ADMITERE STUDII DE MASTERAT

Sesiune Iulie 2021

Perioada înscriere:

 • Înscrieri on-line (inscriere.rau.ro): 21 iunie – 21 iulie 2021
 • Înscrieri în campus: 1 – 22 iulie 2021 – doar în situații excepționale cu programare prealabila prin email suport.inscrieri@rau.ro

Concurs admitere: 23 iulie 2021

Afișare rezultate admitere: 24 iulie 2021, aici
Platformă înscrieri online: inscriere.rau.ro

ADMITEREA, în sesiunea IULIE 2021, se va organiza ONLINE

Admiterea în Universitatea Româno-Americană se face pe bază de concurs examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile.

 • 10% dintre studenții înmatriculați în anul universitar 2021/2022 la studii universitare de masterat cu predare în limba română, vor beneficia de locuri fără taxă (bursă de studii).
 • Pentru studenții înmatriculați în anul I, ciclu de masterat cu predare în limba română, Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, în termen de 10 zile de la începerea anului universitar, lista studenților care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acordă burse de studii, pentru fiecare program de masterat, pe baza mediei de admitere, în limita a 10% din numărul studenților aflați în situație de înmatriculare la dată de 30 septembrie și care au achitat taxa de studii în termenele stabilite.
 • Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă, restituirea taxei plătite pentru confirmarea locului se face integral, în termen de 10 zile de la dată afișării listei cu studenții bursieri.
 • În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program (în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru).

Admiterea la programele cu predare exclusiv în limba engleză presupune, de asemenea, un concurs examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile.

Totodată, este necesar un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor universitare exclusiv în limba engleză
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi anexa)

* În situația în care candidații la programele cu predare exclusiv în limba engleză nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.

Beneficii incluse:

 • Discount pentru înscrierile până la data de 22.07.2021 (aferent taxei de studii pentru anul I)
 • Burse de studii: 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba engleză, beneficiază de burse de studii pe bază de performanță (până la 1.000 Euro)
 • Cel puțin un curs anual cu profesor străin în cadrul programului, alături de numeroase alte cursuri cu profesori străini din cadrul Universității la care participarea este gratuită
 • Study trip – în primul an de studii, având ca obiectiv socializarea și înțelegerea particularităților culturale ale țării gazdă și a grupurilor de studenți
 • Internship în companii multinaționale – în al doilea an sau ori de câte ori există disponibilitate, facultatea care organizează programul de studii va oferi posibilitatea unor stagii de internship/practică în vederea îmbinării armonioase a cunoștințelor teoretice cu cele practice
 • Consiliere în carieră după absolvire – pentru absolvenții care vizează piața de muncă din România, Universitatea, prin departamentul de specialitate, va oferi consiliere în carieră

Vezi mai multe detalii despre programele cu predare exclusiv în limba engleză (descriere, ghid de studii, taxe de școlarizare, etc.), AICI.

Înscrierea la concursul de admitere se realizează ONLINE pe  inscriere.rau.ro.

Completezi dosarul de admitere online, fără să fie nevoie să te deplasezi până la facultate.
Ești ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

(documentele se încarcă electronic în contul de pe platforma de înscrieri online)

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de licență sau echivalentă, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, pentru promoțiile care au susținut examenul de licență înainte de 2020;
 • Diplomă de licență sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ superior (adeverință de absolvire cu examen de licență, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diplomă) pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020;

În absența documentelor, datele vor fi preluate din Sistemul Informatic de Învățământ din România
** Diplomele de licență emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă însoțită de Foaia matricolă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Adeverință medicală tip – eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare;
 • Buletin/Carte de identitate/Pașaport;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii universitare de masterat, se solicită Diplomă de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de Licență (fotocopie), însoțite de adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2019-2020 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective.

Tipărește LISTA DOCUMENTELOR NECESARE și bifează-le pe măsură ce îți alcătuiești dosarul de înscriere!

IMPORTANTCandidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere IULIE 2021 – Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul – click aici !, până la 23 septembrie 2021.

 • La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență din același domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, în raport cu procedura specifică aprobată pentru fiecare program de studii;
 • La concursul de admitere pot participa absolvenții, cu diplomă de licență, ai ciclului de studii universitare de licență (conform Legii nr. 288/2004), precum și absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de studii, și care sunt absolvenți ai programelor de licență cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii. 

Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerul Educației și Cercetării.

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Candidații din Republica Moldova

În vederea obținerii aprobării de înscriere în învățământul superior de la Ministerul Educației și Cercetării, vor înregistra online pe  inscriere.rau.ro următoarele acte/documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de bacalaureat și Foaia Matricolă;
 • Diploma de licență și Supliment la Diplomă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii universitare de masterat, se solicită Diplomă de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de Licență (fotocopie), însoțite de adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2020-2021 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective.

IMPORTANT: Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul – click aici !, până la 23 septembrie 2021.

Candidații din state terțe

În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației și Cercetării  privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației și Cercetării.

Taxă de înscriere la concurs: 100 lei pentru 1-4 opțiuni (specializări) și câte 100 de lei pentru fiecare dintre opțiunile următoare (a 5-a, a 6-a, etc.) pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei pentru programele cu predare în limba engleză. Taxa de înscriere se achită la finalul înscrierii online, din platforma de înscriere.

Taxă de studii:

 • pentru programele cu predare în limba română este de 650 Euro/semestru, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale;
 • pentru programele cu predare în limba engleză:
  • 1.800 EUR/semestru
  • 2.350 EUR/semestru – pentru programul de studii de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation” – BMTA (include cursuri IATA)

 Discount pentru înscrierile până la data de 22.07.2021, pentru programele cu predare în limba engleză:

 • 1.450 EURO/semestru (aferente anul I)
 • 1.900 EURO/semestru (aferente anul I) – pentru programul de studii de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation” – BMTA (include cursuri IATA)

Mențiuni:

 • Pentru programele cu predare în limba română – plata taxei anuale de studii se poate realiza în 4 tranșe. În condițiile în care plata taxei anuale de studii se face integral, într-o singură tranșă, la termenele stabilite în Contractul de studii (în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii), studentul beneficiază de o reducere de 10% din taxa anuală de studii.
 • Pentru programele cu predare în limba engleză – plata taxei anuale de studii se realizează integral pentru anul I de studii, la termenele stabilite în Contractul de studii (în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii).
 • Taxa de înscriere nu se restituie.
 • Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați aici.

Înmatricularea (confirmarea locului) va fi posibilă după afișarea rezultatelor finale ale admiterii prin intermediul platformei online.

 

Modul de Desfășurare a Concursului de Admitere

 1. Admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, în Universitatea Româno-Americană, se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile;
 2. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

MODUL DE CALCUL AL MEDIEI CONCURSULUI DE ADMITERE

METODOLOGIE ADMITERE STUDII DE MASTERAT

LOCURI SCOASE LA CONCURS – ADMITERE MASTERAT 2021