Rezultate BURSE AN SUPERIOR

AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, contestațiile la listele privind situația îndeplinirii criteriilor pentru acordarea burselor de studii în semestrul I al anului universitar 2020-2021 și documentele justificative(dacă este cazul) se transmit electronic la adresa de e-mail [email protected] în termen de 48 de ore de la data afișării și se soluționează în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în anul universitar curent.

 

 Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Art.7 din Regulamentul privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, nedepunerea în termen a Fișei de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii, însoțită de Dosarul cu documente justificative sau depunerea incompletă a acestor documente reprezintă, implicit, neîndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate în prezentul Regulament, la art. 6, al. (b) – pentru ciclul de licență – respectiv (d) – pentru ciclul de masterat.

 

Universitatea Româno-Americană, în conformitate cu Regulamentul de Burse acordă  burse de studiu aprobate pentru fiecare an universitar, pentru programele de studii de licență și masterat, predare în limba română – 20% locuri fără taxă (licență) și 10% locuri fără taxă (masterat).

Rezultate

Data afișare rezultate: 01.10.2020

Ora: 22:00

Rezultate Contestații

REZULTATE FINALE

Rezultate BURSE

AN UNIVERSITAR 2021-2022 – Semestrul I

Eventualele contestații vor fi depuse pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea – în termen de 48 ore de la afișare și se vor soluționa, în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în semestrul II al anului universitar curent.

Rezultate

Data afișare: 30.09.2021

Ora: 17:30

Rezultate BURSE AN 1

AN UNIVERSITAR 2022-2023

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Registratura Universității (Corp C, Et. 2, Sala 210), în original, sau, după caz, în fotocopie, prin intermediul adresei de email [email protected], în perioada 09-10 octombrie 2022 și vor fi soluționate de către Comisia de acordare a burselor, în perioada 11-12 octombrie 2022.
 
Ulterior perioadei de contestatii veți primi pe email informatii legate de semnarea Contractului de bursă de studii și a Cererii de restituire a taxei de studii plătite.

Rezultate finale

Data afisare: 13.10.2022
Ora:13:00
Studenții bursieri anul 1 – 2022-2023 din listele afișate vor primi pe email informații legate de completarea Contractului de Bursă,  a Cererii de de restituire a taxei de studii achitate. Transmiterea acestor documente către Universitatea ROmano-Americană se va realiza în perioada 14-18 octombrie 2022 conform instrucțiunilor primite.

Rezultate Contestații

*Listă actualizată

NOTĂ: 

Art 8. ” ….. Pentru ultimul loc din listă, în caz de medii egale, departajarea studenților se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea specificată:

– nota la atestat sau nota la proba scrisă de la examenul de admitere (pentru ciclul de licență) sau nota la eseu (pentru ciclul de masterat);

– media generală a anilor de studii liceale (pentru ciclul de licență) sau a anilor de studii de licență (pentru ciclul de masterat).”

Data afisare: 07.10.2021
Ora:17:00

REZULTATE FINALE

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, studenții care beneficiază de burse de studii:

  • vor completa pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <> –Contractul de bursă de studii (anexa 2) în termen de 5 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri; în caz de necompletare a contractului în termenul stabilit, studentul va pierde bursa de studii;
  • vor completa (dacă este cazul) pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <> – împreună cu Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate (anexa 3) pentru a li se restitui, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, tranșa din taxa anuală de studii achitată deja pentru anul universitar respectiv. Cuantumul taxei de studii achitate se va restitui în lei – la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care studentul a efectuat plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale – prin virament bancar, în contul bancar, deschis la BRD, menționat de student în Cererea de restituire a taxei de studii achitate.

            Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, studenții care beneficiază de burse de studii, care nu au completat pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <>Contractul de bursă de studii în termen de 5 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, sunt rugați să trimită Contractul de bursă de studii, Cererea de restituire a taxei de studii achitate și Extrasul contului bancar în care se va restitui taxa de studii achitată, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 23.10.2020, ora 12.00.

Rezultate BURSE

AN UNIVERSITAR 2022-2023 – Semestrul II

Eventualele contestații vor fi depuse pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea –  în perioada 02-03.03.2022 și se vor soluționa, în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a  burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri pentru anul universitar curent.

Studenții care au pierdut bursa aferentă semestrului II sunt obligați să achite 50% din taxa anuală de studii, astfel:

–       Studenții din ciclul de licență:

    • 30% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale, prin transfer bancar în contul bancar al facultății https://www.rau.ro/taxe-de-studii/
    • 20% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II prin intermediul platformei rau.ro ;

–       Studenții din ciclul de masterat: 25% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale și 25% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II. 

Depășirea termenelor de plată a sumelor datorate, stabilite mai sus conduce la calculul de penalități și obligația de plată a acestora de către student(ă). Nivelul penalităților este stabilit de Senatul Universității, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, pe o perioadă de maximum 90 de zile, după care, în situația neachitării sumelor restante, studentul(a) va fi exmatriculat(ă). Plata penalităților se face la data plății debitului principal.

Rezultate FINALE

Studenții din ciclul de licență achită 30% din taxa anuală de studii (doar prin virament bancar in conturile Universitatii) în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale și 20% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II;