INSCRIERE MASTERAT

ADMITERE STUDII DE MASTERAT

26 IULIE 2018

 

10% locuri fara taxa

 

 • 10% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2018/2019, studii de masterat cu predare in limba romana, in ordinea mediilor obtinute la admitere, vor putea studia fara a plati taxe de studii
 • 10% dintre studentii inmatriculati la fiecare specializare, dintre programele cu predare in limba romana
 • Recalculare anuala a celor 10%
 • Lista persoanelor care beneficiaza de locuri fara taxa se afiseaza in termen de 5 zile de la inceperea anului universitar
 • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, returnarea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral in termen de 7 zile de la inceperea anului universitar
 • Taxa de inscriere nu se returneaza
 • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru maxim 1 program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

  • Inscrieri in campus:
   2.07 – 25.07.2018 iulie, luni-vineri 9:00 – 14:00
   luni-vineri 8:00 – 18:00
   sâmbătă-duminică 9:00 – 14:00

 

 • Modul de desfasurare a concursului de admitere:
  a. Admiterea la programele de studii universitare de masterat in Universitatea Romano-Americana se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat in conformitate cu tematica de specialitate afisata, cu luarea in considerare a mediei de absolvire/licenta, conform procedurii specifice fiecarui program de studii universitare de masterat, in ordinea descrescatoare a mediilor finale, in limita locurilor disponibile
  b. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate si cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii pentru fiecare program de studii universitare de masterat.


Taxe:

 • Taxa de inscriere la concurs: 100 lei
 • Taxa de studii: 500 EURO/semestru, platibila in doua transe, in lei la cursul BNR; 10% reducere in conditiile achitarii taxei de studii anuale intr-o singura transa, in termen de 5 zile calendaristice de la afisarea rezultatelor finale

 


Actele necesare inscrierii la concurs sunt:

 • Cerere de inscriere tip. Aceasta se obtine de la secretara de facultate care verifica dosarul de inscriere si se completeaza personal de candidat(a)
 • Diploma de licenta (sau echivalenta), in original. Absolventii promotiei de anul curent carora nu li s-a eliberat diploma de licenta, pot prezenta la inscriere adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediei pe ani de studii si a mediei la examenul de licenta
 • Foaia matricola sau Suplimentul la diploma de la programul de licenta absolvit, in original sau copie legalizata
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalenta), in original, sau, dupa caz, copie legalizata insotita de adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar viitor in cadrul unui alt program de studii, cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului„, semnata de Decanul si Secretarul sef al facultatii respective
 • Certificatul de nastere, in copie si original (originalul se restituie pe loc)
 • Certificatul de casatorie in copie si original (originalul se restituie pe loc) – in cazul schimbarii numelui
 • Adeverinta medicala tip eliberata de medical de familie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma studiile universitare de masterat
 • Buletin sau Carte de identitate, copie
 • 3 (trei) fotografii color marime 3×4 cm
 • Declaratie olografa privind originalitate eseului/proiectului depus
 • Chitanta de plata a taxei de concurs

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, e-mailul si telefonul de contact.

Dupa acceptarea dosarului de inscriere, fiecare candidat primeste „Legitimatia de concurs” pe baza careia depune la Comisia de admitere a facultatii organizatoare a programului de studii universitare de masterat, eseul elaborat conform tematicii de specialitate, cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii.

 


Cine se poate inscrie la concursul de admitere:

 • La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat de aprofundare se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta din acelasi domeniu de studii, conform procedurii specifice aprobate pentru fiecare program de studii
 • La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat complementar se pot inscrie absolventi de licenta din orice domeniu de studii
 • La concursul de admitere pot participa absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr.288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • La concursul de admitere pot participa cetateni romani si ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de studii, si care sunt absolventi ai programelor de licenta cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia, indiferent de anul absolvirii. Recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei

 


Candidatii din Republica Moldova, in vederea obtinerii aprobarii de inscriere de la Ministerul Educatiei din Romania, sunt rugati sa depuna la Secretariatul General al Universitatii sau la Centrul Teritorial de Inscrieri CHISINAU, urmatoarele acte:

  • Certificatul/Diploma/Adeverinta cu examen de bacalaureat si foaia matricola, 2 copii legalizate
  • Diploma de licenta si suplimentul la diploma, 2 copii legalizate
  • Certificatul de nastere eliberat de autoritatile din Republica Moldova, 2 exemplare legalizate
  • Certificatul de casatorie (daca este cazul), 2 exemplare traduse in limba romana, legalizate
  • Pasaportul eliberat de autoritatile din Republica Moldova, 2 copii legalizate
  • Cartea de identitate eliberata de autoritatile din Republica Moldova, 2 copii legalizate
  • Adeverinta medicala
  • 3 (trei) fotografii color marime 3×4 cm

Actele se prezinta in doua dosare plic – cartonat.