Istoric

Universitatea Româno-Americană este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Universitatea Româno-Americană a fost înfiinţată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc. Iniţiativa înfiinţării Universităţii Româno-Americane a aparţinut prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universităţii Româno-Americane şi preşedinte al Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii.

Universitatea Româno-Americană este o instituţie independentă, nefiind afiliată la American University sau sponsorizată de aceasta.

De ce “Universitate” (instituție de educație)

Profesorul Ion Smedescu s-a născut în satul Obârșia, comuna Cernișoara, jud. Vâlcea, într-o familie destul de modestă din perspectivă financiară, dar extrem de “bogată” pe de altă parte, pentru că avea 10 copii. La 12 ani, Profesorul Ion Smedescu, înțelegând dificultățile materiale cu care se confruntă familia sa, consideră că este suficient de matur pentru a se descurca pe cont propriu și alege să își ia viața în propriile mâini, urmând să crească mai întâi la orfelinat, la Turnu Roșu, pentru ca în perioada 1939-1947 să urmeze și să devină absolvent al Școlii Normale de Învățători „Andrei Șaguna” din Sibiu, obținând diploma de învățător.

Ulterior, în anul 1952, devine economist, după absolvirea Academiei de Studii Economice din București (Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste / Institutul de Științe Economice și Planificare, denumirile sub care a funcționat în perioada respectivă).

Pentru că educația a avut un rol definitoriu în succesul profesional, în 1991, la vârsta de 67 de ani, Profesorul Ion Smedescu hotărăște să înființeze Universitatea Româno-Americană, redând astfel societății o parte din ceea ce primise la rândul său, și dorindu-și în acest fel, să ofere peste timp o șansă de împlinire profesională și personală și altor copii, poate la fel de săraci ca și el, dar plini de ambiție și determinare pentru a reuși în viață.

De ce “Româno-Americană”?

Conștienți de simpatia și spiritul pro-american al românilor, dar și convinși fiind că cel mai performant model de educație este cel Nord-American, unde concurează între ele peste 3.000 de colegii și universități, cele mai performante dintre acestea fiind universitățile private, Președintele fondator, Prof.univ.dr. Ion Smedescu, alături de alți co-fondatori marcanți din România acelor vremuri, dar și de o serie de prieteni din Statele Unite, precum Prof.univ.dr. Steven Bowers sau Dr. Ronald Carrier – Președinte al James Madison University pentru o perioadă de peste 27 de ani, au considerat absolut obligatorie înființarea unei universități cu origini române și americane, deopotrivă.

Universitatea a fost înființată având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior American, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. În realizarea acestui deziderat s-a pornit de la faptul că în Statele Unite ale Americii învățământul superior are ca suport modelul general de comportament al societății americane, bazat pe organizarea eficientă a activității, simțul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii, respectul de sine și față de ceilalți, spiritul onest al competiției întreținut de-a lungul întregii vieți, întrecerea cu toți ceilalți și, nu în ultimul rând, cu sine însuși.”, după cum chiar Profesorul Ion Smedescu declară.

