FAQs ADMITERE MASTERAT 2021

Ca să-ți fie cât mai ușor, am adunat mai jos cele mai frecvente întrebări cu privire la Admiterea la studii de masterat. Răspunsurile te vor ajuta să înțelegi cum se desfășoară cei 3 pași ai acestui proces: înscriere, admitere și înmatriculare. Nu-i așa că-i mult mai simplu acum? 🙂

Admiterea, în sesiunea iulie 2021, se va organiza online, respectiv în 3 pași: înscriere, admitere și înmatriculare (confirmarea locului).

Da, se va organiza și o sesiune de admitere în Septembrie, pentru acele programe de studii de masterat (specializări) unde, din sesiunea de admitere din Iulie, vor mai rămâne locuri disponibile.

Cea mai mică medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Un candidat poate fi admis la un program de studii de masterat și cu o medie de admitere egală cu 7.

Cea mai mare medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Astfel, media de admitere poate fi egală și cu 10, de exemplu în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de licență și, la fel nota 10 la eseul propus pentru admiterea la masterat.

Pentru programele cu predare în limba română, taxa de studii este de 1.300 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Pentru programele cu predare în limba engleză, taxa de studii este de 1.800 Euro/semestru, respectiv doar pentru programul de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation” – BMTA, taxa de studii este de 2.350 Euro/semestru (include cursuri certificate IATA).

Pentru primul an de studii la programele cu predare în limba engleză, dacă înscrierea se realizează până la data de 22.07.2021, studentul beneficiază de un Discount: 1.450 Euro/semestru (aferente anul I), respectiv pentru BMTA: 1.900 Euro/semestru (aferente anul I).

Nu. Doar universitățile de stat pot beneficia de fonduri de la bugetul de stat.

Universitatea Româno-Americană oferă în schimb, din fondurile proprii, 10% locuri fără taxă, în fiecare an universitar, la fiecare program de studii de masterat în limba română (specializare), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ale candidaților declarați admiși și înmatriculați până la data de 30 septembrie și care au achitat taxa de studii la termenele stabilite.

Totodată, 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro).

Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 10% medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent.

În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8.50.

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (10% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Da, 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro).

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Numărul de locuri scoase la concurs depinde de programul de studii de masterat. Informațiile sunt disponibile online – click aici!

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (20% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Da, în valoare de maxim 1.000 euro, pe baza unui eseu motivațional, a unui CV, a unei scrisori de recomandare, precum și a unui document care să ateste imposibilitatea de achitare a taxei anuale de studii, luându-se în calcul totodată și notele obținute în cadrul studiilor anterioare (Foaia Matricolă).

Cuantumul bursei va fi restituit studentului sau va putea fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în campus. Detalii complete – click aici!

Universitatea Româno-Americană oferă numeroase facilități studenților săi, oportunități care îi vor ajuta să se dezvolte personal și profesional, de exemplu numeroase evenimente, cursuri cu profesori internaționali și training-uri cu reprezentanții companiilor de top și oameni importanți de business, toate în contextul unei relații călduroase, apropiate, dintre studenți și profesori. Mai multe detalii:

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în cadrul unor instituții de învățământ străine aflate pe teritoriul României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Înscriere

Înscrierea online se realizează pe platforma http://inscriere.rau.ro, prin (1) crearea unui cont, (2) completarea datelor și încărcarea documentelor necesare și (3) achitarea taxei de înscriere la finalul aplicației online.

Înscrierea online prin platforma https://inscriere.rau.ro se realizează în perioada: 21 iunie – 21 iulie 2021 (suport online,  luni-vineri, 10:00-18:00 și sâmbătă-duminică, 10:00-14:00) sau 1 – 22 iulie 2021 (înscrieri în campus – doar în situații excepționale: luni-vineri, 10:00-18:00, cu programare prealabilă prin email la suport.inscrieri@rau.ro)

Da, sub forma de pre-înscriere. Candidații își pot crea un cont, pot completa datele personale și pot încărca o parte din documentele necesare înainte de 21 iunie 2021, însă pot finaliza înscrierea online prin plata taxei de concurs doar în intervalul 21 iunie – 21 iulie 2021.

Nu. Înscrierea online este validă și intră în concursul de admitere numai după ce candidatul a finalizat înscrierea prin plata taxei de concurs prin platforma http://inscriere.rau.ro.

Taxă de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru 1-4 opțiuni (specializări) și câte 100 de lei pentru fiecare dintre opțiunile următoare (a 5-a, a 6-a, etc.) pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei, pentru programele cu predare în limba engleză.

Taxa de înscriere se achită la finalul înscrierii online, din platforma de înscriere.

