School of Physical Education, Sports and Kinesiotherapy

The School of Physical Education, Sports and Kinesiotherapy offers Bachelor programs with full-time attendance, each lasting 3 years:

 • Bachelor program “Physical Education and Sports” with major in “Physical Education and Sports”;
 • Bachelor program “Kinesiotherapy” with major in “Kinesiotherapy and Special Motricity”.

Additionally, the School organizes a Master program in “Kinesiotherapy, Recovery and Tourism Recreation” which lasts for 2 years.

Our school offers a high level of academic training for the faculty and adapts the study programs available to students to meet the current demands of the job market, maintaining a permanent collaboration with the Romanian educational and medical environment.

Following the study programs of The School of Physical Education, Sports and Kinesiotherapy, students:

 • benefit from interactivity and argumentative style in the educational process;
 • have the opportunity to cooperate with the sports environment, private sector services, research institutions, school centers, or medical units, that will help them with the transition to the job market;
 • have access to developing international relationships and diversifying their educational opportunities.

The graduates of the Bachelor program “Education, Sports and Kinesiotherapy” acquire professional competencies such as:

 • use of fundamental notions, theories, and concepts from physical education in professional communication;
 • design, plan, and evaluate training in physical education and leisure motor activities;
 • organize integrated curriculum and interdisciplinary learning environment;
 • describe and demonstrate specific operational systems in physical education and sports;
 • organize and manage sports activities and events for different age groups;
 • establish collaborative relationships in educational programs;
 • use management and marketing tools specific to physical education and sports;
 • operate digital programs and communicate in an international language using domain-specific terminology.

The graduates of the Bachelor program “Kinesiotherapy and Special Motricity” acquire the following types of professional competencies to:

 • operate with specific notions and concepts of physiotherapy, interdisciplinary argumentation, and creative application in professional practice;
 • utilize, correlate, and adapt theoretical knowledge in medical prophylaxis and rehabilitation;
 • conduct somato-functional evaluations, diagnose possibilities for therapeutic intervention; compose, plane, implement, and monitor the effects of programs applied for prophylactic, curative, or medical rehabilitation purposes;
 • design, organize, and lead specific activities to optimizing physical development in children, helping preserve and regain health in adults and seniors;
 • identify and apply principles specific to developing problem-solving strategies associated with therapeutic intervention;
 • apply professional ethics and deontology norms in organizing prophylactic and therapeutic intervention programs.

The graduates of The School of Physical Education, Sports and Kinesiotherapy can work on any of the folllowing positions:

 • Lower secondary school teacher;
 • Physiotherapist;
 • Specialist reference in education;
 • Medical physical education teacher;
 • Research assistant in physical education and sports;
 • Small enterprise leader – education, health, sports, tourism, IT;
 • School camp leader;
 • Doping control officer;
 • Youth counselor;
 • Editor;
 • Press correspondent;
 • Radio correspondent.
Paterău Elena,
Paterău Elena,Studentă a Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, anul I (2020-2021)
Read More
Primul lucru care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la facultatea pe care o urmez este legat de profesori. […] Interactivitatea şi stilul argumentativ primează în această instituţie. Sfatul meu este să încercați să vă dați seama dacă sunteți făcuți pentru o carieră academică sau pentru o experiență practică. Dacă sunteți meniți să faceți una din cele doua atunci Universitatea Româno-Americană este un loc foarte bun să faceți asta. Oricum, orice alegeți să faceți, să nu vă limitați doar la participarea la cursuri și trecerea examenelor. Explorați multele posibilități pe care Universitatea Româno-Americană le oferă și încercați să vă folosiți timpul cât mai util.
Rusu Maria Magdalena,
Rusu Maria Magdalena, Studentă a Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, anul III (2020-2021)
Read More
2021 este un an foarte special pentru mine, este anul în care visul meu de a participa la Jocurile Olimpice prinde viață. Totodată, este și anul în care se împlinesc trei decenii de când Universitatea Româno-Americană s-a înființat, locul în care mă simt ca acasă, protejată și îndrumată să aleg calea cea mai bună către succes. […]
Previous
Next

Graduates of the Master program in “Physiotherapy, Rehabilitation and Tourism Recreation” acquire the following types of professional competencies related to implementation of:

 • specific processes in sports and recreational fields in conformity with the practitioners’ needs;
 • individual programs for lifestyle change, physical condition, health status, physical appearance, and emotional balance;
 • strategies, and management and marketing policies related to rehabilitation and recreation centers;
 • kinesiotherapeutic intervention programs, with preventive, curative, or rehabilitative purposes;
 • specific activities of rehabilitation centers, body care, and recreation;
 • counseling programs for various categories of individuals (children, elderly, disabled, etc.) in preventive, medical rehabilitation, and socio-professional integration processes through adapted therapies;
 • neuromotor recovery programs through specific activities and kinesiotherapeutic interventions;
 • nutritional programs based on biochemical and physiological assessment.

