INSCRIERE LICENTA

ADMITERE STUDII DE LICENTA
   

19 Iulie 2020, ora 10:00

 

20% locuri fara taxa
  • 20% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2020/2021, la studii universitare de licenta cu predare in limba romana, vor beneficia de locuri fara taxa (bursa de studii)
  • Pentru studentii inmatriculati in anul I, ciclu de licenta cu predare in limba romana, Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, in perioada 1-10 octombrie, lista studentilor care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare specializare si forma de invatamant, pe baza mediei de admitere, in limita a 20% din numarul studentilor aflati in situatie de inmatriculare la data de 30 septembrie si care au achitat taxa de studii in termenele stabilite
  • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, restituirea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral, in termen de 10 zile de la data afisarii listei cu studentii bursieri
  • Taxa de inscriere nu se restituie
  • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru un singur program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

 • Pliant Admitere
 • Metodologia de organizare a concursului de admitere (studii de licenta, predare in limba romana)
 • Numar de locuri scoase la concurs
 •  

MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Canditatii care prezinta atestate eliberate de institutii de invatamant preuniversitar si recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale sau atestate recunoscute institutional in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limbi straine (vezi Anexa) au posibilitatea de a nu mai sustine testul-grila scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul-grila scris;
 • Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale si/sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi fara sustinerea concursului de admitere.
  Olimpicii internationali si cei care au obtinut media 10 (zece) la examenul de bacalaureat sunt declarati admisi cu media 10 (zece). Cei care au obtinut premii sau mentiuni la olimpiadele scolare nationale pot fi admisi, avand echivalata cu 10 (zece) nota la testul-grila.
  Absolventii cu diploma de licenta care se inscriu la a doua facultate pot fi admisi pe baza echivalarii mediei de admitere cu media generala a anilor de studii universitare de licenta;
 • Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test-grila scris (modele disponibile AICI), la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului-grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%).
  Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si analiza matematica. Nota minima la testul-grila scris este 5 (cinci);

 • NUMAI PENTRU CANDIDATII la Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie: 

  Inscrierea la concursul de admitere, la oricare dintre specializarile din cadrul acestei facultati, consta in sustinerea unei probe de aptitudini motrice (traseu aplicativ) contracronometru. Candidatii trebuie sa fie prezenti la data si ora inceperii concursului de admitere in campusul universitatii pentru sustinerea probei (aceeasi zi si ora ca pentru sustinerea testului scris de catre candidatii celorlalte facultati).
  Media finala a concursului de admitere se calculeaza ca medie aritmetica intre nota la proba de aptitudini motrice si cea de la bacalaureat. Nota minima la proba de aptitudini motrice este 5 (cinci).
  Sportivii de performanta care prezinta o adeverinta semnata si inregistrata, emisa de federatia de specialitate, prin care se atesta aceasta calitate, precum si candidatii care au obtinut locurile I – III la Campionatele Nationale (pe ramura de Sport), au echivalata cu 10 (zece) proba de aptitudini motrice. 
  Cei care au obtinut locurile I – VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare sau Campionatele Balcanice sunt declarati admisi cu media 10 (zece).

 

TAXE

 • Taxa de inscriere la concurs: 100 lei pentru 1-4 optiuni (specializari) si cate 100 de lei pentru fiecare dintre optiunile urmatoare (a 5-a, a 6-a etc.).
 • Taxa de studii: Pentru anul universitar 2019/2020, taxa anuala de studii este de 1.200 (una mie doua sute) Euro, platibili in lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR in ziua anterioara celei in care se face plata, calculul ratei de schimb facandu-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.
  In conditiile in care plata taxei anuale de studii se face integral, intr-o singura transa, la termenele stabilite in Contractul de studii (in termen de 5 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale ale admiterii pentru studentii anului I si pana la data de 1 octombrie a fiecarui an pentru studentii inmatriculati/inscrisi in an superior), studentul beneficiaza de o reducere de 10% din taxa anuala de studii.
  Pentru studentii inmatriculati in anul I de studii, taxa se va plati NUMAI la casieria Universitatii.

