus la afirmarea programului de Marketing ca furnizor de absolvenți de succes, ușor de integrat în viața profesională și socială.

Într-un context internațional caracterizat prin dualitatea fenomenelor de globalizare și regionalizare, dezvoltarea competențelor de analiză și interpretare a evoluțiilor specifice domeniului tranzacțiilor financiare și comerciale devine fundamentală.

Misiunea asumată de programul de studii Afaceri Internaționale este aceea de a forma specialiști de referință, ale căror cunoștințe, competențe (profesionale și transversale) și abilități dobândite să le asigure un nivel de calificare necesar exercitării cu succes a profesiilor viitoare în domeniul relațiilor economice internaționale, precum și al dezvoltării cercetării științifice de profil.

Competențele dobândite urmăresc să imprime absolvenților pregătirea necesară pentru a activa nu doar la nivel național, ci și internațional.

Programul Afaceri Internaționale oferă studenților un parcurs curricular compatibil cu referențiale naționale și europene și un corp profesoral dedicat profesiei și domeniului în care activează.

De asemenea, prin programul de studii cu predare în limba engleză - International Business- demonstrăm cel mai bine faptul că suntem deja o comunitate academică cu adevărat internațională. Astfel, la programul International Business se regăsesc studenți din peste 40 de țări, anual un număr semnificativ de studenți participând la mobilități internaționale de studiu și stagii de practică prin programul ERASMUS +.

Universitatea Româno-Americană, prin Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, se diferențiază ca unic partener din mediul universitar privat al Comitetului pentru Muncă și Educație din cadrul AmCham Romania (The American Chamber of Commerce in Romania).

Pregătirea studenților în domeniul Finanțe este realizată prin oferta educațională, ce îmbină aprofundarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților practice într-un domeniu dinamic și complex, precum cel al finanțelor, asigurărilor, băncilor și piețelor de capital.

Planul de învățământ al programului de studii universitare de licență Finanțe și Bănci a fost fundamentat în viziune integrată (licență-masterat-doctorat), pornind de la cunoștințele și competențele generale și de specialitate și continuând cu acele cunoștințe ce asigură operaționalizarea competențelor dobândite la viitoarele locuri de muncă, asigurând absolvenților: capacitatea de utilizare și control asupra instrumentelor financiare, gestionarea optimă a produselor și serviciilor bancare disponibile în piață, administrarea și analiza serviciilor specifice activităților financiar-bancare și de asigurări.

La elaborarea planului de învățământ s-au avut în vedere atât recomandările existente la nivel național privind disciplinele de studiu necesare pentru formarea de bază a unui economist cât și opiniile exprimate de unii specialiști de referință din mediul de afaceri financiar-bancar. În egală măsură, a fost valorificată și experiența universităților partenere din SUA și Europa, transferată prin intermediul cadrelor didactice ce au derulat activități de predare în cadrul programelor din domeniu. Corpul profesoral implicat în cadrul acestui program de studii este unul de elită, îmbinând reputați specialiști din domeniul financiar-bancar cu cercetători recunoscuți la nivel național și internațional.

Studenții beneficiază de avantajul de a studia în unica universitate privată parteneră a programului Academica, realizat de Banca Națională a României în colaborare cu Academia Română și mediul universitar.

În contextul actual, caracterizat printr-o dinamică permanentă a societății informaționale, programul Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă competențe duale, atât în domeniul contabil cât și în cel informatic, urmărind formarea și dezvoltarea resurselor umane în domeniul contabilitate.

Un element de noutate în zona profesiei contabile, care oferă plusvaloare și recunoaștere specialiștilor in acest domeniu, este cel al posibilității exercitării profesiei de expert contabil, contabil autorizat si auditor financiar nu numai la nivel organizațional ci și ca profesii liberale.

Programele de licență și master aferente domeniului Contabilitate beneficiază de acorduri de cooperare și perfecționare profesională cu entități precum: Association of Chartered Certified Accountants (A.C.C.A.), Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.).

În același timp, pregătirea complexă pe care o asigură programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune conferă absolvenților noștri și posibilitatea de a ocupa poziții de top management în cadrul companiilor/organizațiilor cu activitate națională și internațională.