La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți cu diplomă de licență (sau echivalentă acesteia), indiferent de anul absolvirii.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență din același domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, în raport cu procedura specifică aprobată pentru fiecare program de studii, respectiv se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Da, Candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere, în aceleași condiții ca cetățenii români.

Da.  În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației și Cercetării  privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației și Cercetării.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 10:00 – 14:00):

Email: suport.inscrieri@rau.ro

La înscrierea online de pe platforma http://inscriere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de licență sau echivalentă, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, pentru promoțiile care au susținut examenul de licență înainte de 2021;
 • Diplomă de licență sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ superior (adeverință de absolvire cu examen de licență, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diplomă) pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 (în absența documentelor, datele vor fi preluate din Sistemul Informatic de Învățământ din România; diplomele de bacalaureat emise de alte state se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii);
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă însoțită de Foaia matricolă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Adeverință medicală tip – eliberată de medicul de familie din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare;
 • Buletin, Carte de identitate sau Pașaport;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii de masterat, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de licență (fotocopie), însoțite de o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2019-2020 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective.

La înscrierea online de pe platforma http://inscriere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă;
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii de masterat, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de licență (fotocopie), însoțite de o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2019-2020 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective.

Da. Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății la care candidatul a fost admis și s-a înmatriculat, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul necesar (click aici!), până la 24 septembrie 2021.

Admitere

Admiterea la oricare program de studii de masterat cu predare în limba română se face pe bază de concurs cu luarea în considerare în calculul mediei finale a rezultatului Probei de concurs și a mediei de licență.

Proba de concurs presupune un Eseu/proiect, elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

Modul de calcul al mediei concursului de admitere – click aici.

Admiterea la programele cu predare în limba engleză presupune, de asemenea, un Eseu/proiect elaborat conform tematicii de specialitate, cu luarea în considerare a mediei de licențăconform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat.

Totodată, este necesar un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze, pentru care se vor lua în calcul:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză;
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă).

În situația în care candidații nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză (vezi Model).

Concursul de admitere pentru programele de masterat este pe data de 23 iulie 2021.

Rezultatele admiterii se afișează în data de 24 iulie 2021, în contul de pe platforma inscriere.rau.ro

Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat. Detalii aici: https://www.rau.ro/master-gaseste-un-program/.

Da, eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online pentru a putea fi luat în calcul în concursul de admitere.

Înmatriculare

Confirmarea locului obținut prin admitere presupune înmatricularea candidatului declarat admis și se realizează online prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

Confirmarea locului (înmatricularea) la oricare program de studii de masterat, indiferent că este cu predare în limba română sau cu predare exclusiv în limba engleză, se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii.

Pentru programele cu predare în limba română, plata taxei anuale de studii se poate realiza în 4 tranșe (egale între ele = 325 Euro, în Lei la cursul BNR, la termenele stabilite în contractul de studii), prima în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii. Prima tranșă (anul I) se poate achita și astfel:

 • 150 Euro (în Lei la cursul BNR) în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere
 • 175 Euro (în Lei la cursul BNR) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

Pentru programele cu predare în limba engleză, pentru anul I plata taxei anuale de studii se realizează integral, în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, iar pentru anul superior (II) plata taxei anuale de studii se poate realiza fie integral până la data de 25 septembrie, fie în 2 tranșe de 50% fiecare, prima până la data de 25 septembrie, iar a doua până la data de 15 decembrie.

Da, se acordă reduceri! 🙂

Pentru programele cu predare în limba română, în condițiile în care plata taxei anuale de studii se face integral, într-o singură tranșă, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii, studentul beneficiază de o reducere de 10% din taxa anuală de studii.

Pentru programele cu predare în limba engleză, dacă înscrierea se realizează până la data de 22.07.2021, studentul beneficiază în primul an de studii de un Discount – reducere taxă de studii cu aprox. 20% (anul I).

Bursele (10% locurile fără taxă) se acordă la începutul anului universitar (în perioada 1-10 octombrie), astfel încât toți candidații declarați admiși, indiferent de cât de mare este media de admitere, trebuie să se înmatriculeze în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea taxei anuale de studii.

Studenților care se vor regăsi pe lista celor care vor beneficia de burse de studii (loc fără taxă) în anul I de studii, li se va restitui într-un cont bancar suma achitată la înmatriculare, în perioada 19 – 24 Octombrie 2021, pe baza contractului de bursă și a unei cereri de restituire a taxei achitate.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 10:00 – 14:00):

Email: suport.inscrieri@rau.ro

Încă ai nelămuriri? Suntem aici pentru tine! 🙂

Scrie-ne pe:

Discută direct cu un consultant URA:

+4-0769-838.926

 

Program de lucru:

 • luni-vineri: 10:00-18:00

 • sâmbătă-duminică: 10:00-14:00