 • 11 martie 1991 » la București a avut loc Adunarea de constituire a Universității Româno-Americane, în cadrul căreia s-a aprobat Statutul de funcționare al acesteia, care prevedea înființarea a 7 facultăți: Relații comerciale și financiar-bancare interne și internaționale, Management-marketing, Economia turismului intern și internațional, Informatică managerială, Drept, Design și Medicină și sănătate publică.
 • 28 martie 1991» prin Decizia nr. 364, Ministerul Învățământului și Științei a avizat înființarea Universității Româno-Americane.
 • 17 aprilie 1991» prin Sentința nr. 295/17.04.1991, Judecătoria Sectorului 1 București, „în baza art. 32 din Decretul 31/1954 și art. 84 și urm. din Legea 21/1924”, a acordat personalitate juridică Universității Româno-Americane, cu sediul în Șoseaua Olteniței, nr. 35-37, sector 4. Ziua de 17 aprilie devine ”Ziua Universității Româno-Americane”.
 • 10 iunie 1991» a avut loc ședința de constituire a Senatului Universității Româno-Americane, la care prof.univ.dr. Ion Smedescu a fost ales, în unanimitate, Rector și a fost desemnat „Rector fondator al Universității Româno-Americane”. De asemenea, au fost alese primele funcții de conducere conform legii (prorectori, secretar-științific al Senatului, director executiv, decani) și s-au aprobat pentru primul an universitar (1991/1992): planurile de învățământ, cifra de școlarizare, taxele de studii pe facultăți și forme de învățământ, precum și taxa de înscriere la concursul de admitere.
 • iulie 1991» s-a organizat primul examen de admitere, după finalizarea căruia au fost declarați admiși 1.773 de studenți.
 • 1 octombrie 1991 » festivitatea de deschidere a primului an universitar (1991/1992) s-a desfășurat la Sala Palatului. Până în 2003, toate festivitățile de deschidere a anului universitar vor avea loc în această locație.
 • 11 decembrie 1991» sfârșitul anului 1991 a fost marcat de adoptarea și votarea Constituției României, prin care învățământul particular a fost legal recunoscut ca parte a sistemului național de educație. În aceste condiții, la inițiativa prof.univ.dr. Ion Smedescu, a luat ființă, pe 11 decembrie 1991, prin Sentința Civilă nr. 34/22.01.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 București, Fundația Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii (FRAPEC), având drept scop „promovarea și răspândirea valorilor educației civice și culturii române în America și a celor americane în România”. Printre cei 27 de membri fondatori se numărau prestigioase cadre didactice universitare, cercetători, juriști, economiști, medici, etc. Fundația a preluat sub egida sa Universitatea Româno-Americană, pentru a respecta prevederile legale în vigoare și l-a ales Președinte pe profesorul Ion Smedescu, Rectorul Universității.
 • 1992 – 1993» ani de acumulări cantitative și calitative pentru Universitate. În februarie 1992 s-a înființat Centrul de Cercetare Științifică al Universității; în mai 1992 se organizează prima Sesiune de Comunicări Științifice Studențești, devenind, în timp, tradiție.
 • 1994 – 1995» s-a derulat procesul de autorizare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.
 • iulie 1995 » Prin HG nr. 568/1995 Universitatea o obținut autorizarea de funcționare provizorie pentru facultățile: Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Management-Marketing, Economia Turismului Intern și Internațional, Informatică Managerială și Drept.
 • octombrie 1995 » s-a modificat durata studiilor la învățământul cu frecvență (cursuri de zi) de la 5 ani, la 4 ani, în conformitate cu prevederile Legii 84/24.07.1995 (Legea învățământului).
 • 1996 » prima promoție de absolvenți ai Universității a susținut examenul de licență la instituții de învățământ superior de stat. Până la acreditarea Universității, în 2002, toate examenele de licență se vor desfășura similar.
 • 1997 » toate facultățile Universității își desfășoară activitatea într-un singur sediu închiriat (ISPCAIA, Bd. Expoziției nr. 1).
 • decembrie 1998 » Universitatea a înaintat Ministerului Educației Naționale ”Rapoartele de autoevaluare” ale celor cinci facultăți, în vederea obținerii acreditării acestora.
 • 1999 – 2002» derularea procesului de acreditare a facultăților și Universității, conform prevederilor legale în vigoare, etapă esențială pentru înființarea prin lege. Patru ani de verificări continue privind îndeplinirea standardelor generale și specifice de acreditare.