Programe de studii de LICENȚĂ:

Educație Fizică și Sportivă (EFS) – Ghid de studii – Download

Competențele absolventului programului de studiu „Educație Fizică și Sportivă” sunt reflectate în cunoașterea componentelor teoretice și practico-metodice de specialitate și capacitatea de a le aplica în practică în învățământul de toate gradele, precum și în sportul de performanță și de mare performanță.

Absolventul EFS poate dezvolta o carieră în calitate de cadru didactic de specialitate în învățământul preuniversitar, precum și de antrenor la cluburi sportive sau asociațiile sportive.

Kinetoterapie și Motricitate Specială (KMS)  – Ghid de studii – Download

Absolvenții programului de  „Kinetoterapie și Motricitate Specială” își formează abilitățile necesare pentru implementarea programelor de evaluare a stării de sănătate, a programelor terapeutice de profilaxie, recuperare și reabilitare fizică și funcțională.

Ei pot  profesa ca kinetoterapeuți în spitale, clinici, centre de tratament și centre de fitness.

Programe de studii de MASTERAT:

Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism (KRAT) * – Ghid de studii – Download

Programul de masterat îşi propune să abordeze problematici din kinetoterapie, sport și agrement nu numai din perspectivă teoretică, ci să creeze cât mai multe punți de legătură cu activitatea practică şi cu cea de cercetare – fundamentală sau aplicativă.

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior care își doresc să obțină competențe relevante în acest domeniu și a fost conceput ca o aprofundare de substanță a problematicii turismului de aventură și a turismului medical în contextul foarte dinamic al acestui sector.

 

* Disponibil pentru admitere în Septembrie 2023, sub rezerva publicării prealabile în MO a HG privind actualizarea structurii universității

 

FORMULAR PREÎNSCRIERE

Decan: Conf.univ.dr. Dima Marius Dumitru

 • Arii de competență profesională:
  • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – Fotbal; Metodica predării fotbalului în şcoală;  Fitness;  Metode și tehnici de tonifiere musculară.
  • Antrenament sportiv, exigențe ale antrenamentului contemporan în general și ale pregătirii fotbaliștilor în special; metodologia și tehnica pregătirii de bază în fotbal. Preparator fizic la echipele de fotbal: Universitatea Craiova, Steaua București, Echipa Naţională a României.
 • Arii de competență managerială:
  • Realizează managementul și conducerea operativă a Facultății
  • Realizează diagnoze, prognoze şi proiectează activităţile Facultății
  • Managementul activității echipelor sportive în calitate de antrenor sportiv (Licenţă de antrenor UEFA – A, Şcoala Naţională de Antrenori Fotbal, Licenţă de antrenor Preparator Fizic, Şcoala Naţională de Antrenori Fotbal)
 • Contact: [email protected]

 

Prodecan: Conf.univ.dr. Timnea Olivia Carmen – Medic primar medicină sportivă, Medic primar medicină de familie

 • Arii de competență profesională:
  • Anatomie și biomecanică; Anatomie funcțională; Fiziologie; Educație pentru sănătate și prim ajutor; Semiologie.
  • Competență medicina muncii: Medic coordonator medicina muncii Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Medico – Militară ”Cantacuzino”
 • Arii de competență managerială:
  • Medic coordonator al Clubului Concordia Chiajna
  • Director General S.C.CHIAJNA – Ambulatoriu de specialitate
  • Medic coordonator al Federației Române de Hochei pe Iarbă
  • Medic coordonator FRF Feminin
  • Vicepreședinte în Comisia Antidoping FRF
  • Membru în Comisia Medicală FRF
  • Vicepreședinte Colegiul Medicilor Ilfov
 • Contact: [email protected]

Director Departament: Conf.univ.dr. Stan Elena Amelia

 • Arii de competență profesională:
  • Înot şi hidrokinetoterapie; Teoria și practica în sporturi de apă; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – baschet.
  • Antrenoare înot, Președinte Club Sportiv Acvatica Sport (Calificarea Antrenor Natație și Calificarea Antrenor Gimnastică)
 • Arii de competență managerială:
  • Realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului Facultății
  • Răspunde de planurile de învățământ, de ștatele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al Departamentului
  • Prezintă membrilor Departamentului periodic un raport privind starea acestuia.
 • Contact: [email protected]

 
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport-Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională ce propune o ofertă educațională interdisciplinară, cu preocupări multiple în domeniul cercetării-dezvoltării, dar și promovarea unui sistem de învățământ în concordanță cu cerințele de pe piața muncii pe plan intern și internațional.

Cadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a învăţa ceva nou, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor, cât şi după finalizarea acestora.

BACHELOR programs:

 

Physical and sport education (EFS)

The skills of a graduates of the Bachelor program “Physical and sport education” are reflected by his/her awareness of specialty theoretical and practical components and his/her ability to apply them in all education levels, as well as in performance and high performance sports.

The EFS graduate may develop a career as a specialty teaching staff in pre-academic education, as well as coach for sports clubs or sports associations.

 

Kinesiotherapy and Special Motricity (KMS)

Graduates of the “Kinesiotherapy and Special Motricity” program acquire the skills necessary to implement programs for the evaluation of the health condition, therapeutic prophylaxis programs, recovery and physical and functional rehabilitation.

They could work as kineto-therapists in hospitals, clinics, treatment centers and fitness centers.

Dean: Associate Professor Marius Dumitru Dima, PhD

 • Fields of professional competence:
  • Scientific fundamentals of sports games – Football; Pedagogy of teaching football in school; Fitness; Methods and techniques of muscle toning
  • Sports coaching, demands in contemporary training in general and in football players’ training in particular; methodology and technique of basic training in football. Physical preparer for the following football teams: Universitatea Craiova, Steaua București, the National Team of Romania.
 • Fields of management competence:
  • to be in charge with the management and operative organization of the School
  • to carry out diagnoses, prognoses and to design the School activity
  • to manage the activity of sports teams as sports coach (UEFA Coach permit – A, National Football Coaching School, License of coach – physical prepare, National School of Football Coaches)
 • Contact: [email protected]

Vice-dean: Poenaru Radu Dan, Ph.D. Lecturer

Head of department: Associate Professor Elena Amelia Stan, PhD

 • Fields of professional competence:
  • Swimming and hydrokinesiotherapy, Theory and practice of water sports, Scientific fundamentals of sports games – basketball.
  • Swimming trainer, Chairperson of the Acvatica Sport Sports Club (Qualification of Swimming Coach and Qualification of Gymnastics Coach)
 • Fields of management competence:
  • to be in charge with the management and operative organization of the School Department
  • to be liable for the curricula, job title lists, research and quality management and the financial management of the Department
  • to present to the Department members a regular report on the condition thereof
 • Contact: [email protected]

 

The Department of Physical Education and Sport – Kinesiotherapy is an organizational and functional structure that aims to provide an interdisciplinary educational offer, with multiple interests in the fields of research and development, but also with the promotion of an education system in sync with the demands on the domestic and international labor market.

The teaching staff of this department wishes to create that competitive and dynamic environment that would encourage undergraduates to participate in specific activities in order to learn something new, with wide applicability in the active spending of their free time both during their studies and after their completion.

Romanian-American University

Our aim is to offer Education and Research solutions at a high quality standard, in an intellectually stimulating internal climate for both students and faculty.

Modern Campus

Impressive by size, architecture, facilities and functionality, our Campus serves as a laboratory for modeling the professional values that characterizes RAU students.

Our Advantages

Scholarships and internships in Europe, North America and Asia

Students of the Romanian-American University can benefit from international experiences within the Erasmus + program,  as well as based on the over 100 bilateral agreements of the Romanian-American University.

Student’s Club

CS-URA is a team of extraordinary people, the place where the next event in the university takes shape (for you to enjoy it), and the environment in which ideas get value.

Academic counseling and partnership with employers

The university has a significant number of partnerships with employers in each of its fields of studies, in order to provide its students both internships and numerous jobs.

0
Schools
0
Students
0
Courses/year with international teachers
0
Countries where RAU students go for studies mobilities
0
Accommodation places in the campus’ dormitory
0
Studies’ programs with full accreditation (RO + EN)

Photo Gallery and Social Media

Do you want to receive more information about studying with us? Please leave your email address here!