ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI - ADMITERE MASTERAT

Ca să-ți fie cât mai ușor, am adunat mai jos cele mai frecvente întrebări cu privire la Admiterea la studii de masterat. Răspunsurile te vor ajuta să înțelegi cum se desfășoară cei 3 pași ai acestui proces: înscriere, admitere și înmatriculare. Nu-i așa că-i mult mai simplu acum? 🙂

Admiterea se va organiza online și fizic, respectiv în 3 pași: înscriere, admitere și înmatriculare (confirmarea locului).

Da, se va organiza și o sesiune de admitere în Septembrie, pentru acele programe de studii de masterat (specializări) unde, din sesiunea de admitere din Iulie, vor mai rămâne locuri disponibile.

Cea mai mică medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Un candidat poate fi admis la un program de studii de masterat și cu o medie de admitere egală cu 7.

Cea mai mare medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Astfel, media de admitere poate fi egală și cu 10, de exemplu în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de licență și, la fel nota 10 la eseul propus pentru admiterea la masterat.

Pentru programele cu predare în limba română, taxa de studii este de 2.300 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Reducerea acordată tuturor studenților care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere): 400 Euro/an

Reducerea acordată tuturor absolvenților URA de licență și masterat care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere): 400 Euro/semestru (anul I)

Pentru programele cu predare în limba engleză, taxa de studii este de 3.600 Euro/an. Pentru înscrierile până la data de 24.07.2024, taxa este de 2.900 Euro/an.

Pentru programul de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation”, taxa de studii este de 4.700 Euro/an. Pentru înscrierile până la data de 24.07.2024, taxa este de 4.000 Euro/an.

Nu. Doar universitățile de stat pot beneficia de fonduri de la bugetul de stat.

Universitatea Româno-Americană oferă în schimb, din fondurile proprii, 10% locuri fără taxă, în fiecare an universitar, la fiecare program de studii de masterat în limba română (specializare), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ale candidaților declarați admiși și care se înmatriculează și achită taxa de studii în termenele stabilite.

Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 10% medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent.

În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8,50.

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (10% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Da, primilor 5% din studenții înmatriculați (în valoare de maxim 1.000 euro). Cuantumul bursei va fi restituit studentului. Detalii complete aici: https://www.rau.ro/scholarship-regulations/?lang=en.

 

Universitatea Româno-Americană oferă numeroase facilități studenților săi, oportunități care îi vor ajuta să se dezvolte personal și profesional, de exemplu numeroase evenimente, cursuri cu profesori internaționali și training-uri cu reprezentanții companiilor de top și oameni importanți de business, toate în contextul unei relații călduroase, apropiate, dintre studenți și profesori. Mai multe detalii: https://www.rau.ro/facilitati/.

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română din România sau din străintate, , au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Numărul de locuri scoase la concurs depinde de programul de studii de masterat. Informațiile sunt disponibile online, aici.

Înscriere

Înscrierea online se realizează pe platforma https://admitere.rau.ro, prin (1) crearea unui cont, (2) completarea datelor și încărcarea documentelor necesare și (3) achitarea taxei de înscriere la finalul aplicației online.

Înscrierea online prin platforma https://admitere.rau.ro se realizează în perioada 1 iunie – 25 iulie 2024. În campus înscrierile au loc în perioada 8 iulie – 25 iulie 2024.

Nu. Înscrierea online este validă și intră în concursul de admitere numai după ce candidatul a finalizat înscrierea prin plata taxei de concurs prin platforma https://admitere.rau.ro.

Taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii este de 100 lei pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei pentru programele cu predare în limba engleză.

Taxa se achită la finalul înscrierii online, din platforma de admitere.

La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți cu diplomă de licență (sau echivalentă acesteia), indiferent de anul absolvirii.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență din același domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, în raport cu procedura specifică aprobată pentru fiecare program de studii, respectiv se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Da, candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere, în aceleași condiții ca cetățenii români.