 • 1999 – 2003 » Construcția Campusului Universității Româno-Americane.
 • aprilie 1999 » Guvernul României a înaintat Parlamentului, Proiectul legii privind înființarea Universității Româno-Americane.
 • 2000» Se înființează Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene (SIEE), autorizată provizoriu prin HG nr. 1215/2000.
 • mai 2000 » Senatul României votează legea privind înființarea Universității Româno-Americane.
 • 2001 » Universitatea participă pentru prima dată la Proiectul european de mobilități Leonardo da Vinci.
 • 25 aprilie 2002 » Plenul Camerei Deputaților adoptă legea privind înființarea Universității Româno-Americane (25 aprilie).
 • 15 mai 2002» se publică în Monitorul Oficial Legea 274 privind înființarea Universității Româno-Americane și acreditarea celor 5 facultăți ale sale.
 • septembrie 2002» organizarea primului examen de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Universității Româno-Americane, conform legii. Urmează o perioadă de monitorizare instituțională pe o durată de 3 ani după acreditare, conform prevederilor OMEC nr. 4548/2002.
 • septembrie 2002» Ministerul Educației și Cercetării aprobă organizarea și desfășurarea primelor programe de masterat (studii postuniversitare cu durata de 3 semestre), conform legii.
 • octombrie 2003» inaugurarea Campusului Universității Româno-Americane cu participarea unor reprezentanți ai conducerii țării și ai universităților americane colaboratoare.
 • 2004  » Universitatea aderă la Carta Erasmus.
 • iunie 2004» apare o nouă reglementare legală – Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare – care a produs o reformă majoră a structurii învățământului superior din Romania. Legea s-a aplicat începând cu anul universitar 2005-2006 și a vizat organizarea studiilor universitare în concordanță cu prevederile Procesului Bologna, pe 3 cicluri: licență – masterat – doctorat și generalizarea aplicării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Legea 288/2004 a fost însoțită de numeroase reglementări privind organizarea studiilor universitare în toate instituțiile de învățământ superior. Astfel, pentru domeniul ”Științe economice” structura studiilor universitare a fost stabilită la: 3 ani – licență, 2 ani – masterat, 3 ani – doctorat, iar pentru domeniul ”Științe juridice” la: 4 ani – licență, 1 an – masterat, 3 ani – doctorat. Durata studiilor va fi aceeași indiferent de forma de învățământ.
 • septembrie 2004» s-a obținut autorizația de funcționare provizorie pentru forma de învățământ cu frecvență redusă la facultățile de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Management – Marketing, Economia Turismului Intern și Internațional și Drept, conform legii.
 • octombrie 2005 » Universitatea și-a restructurat oferta educațională în conformitate cu prevederile Legii 288/2004 și ale celorlalte reglementări legale, respectiv au fost create 8 programe de studii universitare de licență: „Afaceri internaționale” și „Finanțe și bănci” la Facultatea Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, „Economia comerțului, turismului și serviciilor” la  Facultatea Economia Turismului Intern și Internațional, „Management” și ”Marketing” la Facultatea Management-Marketing, ”Informatică economică” la Facultatea informatică Managerială, ”Economie și afaceri internaționale” la Facultatea Studii ale Integrării Economice Europene și ”Drept” la Facultatea de Drept. Șase dintre aceste programe de licență au avut și forma învățământ cu frecvență redusă, astfel încât Universitatea a organizat, începând cu anul universitar 2005/2006, 14 programe de licență.
 • 2007-2010 » conform prevederilor Legii 87/2006 – ”Legea calității educației” – Universitatea începe un nou proces de acreditare a programelor de studii și instituției în ansamblu: acreditarea programelor de studii universitare de masterat; acreditarea programelor de studii de licență autorizate provizoriu; autorizarea provizorie a unor noi programe de studii de licență; (re)acreditarea în cadrul procedurii de evaluare externă periodică (din 5 în 5 ani) a tuturor programelor de studii de licență acreditate încă din 2002 și acreditarea instituțională a Universității în cadrul procedurii de evaluare externă periodică (din 5 în 5 ani).