În acest context, programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune este astfel conceput încât să asigure cunoștințe de specialitate în ceea ce privește identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil și aplicarea acestora în controlul financiar-contabil, pregătirea și prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale și aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor economico-financiari.

It is essential to develop the skills for analysis and interpretation of the processes of evolution, specific to the field of financial and trade transactions, in an international context characterized by the duality of the phenomena of globalization and localization.

The main purpose of this program is to educate and train specialists in this field of study - International Business. Their knowledge and competence (both professional and transversal) on one side and acquired skills on the other, is meant to insure them a certain level of qualifications. This would be mandatory in order for them to practice successfully their future callings in the field of International Economics Relations, as well as developing the scientific research area.

The acquired competences are considered to be able to offer the graduates the appropriate training so that they can practice their skills both at a national and international level.

The International Business program focuses on providing the students with an appropriate curriculum, compatible with the national and European requirements and a dedicated professors corpus - devoted to their field of expertise.

Moreover, through this studies program with teaching in English - International business – we shall prove we are indeed a real international academic community. Thus, part of this program will be students from over 40 countries; each year a great number of students will have the possibility of participating in international scholarship programs like Erasmus +.

As a differentiation point, the Romanian-American University through its Faculty of Trade Relations and Banking and Financial, National and International, stands out as an unique partner from the private sector of the Work and Education Committee within the AmCham Romania (The American Chamber of Commerce in Romania).

Facultatea de Studii Economice Europene, având ca domeniu de studii Economie și afaceri internaționale, reprezintă o îmbinare armonioasă între zona relațiior economice internaţionale și zona economică europeană. Problemele şi provocările legate de Uniunea Europeană, adâncirea procesului de integrare a României în UE, precum şi internaționalizarea și globalizarea piețelor mondiale, au creat premise favorabile pentru ca Facultatea de Studii Economice Europene să fie un punct de plecare pentru pregătirea şi formarea viitorilor specialişti de care România are nevoie.

În cadrul acestei facultăți se îmbină cursurile de specialitate susținute de reputați specialiști, precum foști comisari europeni, foști ambasadori sau reprezentanți ai României în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, cu materiile fundamentale susținute de cadre didactice cu o vastă experiență academică.

Printr-o curriculă universitară bine structurată, care reuseşte să pună în evidenţă atât aspectele teoretice, şi mai ales aspectele practice ale perioadei de transformări profunde în care se găseşte mediul socio-economic din România, precum şi aspectele determinate de implementarea reglementărilor comunitare de către statele membre UE, Facultatea de Studii Economice Europene asigură o pregătire complexă studenţilor săi, interesaţi să devină specialişti în domeniile menționate.

Ai întrebări? Nelămuriri? Suntem aici pentru tine!

Singura Universitate care comunică cu tine și prin WhatsApp

Adaugă acest număr în agendă și îți răspundem la orice întrebare legată de înscriere.

În plus

Diploma este
recunoscută internațional

Taxele nu se măresc
pe durata studiilor

După licență îți poți continua educația tot la noi

Ce spun studenții și absolvenții noștri

URA mi-a oferit ani plini de provocări, de oportunități, de lecții de viață și mai ales de cunoaștere. Ani de cunoaștere care au cântărit enorm în dezvoltarea mea personală și profesională, ajutându-mă să îmi îndeplinesc obiectivele.

Testimonial 1

Eliza Chirilă

Drept și Relații Internaționale

Masterand An I

Director Național al Consiliilor Americane pentru Educație Internațională

Universitatea Româno-Americană a fost tot ceea ce ma așteptam de la o școală de afaceri autentică. O instituție privată de elită ancorată la mediul de afaceri și financiar American și internațional.

Testimonial 2

Valentin Ghius

RAU International Business

Class of 2007

Investment banking division, Grupul Financiar Banca Transilvania

Contact

ADRESA

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
Bd. Expoziției, Nr.1B, Sector 1, cod 012101
București – România

 

INFORMAȚII ADMITERE

(luni-vineri, 9:00 – 16:00)

+4-0374-158.118

+4-0372-120.171

+4-021-202.95.01

+4-021-202.95.18

 

suport.inscrieri@rau.ro

comunicare@rau.ro

 

WhatsApp:

 

PROGRAME ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

international@rau.ro

© 2016 Universitatea Româno-Americană București.

Toate drepturile rezervate.