Departamente academice

 

Director Departament: Conf.univ.dr.habil. Coculescu Cristina

Departamentul de Informatică, Statistică și Matematică din cadrul Facultății de Informatică Managerială coordonează activitatea de profil pentru toate facultățile din cadrul Universității Româno-Americane, urmărind dezvoltarea și consolidarea poziției departamentului în cadrul instituțional intern și extern, precum și asigurarea unui climat de muncă și colaborare bazat pe relații de încredere, respect și demnitate, care să stimuleze obținerea de performanțe în activitatea didactică și de cercetare științifică.

Personalul didactic desfășoară activitate de cercetare științifică în domeniul disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ al programelor de studii universitare de licență și de masterat, în concordanță cu domeniul de expertiză și cu preocupările științifice proprii.

De asemenea, cadrele didactice manifestă un interes deosebit pentru inițierea studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare științifică, aceasta desfășurându-se în cadrul cercurilor științifice organizate pe domeniile de licență și masterat. Lucrările de cercetare științifică ale studenților și masteranzilor sunt valorificate prin comunicări științifice susținute în cadrul Sesiunilor Cercurilor Științifice Studențești.

Creșterea calității corpului profesoral este o preocupare permanentă a conducerii departamentului, evaluarea acesteia realizându-se pe baza unor criterii, metodologii și instrumente de evaluare periodică a personalului didactic, ce vizează activitatea didactică, rezultatele activității de cercetare științifică, precum și gradul de implicare în activitățile specifice desfășurate la nivelul departamentului, facultății și universității.

Director Departament: Conf.univ.dr. Budacia Andreea

 • Arii de competență profesională: Managementul comercial, Managementul calității, Managementul aprovizionării și vânzării, Tehnici promoționale.
 • Arii de competență managerială: Spirit de echipă, comunicare, competențe organizatorice, președinte și membru în diverse comisii, membru în colective de redacție ale unor reviste științifice, coordonator  al unor echipe de cercetare
 • Contact: [email protected]

Mediul economico-social este supus unor permanente schimbări determinate de realitățile actuale care presupun adaptări continue din partea angajatorilor, resursei umane, managerilor, liderilor și marketerilor. În acest context, cunoștințele și inovarea sunt elemente esențiale ale succesului și performanței în afaceri. Cunoașterea domeniilor prioritare, cel al managementului, respectiv al marketingului oferă un avantaj competitiv consistent, decisiv în vederea atingerii excelenței.

Prin disciplinele pe care le coordonează, Departamentul de Management – Marketing contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și competentelor studenților și masteranzilor pentru a răspunde provocărilor mediului de business, în contextul actual al concurenței acerbe, incertitudinii și exigențelor consumatorilor.

Principalele obiective ale Departamentului:

 • dezvoltarea și perfecționarea activității didactice și de cercetare în cele două domenii de activitate;
 • adaptarea structurii planurilor de învățământ și fișelor de discipline cerințelor beneficiarilor direcți și indirecți, pentru disciplinele aflate în responsabilitatea departamentului;
 • crearea climatului organizațional adecvat, care să favorizeze potențialul didactic și de cercetare al membrilor departamentului;
 • asigurarea calității proceselor de predare și cercetare;
 • identificarea, susținerea și promovarea unor metode, instrumente și tehnici moderne de predare – învățare, adaptate realităților economico-sociale.

Activitățile departamentului sunt desfășurate de către un corp profesoral competent, alcătuit din profesioniști recunoscuți în plan intern și internațional, precum și de către colaboratori și parteneri din mediul de afaceri.

Arii de expertiză:

 • Domeniul Management: Management strategic, Managementul resurselor umane, Managementul aprovizionării și vânzării, Managementul schimbării și inovării, Managementul producției, Ecotehnologii, Management antreprenorial, Comportament organizațional, Management comparat, Management comercial, Metode și tehnici manageriale, Resurse și destinații turistice, Managementul proiectelor.
 • Domeniul Marketing: Politici și strategii de marketing, Marketingul serviciilor, Marketing online, Marketing financiar – bancar, Comportamentul consumatorului, Comunicare integrată de marketing, Marketing internațional, Cercetări de piață, Comunicare și PR, Tehnici promoționale, Marketing strategic, Planificare de marketing, Marketing și mărfuri, Marketingul evenimentelor, Tehnici de vânzare.

Director: Lect.univ.dr. Romițan Ciprian Raul

 • Arii de competență profesională:  avocat (din 2002), membru fondator şi vicepreședinte al Asociației Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (din 2004); membru al Uniunii Juriștilor din România (din 2005); membru al Asociației Române de Științe Penale (din 2006); membru al Asociației Criminaliștilor din România (din 2017); membru al Association Littéraire et Artistique Internationale  (Franța, din 2021); membru fondator și vicepreședinte al Asociației ALAI România (2021). Autor a 24 de cărți (12 în calitate de autor și 12 în calitate de coautor) din domeniul juridic. Autor a 79 de studii și articole publicate în reviste științifice din România, Statele Unite și Franța, indexate în baze de date internaționale recunoscute sau cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice. Autor a 17 studii publicate în volume colective și în volume ale unor conferințe sau seminarii interne și internaționale. Distins cu Premiul revistei „Dreptul” al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea „Protecția penală a proprietății intelectuale” (2006) iar în anul 2018, lucrarea colectivă, „Enciclopedia Juridică Română” a fost distinsă cu premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriștilor din România.
 • Arii de competență managerială: realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului; coordonează activitatea didactică și de cercetare, la nivelul Departamentului; răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul calității și financiar al Departamentului.
 • Contact: [email protected]

Prin disciplinele pe care le coordonează, Departamentul de Științe juridice, contribuie la dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor studenților și masteranzilor pentru a răspunde provocărilor profesiilor juridice.