 • mai 2007 » sfințirea Capelei din incinta Universității și acordarea primului titlu Doctor Honoris Causa al Universității Româno-Americane PreaFericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 • 2007 – 2008» cele 5 facultăți cu profil economic ale Universității au devenit membre ale Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), prestigios organism profesional-științific în care erau cuprinse cele mai valoroase instituții de învățământ superior economic public din România.
 • 2007 -2008 » evaluarea externă periodică (la 5 ani) a tuturor programelor de licență acreditate (în 2002).
 • februarie 2008 »  acreditarea programului de licență din cadrul Facultății de Studii ale Integrării Economice Europene și modificarea numelui facultății în Facultatea de Studii Economice Europene.
 • martie 2008 » Universitatea creează un nou program de licență – ”Contabilitate și informatică de gestiune”, organizat în cadrul Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, pentru care obține autorizația de funcționare provizorie.
 • iulie 2008 » prima promoție de licențiați ”sistem Bologna” ai facultăților economice.
 • iulie 2008 » atestarea Universității Româno-Americane ca unitate de cercetare-dezvoltare, conform HG 551/2007, prin Decizia MECT nr. 9692/04.07.2008.
 • septembrie 2008 » Universitatea obține acreditarea pentru primele 10 programe de studii universitare de masterat (ciclul II de studii universitare Bologna) în domeniul fundamental ”Științe economice”, proiectate în conformitate cu HG  404/2006.
 • 1 octombrie » Universitatea acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Dr. Ronald E. Carrier – Președinte Emerit al Universității James Madison.
 • 5 octombrie 2008 » încetarea din viață a Rectorului-fondator, profesorul univ.dr. Ion Smedescu.
 • decembrie 2008 » alegerea profesorului univ.dr. Ovidiu Folcuț în funcția de Rector al Universității Româno-Americane.
 • iulie 2009 » prima promoție de licențiați ”sistem Bologna” ai facultății de Drept.
 • septembrie 2009 » acreditarea tuturor programelor de licență de la învățământul cu frecvență redusă.
 • octombrie 2009 » acreditarea primelor 2 programe de studii universitare de masterat (ciclul II de studii universitare Bologna) în domeniul ”Drept” și a încă 4 programe de masterat la facultățile economice.
 • 22 iulie 2010 » în urma evaluării instituționale Consiliul ARACIS acordă Universității Româno-Americane Calificativul ”Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2010-2015 – cea mai înaltă apreciere națională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de o instituție de învățământ superior, conform legii.
 • septembrie 2010 » acreditarea a încă 2 programe de studii universitare de masterat la facultățile economice.
 • ianuarie 2011 » apare Legea 1/2011 – Legea educației naționale – care aduce schimbări majore în structura și funcțiile din domeniul didactic, organizarea și funcționarea învățământului superior din România.
 • februarie 2011 » Universitatea își diversifică oferta educațională prin crearea și acreditarea primelor două programe de studii universitare de licență cu predare în limba engleză, la specializările „International Business” (Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale) și „Computer Science for Economics” (Facultatea de Informatică Managerială).
 • aprilie 2011 » Universitatea acordă titlul de Doctor Honoris Causa al Universității profesorului univ. dr. Iftekhar Hasan, Cary L. Wellington Profesor de Finanțe la Lally School of Management and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute (14 aprilie).
 • aprilie – septembrie 2011 » derularea procesului de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, în conformitate cu prevederile HG 789/2011. Potrivit prevederilor OMECTS 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților, Universitatea Româno-Americană este universitate centrată pe educație. Rezultatele ierarhizării programelor de studii valabilă pentru anul universitar 2011-2012, au fost: 2 programe în clasa A – programe de excelență (Relații economice internaționale și Finanțe), 4 programe în clasa B și câte 1 program în clasele D și E (program autorizat provizoriu).
 • iunie 2011 » Universitatea acordă titlul de Doctor Honoris Causa Academicianului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României (30 iunie).
