INSCRIERE MASTERAT

ADMITERE STUDII DE MASTERAT

24 Iulie 2020

 

10% locuri fara taxa
  • 10% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2020/2021 la studii universitare de masterat cu predare in limba romana, vor beneficia de locuri fara taxa (bursa de studii)
  • Pentru studentii inmatriculati in anul I, ciclu de masterat cu predare in limba romana, Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, in termen de 10 zile de la inceperea anului universitar, lista studentilor care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare program de masterat, pe baza mediei de admitere, in limita a 10% din numarul studentilor aflati in situatie de inmatriculare la data de 30 septembrie si care au achitat taxa de studii in termenele stabilite
  • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, restituirea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral, in termen de 10 zile de la data afisarii listei cu studentii bursieri
  • Taxa de inscriere nu se restituie
  • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru un singur program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

 MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

a. Admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare in limba romana, in Universitatea Romano-Americana, se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat in conformitate cu tematica de specialitate afisata, cu luarea in considerare a mediei de licenta, conform procedurii specifice fiecarui program de studii universitare de masterat, in ordinea descrescatoare a mediilor finale, in limita locurilor disponibile;

b. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate si cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

 

TAXE

 • Taxa de inscriere la concurs: 100 lei pentru 1-4 optiuni (programe de studii) si cate 100 de lei pentru fiecare dintre optiunile urmatoare (a 5-a, a 6-a etc.)
 • Taxa de studii: Pentru anul universitar 2019/2020, taxa de studii este de 650 (sase sute cinci zeci) Euro pe semestru, platibili in lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR in ziua anterioara celei in care se face plata, calculul ratei de schimb facandu-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.
  Plata taxei semestriale de studii se face in doua transe egale, dupa cum urmeaza:

a) Prima tranşă semestrială aferentă semestrului I de studii (325 Euro) se achită eșalonat, după cum urmează:

(a1) 150 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului de admitere. Această taxă se va plăti NUMAI la casieria Universității, în baza cererii de înmatriculare completată și semnată olograf de către student(ă);

(a2) 175 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului.

b) Prima tranşă semestrială aferentă semestrului III de studii (325 Euro) în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului, în baza cererii de înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

c) Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului;

d) A doua tranşă semestrială aferentă semestrelor I, respectiv III de studii (325 Euro), până la data de 15 decembrie anul calendaristic curent.

e) A doua tranşă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), până la data de 15 martie anul calendaristic următor.

f) În condiţiile în care studentul(a) plătește, într-o singură tranşă, taxa de studii aferentă semestrelor I și II, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului de admitere, respectiv taxa de studii aferentă semestrelor III și IV, în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului III, va beneficia de o reducere de 10% din taxa achitată.

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Cerere de inscriere tip – generata electronic pe baza documentelor prezentate la inscriere. Se semneaza de catre secretarul care efectueaza inscrierea si personal, de catre candidat/a;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice, insotit obligatoriu de un CD/DVD cu inregistrarea electronica a continutului acestuia si inscriptionat cu datele de identificare ale candidatului;
 • Declaratie olografa tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de licenta sau echivalenta, insotita de Suplimentul la diploma / Foaia matricola, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului.
  Candidatii care au promovat examenul de licenta in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2018-2019 prezinta la inscriere diploma de licenta sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant superior (adeverinta de absolvire cu examen de licenta, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta insotita de Foaia matricola, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Diploma de bacalaureat (fotocopie) insotita de adeverinta, in original, din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar 2019-2020 in cadrul unui alt program de studii, cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului„, semnata de Decanul si Secretarul sef al facultatii respective;
 • Certificatul de nastere, in copie si original (originalul se restituie pe loc);
 • Certificatul de nastere, fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul), fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare;
 • Buletin/Carte de identitate/Pasaport, in fotocopie;
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3/4 cm;
 • Anexa justificativa la bonul fiscal, aferenta achitarii taxei de inscriere la concurs.

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, denumirea institutiei de invatamant superior absolvite, media anilor de studii, media la examenul de licenta, e-mailul si numarul de telefon – APASA AICI pentru un model de coperta a dosarului.

 Tipareste LISTA DOCUMENTELOR NECESARE si bifeaza-le pe masura ce iti alcatuiesti dosarul de inscriere!

 

CINE SE POATE INSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta din acelasi domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, in raport cu procedura specifica aprobata pentru fiecare program de studii;
 • La concursul de admitere pot participa absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • La concursul de admitere pot participa cetateni romani si ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de studii, si care sunt absolventi ai programelor de licenta cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia, indiferent de anul absolvirii.
  Recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
   La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat cu predare in limba romana, cetatenii straini care nu prezinta acte de studii necesare la inscriere, eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate, cu predare in limba romana, au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, conform metodologiilor de scolarizare in Romania a acestora, dupa caz.

 

CANDIDATII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Candidatii din Republica Moldova, in vederea obtinerii aprobarii de inscriere in invatamantul superior de la Ministerul Educatiei Nationale din Romania, sunt rugati sa depuna la Departamentul de Relatii Internationale al Universitatii urmatoarele acte:

 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice, insotit obligatoriu de un CD/DVD cu inregistrarea electronica a continutului acestuia si inscriptionat cu datele de identificare ale candidatului;
 • Declaratie olografa tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de bacalaureat si foaia matricola – copie certificata;
 • Diploma de licenta si supliment la diploma – copie certificata;
 • Certificatul de nastere – copie certificata;
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul) – copie certificata;
 • Pasaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Cartea de identitate – fotocopie;
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare;
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3/4 cm;
 • Documentul justificativ privind achitarea taxei de inscriere la concurs;
 • Declaratie pe propria raspundere, pe baza vointei liber exprimate, de asumare a identitatii culturale romane, autentificata de misiunea diplomatica a Romaniei din tara de origine sau de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, potrivit legislatiei in vigoare.

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, denumirea institutiei de invatamant superior absolvite, media anilor de studii, media la examenul de licenta, e-mailul si numarul de telefon – APASA AICI pentru un model de coperta a dosarului.

Inscrierile se pot face in campusul URA (Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, Bucuresti, Romania) sau online: inscriere.rau.ro.

 

CANDIDATII DIN STATE TERTE

In conformitate cu Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state terte, anexa la ordinul Ministerului Educatiei Nationale privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, cetatenii din statele terte sunt inscrisi la studii in Romania, la programele cu predare in limba romana, fara concurs de admitere, pe baza actelor de studii si a scrisorii de acceptare la studii emisa de Ministerul Educatiei Nationale.