Istoric

Universitatea Româno-Americană este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Universitatea Româno-Americană a fost înfiinţată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc. Iniţiativa înfiinţării Universităţii Româno-Americane a aparţinut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universităţii Româno-Americane şi preşedinte al Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii.

Universitatea Româno-Americană este o instituţie independentă, nefiind afiliată la American University sau sponsorizată de aceasta.

De ce “Universitate” (instituție de educație)

Profesorul Ion Smedescu s-a născut în satul Obârșia, comuna Cernișoara, jud. Vâlcea, într-o familie destul de modestă din perspectivă financiară, dar extrem de “bogată” pe de altă parte, pentru că avea 10 copii. La 12 ani, Profesorul Ion Smedescu, înțelegând dificultățile materiale cu care se confruntă familia sa, consideră că este suficient de matur pentru a se descurca pe cont propriu și alege să își ia viața în propriile mâini, urmând să crească mai întâi la orfelinat, la Turnu Roșu, pentru ca în perioada 1939-1947 să urmeze și să devină absolvent al Școlii Normale de Învățători „Andrei Șaguna” din Sibiu, obținând diploma de învățător.

Ulterior, în anul 1952, devine economist, după absolvirea Academiei de Studii Economice din București (Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste / Institutul de Științe Economice și Planificare, denumirile sub care a funcționat în perioada respectivă).

Pentru că educația a avut un rol definitoriu în succesul profesional, în 1991, la vârsta de 67 de ani, Profesorul Ion Smedescu hotărăște să înființeze Universitatea Româno-Americană, redând astfel societății o parte din ceea ce primise la rândul său, și dorindu-și în acest fel, să ofere peste timp o șansă de împlinire profesională și personală și altor copii, poate la fel de săraci ca și el, dar plini de ambiție și determinare pentru a reuși în viață.

De ce “Româno-Americană”?

Conștienți de simpatia și spiritul pro-american al românilor, dar și convinși fiind că cel mai performant model de educație este cel Nord-American, unde concurează între ele peste 3.000 de colegii și universități, cele mai performante dintre acestea fiind universitățile private, Președintele fondator, Prof.univ.dr. Ion Smedescu, alături de alți co-fondatori marcanți din România acelor vremuri, dar și de o serie de prieteni din Statele Unite, precum Prof.univ.dr. Steven Bowers sau Dr. Ronald Carrier – Președinte al James Madison University pentru o perioadă de peste 27 de ani, au considerat absolut obligatorie înființarea unei universități cu origini române și americane, deopotrivă.

Universitatea a fost înființată având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior American, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. În realizarea acestui deziderat s-a pornit de la faptul că în Statele Unite ale Americii învățământul superior are ca suport modelul general de comportament al societății americane, bazat pe organizarea eficientă a activității, simțul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii, respectul de sine și față de ceilalți, spiritul onest al competiției întreținut de-a lungul întregii vieți, întrecerea cu toți ceilalți și, nu în ultimul rând, cu sine însuși.”, după cum chiar Profesorul Ion Smedescu declară.