Avem în vedere, ca priorități: adaptarea permanentă a structurii planurilor de învățământ și fișelor de discipline la cerințele impuse de cerințele pieței muncii în domeniul juridic; dezvoltarea și perfecționarea activității didactice și de cercetare în domeniu; asigurarea calității proceselor de predare și cercetare.

Director Departament: Conf.univ.dr. Sorlescu Mariana

 • A absolvit Facultatea de Economie Generală, în cadrul Academiei de Studii Economice București, în anul 1997, este cadru didactic titular la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. A obținut titlul de  doctor în Economie în anul 2006.
 • Domeniile de interes în plan didactic și de cercetare sunt: micro și macroeconomie, dezvoltare durabilă, politici economice internaționale, economie mondială.
 • Contact: [email protected]

 

Departamentul de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor contribuie la derularea activității didactice și de cercetare științifică la nivelul fiecărui program de studii aferent domeniilor Economie și afaceri și Administrarea afacerilor în turism. 

La nivelul departamentului, se coordonează activitățile personalului didactic și de cercetare în concordantă cu planul managerial, se contribuie la elaborarea și implementarea planurilor de învățământ, se elaborează statele de funcții în colaborarea cu Consiliul Departamentului, în conformitate cu prevederile legale.

Director Departament: Conf.univ.dr. Olga Potecea

 

Activitățile Departamentului de Finanțe, Credit, Contabilitate se circumscriu direcțiilor strategice  ale  universității cuprinse în cadrul planului strategic de dezvoltare instituțională, precum și celor  ale facultății. 

Obiectivul departamentului este de consolidare a poziției și de creștere a prestigiului prin intermediul cadrelor didactice, programelor de studii gestionate și studenților / masteranzilor săi atât în cadrul activităților didactice, cât și celor de cercetare științifică.

La nivelul departamentului se organizează comisii consultative constituite din membri, angajatori precum și specialiști în domeniu în vederea compatibilizării conținutului planurilor de învățământ și a disciplinelor aferente acestora cu cerințele pieței muncii. Modernizarea procesului de transmitere a informațiilor prin digitalizarea activităților didactice precum și creșterea componentei participative și stimulative a actului didactic prin introducerea cursurilor interactive reprezintă o prioritate a departamentului Finanțe, Credit, Contabilitate.

Director Departament: Conf.univ.dr. Stan Elena Amelia

 • Arii de competență profesională:
  • Înot şi hidrokinetoterapie; Teoria și practica în sporturi de apă; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – baschet.
  • Antrenoare înot, Președinte Club Sportiv Acvatica Sport (Calificarea Antrenor Natație și Calificarea Antrenor Gimnastică)
 • Arii de competență managerială:
  • Realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului Facultății
  • Răspunde de planurile de învățământ, de ștatele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al Departamentului
  • Prezintă membrilor Departamentului periodic un raport privind starea acestuia.
 • Contact: [email protected]

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport-Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională ce propune o ofertă educațională interdisciplinară, cu preocupări multiple în domeniul cercetării-dezvoltării, dar și promovarea unui sistem de învățământ în concordanță cu cerințele de pe piața muncii pe plan intern și internațional.

Cadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a învăţa ceva nou, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor, cât şi după finalizarea acestora.

Director Departament: Conf.univ.dr. Elena Mușeanu

Contact: [email protected]

Rolul Departamentului de Limbi Străine este de a permite managementului Universității Româno-Americane să poată planifica, organiza, coordona și controla în mod unitar activitatea de predare a limbilor străine în cadrul universității.

Obiectul de activitate al Departamentului de Limbi Străine îl constituie asigurarea desfășurării unitare, în condiții de calitate și eficiență a procesului didactic de predare a limbilor străine, precum și participarea cadrelor didactice de la limbile străine la sprijinirea cercetării științifice sub toate aspectele sale și în strânsa legătură cu activitatea celorlalte compartimente funcționale și de conducere din universitate.

În sprijinul studenților care doresc o pregătire suplimentară privind limbile străine, Departamentul de Limbi Străine asigură și cursuri intensive, cu taxă, pentru limbile: engleză, spaniolă, germană și franceză pentru cursanți din cadrul universității, precum și din afara acesteia. Cursurile se organizează pe niveluri de cunoaștere a acestora și se finalizează cu certificate de absolvire recunoscute la nivel internațional, conform standardelor din Cadrul European de Referință pentru Limbi Străine.

În cadrul structurilor funcționale ale Universității Româno-Americane funcționează și Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD).

Conducere DPPD este asigurată, conform Regulamentului de organizare și funcționare a DPPD, de către Consiliul Departamentului (interimar), în componența:

 • Mihaela Prună, conf.univ.dr. – Director/Coordonator
 • Doinița Ciocîrlan, prof.univ.dr. – Membru
 • Robert Popescu, lect.univ.dr. – Membru

Documentele care stau la bază funcționării DPPD sunt:

Pentru potențialii săi cursanți, DPPD publică oferte educaționale privitoare la programele sale:

Documente necesare pentru înscriere: