ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ

Sesiune IULIE 2021

Perioada înscriere:

 • Înscrieri on-line (inscriere.rau.ro): 21 iunie – 18 iulie 2021
 • Înscrieri în campus: 1 – 19 iulie 2021 – doar în situații excepționale cu programare prealabila prin email suport.inscrieri@rau.ro

Concurs admitere: 20 iulie 2021

Afișare rezultate admitere: 21 iulie 2021, aici
Platformă înscrieri online: inscriere.rau.ro

IULIE 2021

Admiterea la Universitatea Româno-Americană se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă).

Candidații care NU dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare), și care înlocuiesc susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori.

 • 20% dintre studenții înmatriculați în anul universitar 2021/2022, la studii universitare de licență cu predare în limba română, vor beneficia de locuri fără taxă (bursă de studii).
 • Pentru studenții înmatriculați în anul I, ciclu de licență cu predare în limba română, Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, în perioada 1-10 octombrie, lista studenților care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare specializare și forma de învățământ, pe baza mediei de admitere, în limita a 20% din numărul studenților aflați în situație de înmatriculare la data de 30 septembrie și care au achitat taxa de studii în termenele stabilite.
 • Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă, restituirea taxei plătite pentru confirmarea locului se face integral, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri.
 • În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program (în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru).

Admiterea la programele cu predare exclusiv în limba engleză presupune (1) un Interviu online și (2) un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze.

În ceea ce privește nivelul de cunoștințe al limbii engleze, se vor lua în calcul:

  • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză
  • Fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă)

* În situația în care candidații la programele cu predare exclusiv în limba engleză nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.

Beneficii incluse:

 • Discount pentru înscrierile până la data de 19.07.2021 (aferent taxei de studii pentru anul I)
 • Burse de studii: 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență cu predare în limba engleză, beneficiază de burse de studii pe bază de performanță (până la 1.000 Euro)
 • Cel puțin un curs anual cu profesor străin în cadrul programului, alături de numeroase alte cursuri cu profesori străini din cadrul Universității la care participarea este gratuită
 • Study trip – în primul an de studii, având ca obiectiv socializarea și înțelegerea particularităților culturale ale țării gazdă și a grupurilor de studenți
 • Internship în companii multinaționale – în al doilea an sau ori de câte ori există disponibilitate, facultatea care organizează programul de studii va oferi posibilitatea unor stagii de internship/practică în vederea îmbinării armonioase a cunoștințelor teoretice cu cele practice
 • Consiliere în carieră după absolvire – pentru absolvenții care vizează piața de muncă din România, Universitatea, prin departamentul de specialitate, va oferi consiliere în carieră

Vezi mai multe detalii despre programele cu predare exclusiv în limba engleză (descriere, ghid de studii, taxe de școlarizare, etc.), AICI.

Înscrierea la concursul de admitere se realizează ONLINE pe  inscriere.rau.ro.

Completezi dosarul de admitere online, fără să fie nevoie să te deplasezi până la facultate.
Ești ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

(documentele se încarcă electronic în contul de pe platforma de înscrieri online)

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă pentru promoțiile care au susținut examenul de bacalaureat înainte de 2021;
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ pentru candidații care susțin bacalaureatul în 2021;
  * În absența documentelor, datele vor fi preluate din Sistemul Informatic de Învățământ din România
  ** Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Adeverință medicală tip – eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare de licență;
  * Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului (cu mențiunea „apt efort fizic”)
 • ATESTAT eliberat de instituția de învățământ preuniversitar și recunoscut de către Ministerul Educației și Cercetării sau atestat recunoscut instituțional în unul dintre domeniile: economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă) – cu notă minimă 8 sau un punctaj / calificativ echivalent acesteia sau ESEU, după caz, în funcție de opțiunea candidatului;
 • Buletin, Carte de identitate sau Pașaport;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Pentru candidații care doresc să urmeze a doua facultate, se adaugă Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă.
  * Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licență pot încărca electronic adeverința de absolvire cu examenul de licență
 • Pentru candidații care urmează simultan o altă facultate, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent și forma de învățământ.

Tipărește LISTA DOCUMENTELOR NECESARE și bifează-le pe măsură ce îți alcătuiești dosarul de înscriere!

IMPORTANTCandidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere IULIE 2021 – Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul –click aici!, până la 30 septembrie 2021.