 • 11 martie 1991 » a avut loc Adunarea de constituire a Universităţii Româno-Americane la Bucureşti, în cadrul căreia s-a aprobat Statutul de funcţionare al acesteia, care prevedea înfiinţarea a 7 facultăţi: Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale, Management, Economie hotelieră şi turism, Informatică, Medicină şi sănătate publică, Drept, Inginerie în design şi estetica produselor.
 • 28 martie 1991 » prin Decizia nr. 364, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei a avizat favorabil înfiinţarea Universităţii Româno-Americane.
 • 17 aprilie 1991 » prin Sentinţa nr. 295/17.04.1991, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, „în baza art. 32 din Decretul 31/1954 şi art. 84 şi urm. din Legea 21/1924”, a acordat personalitate juridică Universităţii Româno-Americane, cu sediul în Şoseaua Olteniţei, nr. 35-37, sector 4.
 • 10 iunie 1991 » a avut loc şedinţa de constituire a Senatului Universităţii Româno-Americane, la care regretatul prof.univ.dr. Ion Smedescu a fost ales, în unanimitate, rector şi a fost desemnat „Rector fondator al Universităţii Româno-Americane”. De asemenea, au fost alese primele funcţii de conducere conform legii (prorectori, secretar-ştiinţific al Senatului, director executiv, decani) şi s-au aprobat pentru primul an universitar (1991/1992): planurile de învăţământ, cifra de şcolarizare, taxele de studii pe forme de învăţământ, precum şi taxa de înscriere la concursul de admitere.
 • Iulie 1991 » organizarea primului examen de admitere, după finalizarea căruia au fost declaraţi admişi 1.772 de studenţi.
 • 11 decembrie 1991 » sfârşitul anului 1991 a fost marcat de adoptarea şi votarea Constituţiei României, prin care învăţământul particular a fost legal recunoscut ca parte a sistemului naţional de educaţie. În aceste condiţii, la iniţiativa regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, a luat fiinţă, pe 11 decembrie 1991, prin Sentinţa Civilă nr. 34/22.01.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Fundaţia Româno-Americană pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii (FRAPEC), având drept scop „promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în America şi a celor americane în România”. Printre cei 27 de membri fondatori se numărau prestigioase cadre didactice universitare, cercetători, jurişti, economişti, medici, etc. Fundaţia a preluat sub egida sa Universitatea Româno-Americană, pentru a respecta prevederile legale în vigoare şi l-a ales ca preşedinte pe regretatul profesor Ion Smedescu, rectorul Universităţii.
 • 1992 – 1993 » ani de acumulări cantitative şi calitative pentru Universitate. În februarie 1992 se înfiinţează Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii; în mai 1992 se organizează prima Sesiune de Comunicări Știinţifice Studenţeşti, devenind, în timp, tradiţie.
 • 1994 – 1995 » Derularea procesului de autorizare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor şi Legii 84/1995 – legea învăţământului.
 • 1996 – 2002 » Derularea procesului de acreditare al Universităţii, conform prevederilor legale în vigoare, etapă esenţială pentru înfiinţarea prin lege.
 • 2000 » Se înfiinţează Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene, autorizată provizoriu prin HG nr. 1215/2000.
 • 15 mai 2002 » Se publică în Monitorul Oficial Legea 274 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane şi acreditarea facultăţilor sale astfel:

FacultateaSpecializarea
Management – MarketingManagement şi Marketing
Relaţii Comerciale şi Financiar – Bancare Interne şi InternaţionaleRelaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale
Economia Turismului Intern şi InternaţionalEconomia turismului intern şi internaţional
Informatică ManagerialăInformatică Managerială
DreptDrept
Studii ale Integrării Economice EuropeneStudii ale Integrării Economice Europene

 