Da.  În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 09:00 – 14:00):

Email: [email protected]

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

§  Cerere de înscriere tip (formular tipizat instituțional – anexa 1) – generată electronic pe baza documentelor prezentate la înscriere;

§  Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice fiecărui program de studii;

§  Declarație olografă tip privind originalitatea eseului/proiectului;

§  Diploma de licență sau echivalentă, însoțită de Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă, în fotocopie. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2023 – 2024 prezintă la înscriere diploma de licență sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior (adeverința de absolvire cu examen de licență, în fotocopie, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma);

§  Diploma de bacalaureat sau echivalentă însoțită de Foaia matricolă, în fotocopie;

§  Diploma de bacalaureat (fotocopie) însoțită de adeverință (fotocopie), din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2024 – 2025 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că “Diploma de bacalaureat Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de către Decanul și Secretarul șef al facultății respective;

§  Certificatul de naștere, în fotocopie;

§  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în fotocopie;

§  Adeverința medicală, fotocopie, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare;

§  Buletin/Carte de identitate/Pașaport, în fotocopie;

§  3 (trei) fotografii color dimensiune 3/4 cm;

§  Dovada plății taxei de concurs.

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă;
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă;
 • Certificatul moldovenesc de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul moldovenesc – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate din Republica Moldova;
 • Adeverință medicală tip din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare;
 • 3 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii de masterat, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de licență (fotocopie), însoțite de o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2024-2025 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective.

Da. Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul – click aici !, în perioada 2 – 15 septembrie 2024 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere IULIE 2024), respectiv în perioada 2 – 27 septembrie 2024 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere SEPTEMBRIE 2024). În dosar se vor regăsi toate documentele de înscriere, menționate mai sus, precum și toate documentele de la înmatriculare.

Admitere

Admiterea la oricare program de studii de masterat cu predare în limba română se face pe bază de concurs cu luarea în considerare în calculul mediei finale a rezultatului Probei de concurs și a mediei de licență.

Proba de concurs presupune un Eseu/proiect, elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

Modul de calcul al mediei de admitere – click aici.

Admiterea la programele cu predare în limba engleză presupune, de asemenea, un Eseu/Proiect elaborat conform tematicii de specialitate, cu luarea în considerare a mediei de licențăconform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat.

Totodată, este necesar un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze, pentru care se vor lua în calcul:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză;
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi anexa).

În situația în care candidații nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.

Concursul de admitere pentru programele de master este pe data de 26 iulie 2024.

Rezultatele admiterii pentru programele de master se afișează online până la data de 30 iulie 2024, pe contul de înscriere realizat, disponibil aici: https://admitere.rau.ro.

Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat. Detalii aici: https://www.rau.ro/master-gaseste-un-program/.

Da, eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online pentru a putea fi luat în calcul în concursul de admitere.

Înmatriculare

Confirmarea locului obținut prin admitere presupune înmatricularea candidatului declarat admis și se realizează online prin (1) semnarea cererii de înmatriculare în anul I de studii, (2) semnarea contractului de studii și (3) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

Confirmarea locului (înmatricularea) la oricare program de studii de masterat, indiferent că este cu predare în limba română sau cu predare exclusiv în limba engleză, se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Pentru programele cu predare în limba română, plata taxei anuale de studii se poate realiza în 4 tranșe în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Pentru programele cu predare în limba engleză, plata taxei anuale de studii se poate realiza într-o tranșă în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii.

Se oferă 10% locurile fără taxă din total studenți înmatriculați, nu doar declarați admiși. Astfel, toți candidații declarați admiși, indiferent de cât de mare este media de admitere, trebuie să se înmatriculeze în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale admiterii, prin (1) semnarea

cererii de înmatriculare în anul I de studii, (2) semnarea contractului de studii și (3) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

Taxa de studii achitată la înmatriculare va fi restituită într-un cont bancar, în a doua jumătate a lunii octombrie, studenților care se vor regăsi pe lista beneficiarilor de burse de studii (loc fără taxă) în anul I de studii, pe baza Contractului de bursă și a Cererii de restituire a taxei de studii achitate.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 09:00 – 14:00):

Email: [email protected]

Încă ai nelămuriri? Suntem aici pentru tine! 🙂

Scrie-ne pe:

Discută direct cu un consultant URA:

 

Discută direct cu un consultant URA:

Program de lucru:

 • luni-vineri: 10:00 – 16:00

 • sâmbătă – duminică: 09:00 – 14:00