 • La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), indiferent de anul absolvirii liceului și de pregătirea postliceală pe care o au;
 • Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene sau de cetățenii români în străinătate sau în cadrul unor instituții de învățământ străine aflate pe teritoriul României, se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării;
 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licență cu predare în limba română în cadrul Universității Româno-Americane, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Candidații din Republica Moldova

În vederea obținerii aprobării de înscriere în învățământul superior de la Ministerul Educației și Cercetării, vor înregistra online pe  inscriere.rau.ro următoarele acte/documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Certificatul/Diploma/Adeverința de examen de bacalaureat și foaia matricolă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare de licență.
  * Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului (cu mențiunea „apt efort fizic”);
 • ATESTAT (după caz) în domeniul limbii străine, recunoscut internațional sau un document care să ateste calitatea de olimpic național/internațional sau ESEU, după caz, în funcție de opțiunea candidatului;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare.
 • Pentru candidații care doresc să urmeze a doua facultate, se adaugă Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă.
  * Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licență pot încărca electronic adeverința de absolvire cu examenul de licență
 • Pentru candidații care urmează simultan o altă facultate, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent și forma de învățământ.

IMPORTANT: Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul – click aici!, până la 23 septembrie 2021.

Candidații din state terțe

În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației și Cercetării  privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației și Cercetării.

Taxă de înscriere la concurs: 100 lei pentru 1-4 opțiuni (specializări) și câte 100 de lei pentru fiecare dintre opțiunile următoare (a 5-a, a 6-a, etc.) pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei pentru programele cu predare în limba engleză. Taxa de înscriere se achită la finalul înscrierii online, din platforma de înscriere.

Taxă de studii:

 • pentru programele cu predare în limba română este de 1.200 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale;
 • Pentru programele cu predare în limba engleză, taxă de studii este: 3.400 Euro/an

  – Discount pentru înscrierile până la data de 19.07.2021: 2.700 Euro/anul I

Mențiuni:

 • Pentru programele cu predare în limba română – plata taxei anuale de studii se poate realiza în 3 tranșe. În condițiile în care plata taxei anuale de studii se face integral, într-o singură tranșă, la termenele stabilite în Contractul de studii (în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii), studentul beneficiază de o reducere de 10% din taxa anuală de studii.
 • Pentru programele cu predare în limba engleză – plata taxei anuale de studii se realizează integral pentru anul I de studii, la termenele stabilite în Contractul de studii (în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii).
 • Taxa de înscriere nu se restituie.
 • Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați aici.

Înmatricularea (confirmarea locului) va fi posibilă după afișarea rezultatelor finale ale admiterii prin intermediul platformei online.

Modul de Desfășurare a Concursului de Admitere

Candidații care prezintă ATESTATE eliberate de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă) au posibilitatea de a NU mai susține Proba de Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului); nota de la atestat sau echivalentă va reprezenta nota pentru Proba de concurs.

În cazul în care alegeți Proba de concurs sub formă de ESEU, aveți în vedere:

   • Forma lucrării:
    • Lucrarea se redactează cu Font 12, Times New Roman, iar distanța dintre rânduri (Spacing) va fi de 1,5
    • Lucrarea va avea maxim 3.500 caractere, inclusiv spațiile libere
    • Titlu/subtitluri se scriu cu Font de 14 și caractere bold
    • Se folosesc diacritice
    • Paginile se numerotează
    • Dacă este cazul, în urma prelucrării de idei sau citate, se menționează la sfârșitul lucrării bibliografie
    • Prima pagină a lucrării (pagina de gardă) trebuie să conțină titlul lucrării, numele autorului/autoarei, Facultatea/Specializarea/Forma de învățământ (Învățământ cu frecventă – IF/Învățământ cu frecvență redusă – IFR).
   • Structura lucrării – Eseul trebuie să reflecte:
     • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale
     • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate în general și specific de ce URA (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)
     • motivele alegerii programului de studii (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)
     • motivația alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.)

În cazul în care alegeți să susțineți Proba de concurs sub formă de INTERVIU rețineți:

Forma de organizare a Interviului:

 • Proba orală, durata interviului: 15 minute

Conținutul Probei – Candidatului i se adresează întrebări privind:

 • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale
 • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate, în general, și specific de ce la Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)
 • Evaluarea motivelor candidatului privind alegerea unei specializări / program de studiu
 • Motivați alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.)