 • 2012 – 2021 » reluarea procesului de evaluare periodică, pe fiecare specializare, formă de învățământ și limbă de predare, cu respectarea strictă a termenului de 5 ani de la evaluarea anterioară.
 • 2013 » Are loc prima evaluare instituțională internațională a Universității de către EUA-IEP (martie – octombrie).
 • ianuarie 2014 » sfințirea picturii Capelei din incinta Universității și inaugurarea Sălii de lectură ”Lux Mundi” de către PreaFericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (16 ianuarie).
 • februarie 2014 » cumpărarea terenului și bazei sportive din Șos. Străulești nr. 4-6 – cea mai mare investiție a Universității după 2004.
 • octombrie 2014 » Universitatea lansează primele programe de studii de masterat cu predare în limba engleză: “Finance” – program cu dublă diplomă, organizat în cotutelă cu Universitatea din Siena și “Strategic Marketing”.
 • octombrie 2014 » Este acreditat încă un program de masterat la facultatea de Drept.
 • februarie – august 2015 » evaluarea instituțională periodică, la 5 ani și acordarea, în 24 august 2015, de către Consiliul ARACIS, a Calificativului „Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020.
 • mai 2015 » se inaugurează Centrul sportiv RAU Sports Center.
 • iulie 2015 » acreditarea programului de licență ”Contabilitate și Informatică de gestiune”.
 • octombrie 2015 » Universitatea lansează încă două programe de studii universitare de masterat cu predare în limba engleză, acreditate: “International Business and Entrepreneurship” și ”Computer Science for Business”.
 • 2017 » diversificarea ofertei educaționale prin acreditarea a încă două programe de masterat cu predare în limba engleză – “Business Management in Tourism and Aviation” și ”International Economic Relations and Economic Diplomacy” – și a unui program de masterat cu predare în limba română, la facultatea MM.
 • octombrie 2017 » se înființează Facultatea de Educație fizică, Sport și Kinetoterapie și sunt autorizate provizoriu două programe de studii universitare de licență: “Educație Fizică și Sportivă” și “Kinetoterapie și Motricitate Specială” (HG 615/2017)
 • 2019 » acreditarea domeniului de masterat ”Contabilitate”, cu programul de masterat ”Gestiunea și auditul afacerilor”.
 • 12 martie 2020 » Universitatea trece în modul ”on-line” ca urmare a crizei COVID-19.
 • septembrie 2020 » Universitatea își adaptează oferta de programe de studii universitare de masterat la cerințele pieței. Aceasta cuprinde 16 programe de masterat acreditate, din care 6 cu predare în limba engleză.
 • 1 octombrie 2020 » Universitatea deschide ”on-line” anul universitar 2020/2021. Toate activitățile rămân ”on-line” în semestrul I, datorită crizei COVID-19.
 • 2021 » Universitatea continuă să desfășoare toate activitățile ”on-line” datorită situației pandemice.
 • 17 aprilie 2021 »  Universitatea Româno-Americană a marcat trei decenii de la înființare în cadrul unei săptămâni aniversare dedicate cu invitați speciali, studenți, profesori, absolvenți, reprezentanți ai mediului profesional și, nu în ultimul rând, ai mediului universitar și preuniversitar.

  Ceremonia Oficială și momentele culturale realizate de către studenții Universității s-au desfășurat pe o platformă digitală ce a oferit participanților o experiență inedită.

 • 29 septembrie 2021 » Universitatea Româno-Americană își reconfirmă calitatea învățământului oferit și poziția de excelență în mediul universitar românesc prin obținerea, pentru a treia oară consecutiv, a celui mai înalt calificativ acordat universităților din România – ”Grad de Încredere Ridicat”, oferit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în urma procesului de evaluare externă a calității academice.

  Domnul prof.univ.dr. Iordan Petrescu, Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a înmânat Rectorului Universității Româno-Americane, prof.univ.dr. Costel Negricea, Certificatul care atestă acordarea Calificativului “Grad de Încredere Ridicat”, pentru perioada 2021-2026.

 • 2022 » Începând cu anul 2022, studenții Universității Româno-Americane au revenit în campus pentru desfășurarea activităților educaționale și extracurriculare în format fizic, beneficiind în același timp și de o  serie de activități desfășurate în sistem hibrid.