Facultatea de

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale a fost înființată în anul 1991. În cei 29 ani de la înființare au fost dezvoltate la nivel de facultate noi dimensiuni și un profil educațional modern printr-o abordare sinergică a celor trei domenii de studii universitare, Economie și Afaceri Internaționale, Finanțe și Contabilitate. Facultatea a fost acreditată prin Legea nr. 274/15 mai 2002, privind înființarea Universității Româno-Americane și este membră a Asociației Facultăților Economice din România – AFER.

Facultatea oferă un parcurs educațional și de cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

 

OBIECTIVE ȘI LINII DE DEZVOLTARE LA NIVEL DE FACULTATE

 • Dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri. Promovarea unui networking eficient prin intermediului Consiliilor Consultative ce activează la nivel de facultate, în vederea corelării competențelor ofertate cu cerințele mediului de business;
 • Asigurarea dobândirii competențelor necesare inserției studenților/absolvenților pe piața muncii în domeniul de specialitate;
 • Adaptarea și dezvoltarea curriculară permanentă în contextul internaționalizării;
 • Perfecționarea profesională permanentă a cadrelor didactice;
 • Obținerea de către studenți a unor rezultate profesionale competitive pe plan național și internațional;
 • Consolidarea vizibilității activității de cercetare științifică desfășurate de cadrele didactice.
 • trei programe de studii universitare de licență cu predare în limba română:
  • Afaceri Internaționale – Ghid de studii – Download
  • Finanțe și Bănci – Ghid de studii – Download
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune – Ghid de studii – Download
 • un program de studii universitare de licență cu predare în limba engleză:
  • International Business – Study Guide – Download
 • trei programe de studii universitare de masterat cu predare în limba română:
 • două programe de studii universitare de masterat cu predare în limba engleză:

 

Programul de masterat Gestiunea și Auditul Afacerilor” a fost acreditat în anul 2015 de către Association of Chartered Certified Accountants (A.C.C.A.).

Începând cu anul universitar 2014-2015, Facultatea organizează și un program de studii universitare de masterat în domeniul Finanțe, cu predare în limba engleză, „Finance”,  program de tip Dual Degree realizat în parteneriat cu Universitatea din Siena, Italia.

Decan: Lect.univ.dr. Ivănescu Iuliu Marin

 • A absolvit Universitatea Româno-Americană în anul 1999, este cadru didactic în cadrul departamentului de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor și titular la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. A obținut titlul de doctor în Economie în anul 2007.
 • Domenii de competentă profesională: comerț internațional, competitivitate economică, diplomație economică și relații internaționale, macroeconomie.
 • Contactiuliu.ivanescu@rau.ro

 

Prodecan: Lect.univ.dr. Grigore Nela Ramona

 • A absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane în anul 2006. Deține titlul de doctor în domeniul Economie și Afaceri Internaționale din 2012.
 • Domenii de competentă profesională: Este lector universitar în cadrul Departamentului Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor. Domeniile de interes în activitatea didactică și de cercetare sunt: integrarea economică europeană, politici în domeniul concurenței, etică și leadership în afaceri.
 • Domeniu de competentă managerială: La nivelul facultății coordonează în principal activitățile din domeniul relațiilor internaționale și dezvoltarea strategică a parteneriatelor cu mediul de afaceri.
 • Contactramona.grigore@rau.ro

Director Departament: Conf.univ.dr. Sorlescu Mariana

 • A absolvit Facultatea de Economie Generală, în cadrul Academiei de Studii Economice București, în anul 1997, este cadru didactic titular la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. A obținut titlul de doctor în Economie în anul 2006.
 • Domeniile de interes în plan didactic și de cercetare sunt: micro și macroeconomie, dezvoltare durabilă, politici economice internaționale, economie mondială.
 • Contact:mariana.sorlescu@rau.ro

 

Departamentul de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor contribuie la derularea activității didactice și de cercetare științifică la nivelul fiecărui program de studii aferent domeniilor Economie și afaceri și Administrarea afacerilor în turism. 

La nivelul departamentului, se coordonează activitățile personalului didactic și de cercetare în concordantă cu planul managerial, se contribuie la elaborarea și implementarea planurilor de învățământ, se elaborează statele de funcții în colaborarea cu Consiliul Departamentului, în conformitate cu prevederile legale.

Director Departament: Lect.univ.dr. Lungu Cosmin Ionuț

 • A absolvit Universitatea Româno-Americană, facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale în anul 2002; este doctor în economie specializarea contabilitate din anul 2007; este cadru didactic în cadrul departamentului de Finanțe, Credit, Contabilitate titular al cursurilor: Fundamentals of Accounting, Financial Accounting, International Financial Accounting, Contabilitate creativă, Audit financiar. Este expert contabil membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România -C.E.C.C.A.R. și auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România-CAFR.
 • Domenii de interes în plan didactic și de cercetare sunt: Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Internaționale de Audit (ISA), Piață de capital.
 • Contact:ionut.lungu@rau.ro

 

Activitățile Departamentului de Finanțe, Credit, Contabilitate se circumscriu direcțiilor strategice  ale  universității cuprinse în cadrul planului strategic de dezvoltare instituțională, precum și celor  ale facultății. 

Obiectivul departamentului este de consolidare a poziției și de creștere a prestigiului prin intermediul cadrelor didactice, programelor de studii gestionate și studenților / masteranzilor săi atât în cadrul activităților didactice, cât și celor de cercetare științifică.

La nivelul departamentului se organizează comisii consultative constituite din membri, angajatori precum și specialiști în domeniu în vederea compatibilizării conținutului planurilor de învățământ și a disciplinelor aferente acestora cu cerințele pieței muncii. Modernizarea procesului de transmitere a informațiilor prin digitalizarea activităților didactice precum și creșterea componentei participative și stimulative a actului didactic prin introducerea cursurilor interactive reprezintă o prioritate a departamentului Finanțe, Credit, Contabilitate.