Birou Acte de Studii

Program de lucru cu publicul:

În luna AUGUST nu se lucrează cu publicul
 • Luni: 15:00 - 18:00
 • Marți, Miercuri: 8:30 - 12:00
 • Joi: 15:00 - 18:00
 • Vineri: 8:30 - 12:00

Program de lucru cu publicul:

În luna AUGUST nu se lucrează cu publicul
 • Luni: 15:00 - 18:00
 • Marți, Miercuri: 8:30 - 12:00
 • Joi: 15:00 - 18:00
 • Vineri: 8:30 - 12:00

Biroul Acte de Studii se ocupă numai cu eliberarea diplomelor de licență / masterat (însoțite obligatoriu de foaie matricolă sau supliment la diplomă) obținute de absolvenții Universității Româno-Americane.
Studenții Universității Româno-Americane care nu au absolvit încă sunt rugați să se adreseze secretariatelor de facultăți pentru solicitarea de diverse documente.
Situația se referă la programele de studii desfășurate în limba română. Pentru situația diplomelor aferente programelor de studii desfășurate în limba engleză vă rugăm să verificați pagina dedicată.

ELIBERĂRI DIPLOME DE LICENȚĂ (3 ani IF/IFR; * 4 ani IF/IFR DR)

Facultate/Program studii

2019

2020

2021

2022

DR (*) / Drept

ETII / Economia comerțului, turismului și serviciilor

IM / Informatică economică

MM / Management

MM / Marketing

RCFBII / Afaceri internaționale

RCFBII / Contabilitate și informatică de gestiune

RCFBII / Finanțe și bănci

SEE / Economie și afaceri internaționale

ELIBERĂRI DIPLOME DE MASTERAT (2 ani IF; * 1 an IF DR)

Specializare (organizator)

2019

2020

2021

2022

Administrarea Afacerilor în Turism (ETII)

Afaceri Internaționale (RCFBII)

Dreptul Afacerilor (DR *)

Gestiunea și Auditul Afacerilor (RCFBII)

Informatică Economică (IM)

Managementul și Marketingul Organizației (MM)

Managementul Informațiilor (MM)

Marketing în Afaceri (MM)

Managementul Strategic al Firmei (MM)

Relații Economice Europene (SEE)

Sisteme Informatice Manageriale (IM)

Științe Penale (DR *)

  • Buletin/carte de identitate (valabil și în original) pentru cetățenii romani și pașaport (valabil și în original) pentru cetățenii străini; certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
  • Procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în copie certificată conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Româno-Americană.

     În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

  • Chitanța (de la casieria universității, parter) reprezentând contravaloarea taxei de arhivare (după caz) – (v. secțiunea Taxe).

Actele de studii sunt documente oficiale de stat, care conferă titularilor acestora drepturi și obligații ce decurg din prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ordinului ministrului educației şi cercetării nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare  în sistemul de învățământ superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12.05.2020.

Universitatea Româno-Americană, prin Biroul Acte de studii, eliberează:

–  Acte de studii:

   • Diplomă de Licență
   • Diplomă de Master
   • Certificat de absolvire a cursului pregătitor pentru învăţarea limbii române şi însuşirea terminologiei de specialitate

– Documente  universitare:

   • Foaie matricolă sau Supliment la diploma de licenţă, după caz
   • Foaie matricolă sau Supliment la diploma de master, după caz
   • Adeverinţa de autenticitate

Actele de studii se eliberează personal titularului, în original, o singură dată.

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în copie certificată conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Actele de studii se pot elibera la cererea persoanei îndreptăţite şi prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia.

Actele de studii întocmite şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soţ/soţie, ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procura notarială/împuternicire avocaţială numele avut în timpul studiilor. La procura autentificată la notariat /imputernicire avocaţială se atașează o copie a cărții de identitate a titularului, iar împuternicitul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură/împuternicire avocaţială.

În situaţia în care titularul unui act de studii îşi schimbă numele sau prenumele pe cale administrativă sau prin hotărâre judecătorească, dobândind un alt certificat de naştere, poate solicita eliberarea unui alt act de studii pe noul nume. Cererea este însoţită de actul de studii eliberat iniţial în original, de actul administrativ, respectiv de hotărârea judecătorească din care rezultă schimbarea numelui, precum şi celelalte acte de stare civilă cu noul nume, în copie certificată.

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui act de studii  şi/sau alte documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului, se poate elibera un duplicat al acestuia în baza unei cereri de întocmire a duplicatului, adresată Rectorului instituţiei, însoţită de următoarele documente:

  • Declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
  • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;
  • Două fotografii – realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului;
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;
  • Dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului;
  • Actul deteriorat sau plastifiat, în original;
  • Procura notarială/împuternicirea avocaţială în copie certificată cu originalul, dupa caz.

Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anunțul urmând să cuprindă următoarele date:

  • Denumirea actului de studii original;
  • Numele, inițială/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului;
  • Anul finalizării studiilor în cauză;
  • Seria și numărul actului respectiv, numărul și data la care a fost înregistrat în registrul de evidență a eliberării actelor de studii;
  • Denumirea instituției emitente.

Duplicatul unui act de studii conferă titularului aceleaşi drepturi ca şi actul de studii original.

În cazul în care nu mai dețineți nicio copie a actului pierdut, puteți solicita personal sau prin corespondență electronică Biroului Acte de Studii ([email protected]) datele necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.Titularul sau împuternicitul poate ridica duplicatul unui act de studii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii. Eliberarea duplicatului se face personal sau prin împuternicit, în condițiile specificate mai sus.

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii se întocmesc şi se eliberează alte documente universitare în original, contracost.

  • Chitanța (de la casieria Universității) reprezentând contravaloarea duplicatului ce urmează a fi eliberat, după caz (v. secțiunea Taxe).

Păstrați actele de studii originale în bune condiții și evitați depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiați originalele actelor de studii, deoarece puteți avea dificultăți în privința autentificării și apostilării acestora.

Taxele aferente eliberării diverselor acte de studii se achită prin transfer bancar, contravaloarea în lei, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății.

Va rugam trimiteti e-mail catre [email protected] pentru verificare si transmitere cont IBAN.

Taxele actuale sunt:

 • Eliberare diplomă și supliment la diplomă –GRATUIT (valabil 4 ani de la data promovării examenului de finalizare a studiilor)
 • Arhivare acte de studii (pentru diplomele neridicate pe o perioadă mai mare de 4 ani de la data promovării examenului de finalizare a studiilor) și alte documente în original, aflate în dosarul personal – 50 euro
 • Eliberare Diplomă de licență/masterat în regim de urgență – 60 euro
 • Eliberare Diplomă de licență/masterat (duplicat) – 50 euro
 • Eliberare foaie matricolă/supliment la diplomă, la cerere (altul decât cel eliberat cu actul de studii original) – 50 euro

Cuantumurile actualizate ale tuturor taxelor din cadrul Universității sunt disponibile în secțiunea Taxe a site-ului nostru.

Contact:
Tel: +40372 120 195
E-mail: [email protected]
Locație: Campus URA, corp B, parter – intrare Bibliotecă