Evaluari/Certificari externe

Miercuri, 9 martie 2016, in prezenta a numeroase personalitati din lumea academica si reprezentanti ai mediului de afaceri, Presedintele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, prof.univ.dr. Iordan PETRESCU, a inmanat Rectorului Universitatii Romano-Americane, prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUT, Certificatul care atesta acordarea Calificativului Grad de Incredere Ridicat, pentru perioada 2015 – 2020.

Joi, 29 iulie 2010, in prezenta a numeroase personalitati din lumea academica si reprezentanti ai mediului de afaceri, Presedintele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, prof.univ.dr.ing. Ioan CURTU, a inmanat Rectorului Universitatii Romano-Americane, prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUT, Certificatul care atesta acordarea Calificativului Grad de Incredere Ridicat, pentru perioada 2010 – 2015.

calificativ-aracis-mic

 

 

 

 

 1. Politica Universitaăţii Româno-Americane în domeniul calităţii
 2. Documentele Sistemului de Management al Calităţii
 3. Cadrul legislativ in vigoare

 
 

1.Politica Universităţii Româno-Americane în domeniul calităţii

smcvol2Universitatea Româno-Americană este profund angajată în procesul de reformă a învăţământului superior, militând pentru integrarea europeană a ţării noastre, pentru crearea Spaţiului european al învăţământului superior şi a Spaţiului european al cercetării.

Universitatea Româno-Americană pune accentul pe calitate ca o caracteristică a identităţii sale instituţionale, respectând următoarele principii:

a) Viziune. Universitatea Româno-Americană este orientată către societatea bazată pe cunoaştere, în care formarea competenţelor şi abilităţilor joacă un rol esenţial.
b) Implicare. Facultăţile, catedrele şi departamentele răspund pentru calitatea programelor de studii, de cercetare şi administrative asigurate de ele. Universitatea creează cadrul instituţional adecvat pentru ca membrii ei să contribuie la îndeplinirea Programului strategic al Universităţii.
c) Control. Universitatea promovează controlul eficient al procesului de învăţământ şi cercetare, urmărind optimizarea acestuia.
d) Relaţionare. Universitatea menţine contactul cu liceele din Bucureşti şi din ţară, prin activităţi specifice incluse în Programul de promovare a imaginii. De asemenea, se promovează dezvoltarea parteneriatelor cu universităţi din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, institute de cercetare, organizaţii neguvernamentale şi cu mediul de afaceri.

Luând în considerare Strategia Naţională în domeniul Învăţământului Superior, Universitatea Româno- Americană urmăreşte prin implementarea Sistemului de Management al Calităţii:

 • dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul economic şi juridic, precum şi perfecţionarea continuă a acestora;
 • compatibilizarea procesului de învăţământ şi de cercetare cu standardele europene şi internaţionale, prin adecvare la realitatea economică şi socială;
 • promovarea spiritului inovator, gândirii libere, valorilor culturii şi civilizaţiei umane;
 • apărarea cadrului democratic universitar bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept.

Conducerea Universităţii are în vedere ca politica în domeniul calităţii să respecte următoarele cerinţe:

 • să fie adecvată scopului şi misiunii Universităţii;
 • să îndeplinească standardele de calitate;
 • să asigure cadrul instituţional adecvat pentru stabilirea obiectivelor calităţii;
 • să fie comunicată, înţeleasă şi aplicată de fiecare membru al comunităţii academice;
 • să fie analizată permanent în vederea îmbunătăţirii şi adecvării acesteia.

Politica Universităţii referitoare la calitate se axează pe îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor, prin încurajarea spiritului creativ-inovativ şi responsabilizarea fiecărui membru al comunităţii academice în realizarea misiunii sale.
 
 

2. Documentele Sistemului de Management al Calităţii

Sistemul de Management al Calităţii (S.M.C.) al Universităţii Româno-Americane proiectat şi implementat începând cu anul universitar 2005-2006, urmăreşte respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei, nr. 75 / 12 iulie 2005 şi aplicarea principiilor de bază ale managementului calităţii.

Conducerea Universităţii Româno-Americane abordează sistemic şi integrat managementul calităţii, considerând Universitatea ca un sistem complex ale cărui subsisteme sunt: facultăţile, catedrele, departamentele, centrele de cercetare, biblioteca, laboratoarele şi serviciile administrative.

Fiecare facultate/catedră/departament/compartiment/serviciu are un statut bine definit şi constituie o entitate în cadrul managementului calităţii, fiind caracterizat prin legături funcţionale cu celelalte entităţi şi sisteme. Această abordare permite implicarea conducerii la toate nivelurile în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a S.M.C. prin înţelegerea nevoilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi reflectarea acestora în calitatea ofertei educaţionale.

Documentele utilizate pentru definirea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii (S.M.C.) în cadrul Universităţii Româno-Americane, sunt structurate pe trei niveluri principale:
1. Manualul calităţii;
2. Procedurile S.M.C., respectiv:
2.1 Proceduri generale;
2.2 Proceduri operaţionale;
3. Documente support (formulare, rapoarte, instrucţiuni de lucru).

smcvol3Manualul calităţii (M.C.) – descrie sistemul calităţii în concordanţă cu politica stabilită în domeniul calităţii, obiectivele adoptate şi standardele aplicabile.

Procedurile sistemului calităţii (P.G. şi P.O.) – descriu activităţile unităţilor funcţionale individuale necesare pentru implementarea elementelor sistemului calităţii.

Procedurile generale (P.G.) reprezintă forma documentaţiei de bază utilizată pentru implementarea sistemului de management al calităţii. Acestea, descriu fără a intra în detalii tehnice, obiectivele şi modul de desfăşurare a diferitelor activităţi care au incidenţă asupra calităţii, precum şi responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile dintre persoanele care coordonează, efectuează, verifică sau analizează activităţile respective.

Procedurile operaţionale (P.O.) – precizează obiectivele şi rezultatele expectate ale diferitelor activităţi cu incidenţă asupra calităţii.

Documentele suport (D.S.) – reprezintă documente de lucru detaliate (formulare, rapoarte, instrucţiuni de lucru).

Înregistrările se obţin prin completarea formularelor incluse în proceduri şi instrucţiuni şi demonstrează că procesele s-au desfăşurat controlat.

Documentele SMC, pe lângă rolul lor de a oferi un cadru organizatoric şi metodologic acţiunilor, proceselor şi interfeţelor dintre zonele de activitate, asigură:

 • coerenţa documentaţiei de referinţă cu procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire;
 • definirea criteriilor de acceptare pentru toate etapele proceselor;
 • evidenţa păstrării înregistrărilor calităţii.