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Cerere de inscriere tip – generata electronic pe baza documentelor prezentate la inscriere si trebuie semnata personal de catre candidat/a;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului.
  Candidatii care au promovat examentul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar curent, prezinta la inscriere diploma de bacalaureat sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (adeverinta in original semnata de directorul si secretarul-sef al liceului sau fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului, in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si faptul ca nu a fost eliberata diploma);
 • Foaia matricola care insoteste diploma de bacalaureat sau echivalenta in original sau fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii;
 • Certificatul de nastere, fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Certificatul de casatorie (in cazul schimbarii numelui), fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului;
 • Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare de licenta.
  Pentru Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie este obligatoriu, atat pentru admitere, cat si pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sanatate in vederea practicarii educatiei fizice si sportului (cu mentiunea „apt efort fizic”);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, insotita de Suplimentul la diploma/Foaia matricola (in original sau fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului), pentru cei care doresc sa urmeze a doua facultate.
  Absolventii promotiei anului in curs carora nu li s-a eliberat diploma de licenta pot prezenta adeverinta de absolvire cu examen de licenta, in original semnata de catre decan si secretarul-sef al facultatii absolvite, eliberata in conditiile legii sau fotocopie certificata privind conformitatea cu originalul de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
 • Diploma de bacalaureat (fotocopie) si adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent si forma de invatamant (pentru studentii care urmeaza simultan o alta facultate), cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului”, semnata de Decanul si Secretarul-sef al facultatii respective;
 • Atestat eliberat de institutia de invatamant preuniversitar si recunoscut de catre Ministerul Educatiei Nationale sau atestat recunoscut institutional in unul dintre domeniile: economie, informatica, limba romana sau limbi straine (vezi Anexa) – cu nota minima 8 sau un punctaj / calificativ ecivalent acesteia;
 • BuletinCarte de identitate sau Pasaport, in fotocopie;
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3/4 cm;
 • Anexa justificativa la bonul fiscal, aferenta achitarii taxei de inscriere la concurs.

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, specializarea/programul de studii, forma de invatamant, numele si prenumele candidatului, denumirea liceului absolvit, media la bacalaureat, e-mailul si numarul de telefon – APASA AICI pentru model de coperta a dosarului.

 Tipareste LISTA DOCUMENTELOR NECESARE si bifeaza-le pe masura ce iti alcatuiesti dosarul de inscriere!

 

CINE SE POATE INSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • La concursul de admitere pot participa cetateni romani si ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), indiferent de anul absolvirii liceului si de pregatirea postliceala pe care o au;
 • Recunoasterea studiilor efectuate de cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene sau de cetatenii romani in strainatate sau in cadrul unor institutii de invatamant straine aflate pe teritoriul Romaniei, se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
 • La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta cu predare in limba romana in cadrul Universitatii Romano-Americane, cetatenii straini care nu prezinta acte de studii eliberate de institutii de invatamant cu predare in limba romana, au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, conform metodologiilor de scolarizare in Romania a acestora, dupa caz.

 

CANDIDATII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Candidatii din Republica Moldova, in vederea obtinerii aprobarii de inscriere in invatamantul superior de la Ministerul Educatiei Nationale, sunt rugati sa depuna la Departamentul Relatii Internationale al Universitatii urmatoarele acte:

 • Certificatul/Diploma/Adeverinta de examen de bacalaureat si foaia matricola – copie certificata;
 • Certificatul de nastere – copie certificata;
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul) – copie certificata;
 • Pasaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Cartea de identitate – fotocopie;
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare de licenta. Pentru Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie este obligatoriu atat pentru admitere, cat si pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sanatate in vederea practicarii educatiei fizice si sportului (cu mentiunea „apt efort fizic”);
 • Atestat (dupa caz) in domeniul limbii straine, recunoscut international sau un document care sa ateste calitatea de olimpic national / international;
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3/4 cm;
 • Documentul justificativ privind achitarea taxei de inscriere la concurs;
 • Declaratie pe propria raspundere, pe baza vointei liber exprimate, de asumare a identitatii culturale romane, autentificata de misiunea diplomatica a Romaniei din tara de origine sau de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, potrivit legislatiei in vigoare.

Actele se prezinta in dosar plic cartonat pe care se mentioneaza facultatea, specializarea/programul de studii, forma de invatamant, numele si prenumele candidatului, denumirea liceului absolvit, media la bacalaureat, e-mailul si numarul de telefon – APASA AICI pentru model de coperta a dosarului.

Inscrierile se pot face in campusul URA (Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, Bucuresti, Romania) sau online: inscriere.rau.ro

 

CANDIDATII DIN STATE TERTE

In conformitate cu Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state terte, anexa la ordinul Ministerului Educatiei Nationale privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, cetatenii din statele terte sunt inscrisi la studii in Romania, la programele cu predare in limba romana, fara concurs de admitere, pe baza actelor de studii si a scrisorii de acceptare la studii emisa de Ministerul Educatiei Nationale.