 • 2002 – 2003 » perioadă de monitorizare instituţională după acreditare, conform prevederilor OMEC nr. 4548/2002.
 • septembrie 2002 » organizarea primului examen de finalizare al studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii Româno-Americane, conform legii.
 • octombrie 2002 » Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă organizarea şi desfăşurarea programelor de master (cursuri postuniversitare cu durata de 3 semestre, conform legii).
 • octombrie 2003 » Inaugurarea Campusului Universităţii Româno-Americane cu participarea unor reprezentanţi ai conducerii ţării şi ai universităţilor americane colaboratoare.
 • iunie 2003 » declanşarea procesului de autorizare al formei de învăţământ cu frecvenţă redusă la facultăţile de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale, Management – Marketing, Economia Turismului Intern şi Internaţional şi Drept, conform legii. Prin HG 1069/octombrie 2004, Universitatea a obţinut autorizarea de funcţionare provizorie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă.
 • iunie 2004 » o nouă reglementare legală (Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), a produs o reformă majoră a structurii învăţământului superior din Romania. Legea s-a aplicat începând cu anul universitar 2005-2006 şi a vizat reforma Bologna şi trecerea la organizarea studiilor universitare pe 3 cicluri: licenţă – masterat – doctorat.
 • reacreditarea instituţională 2007-2010 » Reforma Bologna (2005-2008) impusă de aplicarea prevederilor Legii 288/2004 şi a altor reglementări legale, a condus la restructurarea ofertei educaţionale a Universităţii Româno-Americane în raport cu domeniile de studiu existente, specializările aferente acestora şi numărul de credite alocat. Odată cu promulgarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin Legea nr. 87/2006, s-a declanşat pe de o parte procesul de reacreditare instituţională (şi implicit a fiecărui program de studii), iar pe de altă parte procesul de proiectare şi implementare a Sistemului de Management al Calităţii. În egală măsură, s-au organizat programe noi de masterat, proiectate în corelaţie cu cele de licenţă şi acreditate de către ARACIS, conform H.G. 404/2006. Pentru prima promoţie de absolvenţi de licenţă Bologna ai facultăţilor economice (iulie 2008), Universitatea oferea 10 programe de studii universitare de masterat (Bologna) acreditate conform legii.
 • 2007 – 2008 » cele 4 facultăţi cu profil economic ale universităţii au devenit membre ale Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), prestigios organism profesional-ştiinţific în care erau cuprinse cele mai valoroase instituţii de învăţământ superior economic public din România.
 • iulie 2010 » evaluarea instituţională şi acordarea, în 22 iulie 2010, de către Consiliul ARACIS, cu unanimitate de voturi, a calificativului „Grad de încredere ridicat”, cea mai înalta apreciere naţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de o instituţie de învăţământ superior, conform legii.
 • 2010 – 2011 » diversificarea ofertei educaţionale şi acreditarea a două programe noi de studii universitare de licenţă, cu predare exclusiv în limba engleză, la specializările „Afaceri internaţionale” (Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale) şi „Informatică economică” (Facultatea de Informatică Managerială).
 • 2011 » derularea procesului de evaluare în scopul clasificării universităţii şi ierarhizării programelor de studii, în conformitate cu prevederile HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților şi ierarhizărilor programelor de studii şi a altor acte normative (OMECTS 4072/2011, OMECTS 4174/2011 si OMECTS 5204/2011). Potrivit prevederilor OMECTS 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor, Universitatea Româno-Americană este universitate centrată pe educaţie.
 • Rezultatele ierarhizării programelor de studii valabile pentru anul universitar 2011-2012, conform legii, au fost:
  • Domeniul – Relaţii economice internaţionale, Categoria A (program de excelenţă, conform legii);
  • Domeniul – Finanţe, Categoria A (program de excelenţă, conform legii);
  • Domeniul – Management, Categoria B;
  • Domeniul – Marketing, Categoria B;
  • Domeniul – Administrarea afacerilor, Categoria B;
  • Domeniul – Cibernetică, statistică şi informatică economică, Categoria B;
  • Domeniul – Drept, Categoria D;
  • Domeniul – Contabilitate, Categoria E.
 • 2014 » Sunt lansate primele programe de studii de masterat, cu predare exclusiv în limba engleză: “Finance” – program cu dublă diplomă, derulat în parteneriat cu Universitatea din Siena, “Strategic Marketing” și “Computer Science for Business”.
 • 2015 » Evaluarea instituțională și acordarea, în 24 august 2015, de către Consiliul ARACIS, a calificativului „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă apreciere națională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de o instituție de învățământ superior, conform legii. Crearea programului de studii universitare de masterat “International Business and Entrepreneurship”.
 • 2017 » Înființarea Facultății de Educație fizică, Sport și Kinetoterapie și autorizarea în cadrul acesteia a două noi programe de studii universitare de licență: “Educație fizică și Sport” și “Kinetoterapie”. Acreditarea, în cadrul facultăților cu profil economic, a 3 noi programe de studii universitare de masterat: “International economic relations and economic diplomacy”, “Business management in tourism and aviation” și “Managementul logisticii”.