Acreditări

Universitatea Româno-Americană își reconfirmă calitatea învățământului oferit și poziția de excelență în mediul universitar românesc prin obținerea, pentru a treia oară consecutiv, a celui mai înalt calificativ acordat universităților din România – ”Grad de Încredere Ridicat”, oferit de către Agenția Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în urma procesului de evaluare externă a calității academice.

Miercuri, 29 septembrie 2021, domnul prof.univ.dr. Iordan Petrescu, Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a înmânat Rectorului Universității Româno-Americane, prof.univ.dr. Costel Negricea, Certificatul care atestă acordarea Calificativului “Grad de Încredere Ridicat”, pentru perioada 2021-2026.

 

Miercuri, 9 martie 2016, în prezența a numeroase personalități din lumea academică și reprezentanți ai mediului de afaceri, Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, prof.univ.dr. Iordan PETRESCU, a înmânat Rectorului Universității Româno-Americane, prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ, Certificatul care atestă acordarea Calificativului Grad de Încredere Ridicat”, pentru perioada 2015 – 2020.

 

Joi, 29 iulie 2010, în prezența a numeroase personalități din lumea academică și reprezentanți ai mediului de afaceri, Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, prof.univ.dr.ing. Ioan CURTU, a înmânat Rectorului Universității Româno-Americane, prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ, Certificatul care atestă acordarea Calificativului „Grad de Încredere Ridicat”, pentru perioada 2010 – 2015.

 

Politica Universității Româno-Americane în domeniul calității

Universitatea Româno-Americană este profund angajată în procesul de reformă a învățământului superior, militând pentru integrarea europeană a țării noastre, pentru crearea Spațiului european al învățământului superior și a Spațiului european al cercetării.

Universitatea Româno-Americană pune accentul pe calitate ca o caracteristică a identității sale instituționale, respectând următoarele principii:

 1. Viziune – Universitatea Româno-Americană este orientată către societatea bazată pe cunoaștere, în care formarea competențelor și abilităților joacă un rol esențial;
 2. Implicare – Facultățile, catedrele și departamentele răspund pentru calitatea programelor de studii, de cercetare și administrative asigurate de ele. Universitatea creează cadrul instituțional adecvat pentru ca membrii ei să contribuie la îndeplinirea Programului strategic al Universității;
 3. Control – Universitatea promovează controlul eficient al procesului de învățământ și cercetare, urmărind optimizarea acestuia;
 4. Relaționare – Universitatea menține contactul cu liceele din București și din țară, prin activități specifice incluse în Programul de promovare a imaginii. De asemenea, se promovează dezvoltarea parteneriatelor cu universități din țară și din străinătate, cu instituții publice, institute de cercetare, organizații neguvernamentale și cu mediul de afaceri.

Luând în considerare Strategia Națională în domeniul Învățământului Superior, Universitatea Româno-Americană urmărește prin implementarea Sistemului de Management al Calității:

 • dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul economic și juridic, precum și perfecționarea continuă a acestora;
 • compatibilizarea procesului de învățământ și de cercetare cu standardele europene și internaționale, prin adecvare la realitatea economică și socială;
 • promovarea spiritului inovator, gândirii libere, valorilor culturii și civilizației umane;
 • apărarea cadrului democratic universitar bazat pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în statul de drept.

Conducerea Universității are în vedere ca politica în domeniul calității să respecte următoarele cerințe:

 • să fie adecvată scopului și misiunii Universității;
 • să îndeplinească standardele de calitate;
 • să asigure cadrul instituțional adecvat pentru stabilirea obiectivelor calității;
 • să fie comunicată, înțeleasă și aplicată de fiecare membru al comunității academice;
 • să fie analizată permanent în vederea îmbunătățirii și adecvării acesteia.

Politica Universității referitoare la calitate se axează pe îmbunătățirea continuă a tuturor activităților, prin încurajarea spiritului creativ-inovativ și responsabilizarea fiecărui membru al comunității academice în realizarea misiunii sale.


Documentele Sistemului de Management al Calității

Sistemul de Management al Calității (S.M.C.) al Universității Româno-Americane proiectat și implementat începând cu anul universitar 2005-2006, urmărește respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență privind asigurarea calității educației, nr. 75 / 12 iulie 2005 și aplicarea principiilor de bază ale managementului calității.

Conducerea Universității Româno-Americane abordează sistemic și integrat managementul calității, considerând Universitatea ca un sistem complex ale cărui subsisteme sunt: facultățile, catedrele, departamentele, centrele de cercetare, biblioteca, laboratoarele și serviciile administrative.

Fiecare facultate/catedră/departament/compartiment/serviciu are un statut bine definit și constituie o entitate în cadrul managementului calității, fiind caracterizat prin legături funcționale cu celelalte entități și sisteme. Această abordare permite implicarea conducerii la toate nivelurile în implementarea și îmbunătățirea continuă a S.M.C. prin înțelegerea nevoilor beneficiarilor direcți și indirecți și reflectarea acestora în calitatea ofertei educaționale.

Documentele utilizate pentru definirea și implementarea Sistemului de Management al Calității (S.M.C.) în cadrul Universității Româno-Americane, sunt structurate pe trei niveluri principale:

  1. Manualul calității;
  2. Procedurile S.M.C., respectiv:
   • Proceduri generale;
   • Proceduri operaționale.
  3. Documente suport (formulare, rapoarte, instrucțiuni de lucru)


Manualul calității (M.C.) – descrie sistemul calității în concordanță cu politica stabilită în domeniul calității, obiectivele adoptate și standardele aplicabile.

Procedurile sistemului calității (P.G. și P.O.) – descriu activitățile unităților funcționale individuale necesare pentru implementarea elementelor sistemului calității.

Procedurile generale (P.G.) reprezintă forma documentației de bază utilizată pentru implementarea sistemului de management al calității. Acestea descriu fără a intra în detalii tehnice, obiectivele și modul de desfășurare a diferitelor activități care au incidență asupra calității, precum și responsabilitățile, autoritatea și relațiile dintre persoanele care coordonează, efectuează, verifică sau analizează activitățile respective.

Procedurile operaționale (P.O.) – precizează obiectivele și rezultatele preconizate ale diferitelor activități cu incidență asupra calității.

Documentele suport (D.S.) – reprezintă documente de lucru detaliate (formulare, rapoarte, instrucțiuni de lucru).

Înregistrările se obțin prin completarea formularelor incluse în proceduri și instrucțiuni și demonstrează că procesele s-au desfășurat controlat.

Documentele SMC, pe lângă rolul lor de a oferi un cadru organizatoric și metodologic acțiunilor, proceselor și interfețelor dintre zonele de activitate, asigură:

 • coerența documentației de referință cu procesele de măsurare, analiză și îmbunătățire;
 • definirea criteriilor de acceptare pentru toate etapele proceselor;
 • evidența păstrării înregistrărilor calității.