Rezultate bursă

Universitatea Româno-Americană, în conformitate cu Regulamentul de Burse acordă  burse de studiu aprobate pentru fiecare an universitar, pentru programele de studii de licență și masterat, predare în limba română – 20% locuri fără taxă (licență) și 10% locuri fără taxă (masterat).

AN UNIVERSITAR 2019-2020

Listele pe facultăți cuprind toate specializările (licență și masterat) și formele de învățământ (IF și FR) la care se desfășoară cursuri în cadrul respectivelor facultăți:

Facultatea de Drept (DR):

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (EFSK):

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional (ETII):

Facultatea de Informatică Managerială (IM):

Facultatea de Management-Marketing (MM):

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale (RCFBII):

Facultatea de Studii Economice Europene (SEE):

DATĂ PUBLICARE LISTE:

  • anii de studiu II, III și IV (licență și masterat) până la data de 1 octombrie a.c.
  • pentru anul I de studiu (licență și masterat) până la data de 10 octombrie a.c.

* Eventualele contestații se depun în conformitate cu prevederile din Regulamentul de Burse.

* Rezultatele finale, se vor afișa după soluționarea eventualele contestații.


Rezultate BURSE AN 1

AN UNIVERSITAR 2021-2022

STUDENȚII ANULUI I – eventualele contestații vor fi transmise pe email către adresa rectorat@rau.ro – în termen de 48 ore de la afișare și se vor soluționa, în termen de 48 de ore de la finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

Forumularul pentru contestații se poate descarca de aici.

Rezultate Finale

Data afisare: 13.10.2021
Ora:11:10
Studenții care beneficiază de burse de studii:
– vor  completa pe  platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <<Burse de studii>> –Contractul de bursă de studii (anexa 2) în perioada 14-18 octombrie; în caz de necompletare a contractului în termenul stabilit, studentul va pierde bursa de studii;
– vor  completa  (dacă  este  cazul)pe  platforma instituțională – paginamea.rau.ro,  secțiunea <<Burse de studii>> –împreună cu Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate(anexa 3) pentru a li se restitui, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, tranșa din  taxa  anuală  de  studii achitată  deja  pentru  anul  universitar  respectiv. Cuantumul taxei de studii achitate se va restitui în lei – la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR  în  ziua  anterioară  celei  în  care studentul  a  efectuat plata,  calculul  ratei  de  schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale – prin virament bancar, în contul bancar, deschis la BRD, menționat de student în Cererea de restituire a taxei de studii achitate.

Rezultate Contestații

*Listă actualizată

NOTĂ: 

Art 8. ” ….. Pentru ultimul loc din listă, în caz de medii egale, departajarea studenților se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea specificată:

– nota la atestat sau nota la proba scrisă de la examenul de admitere (pentru ciclul de licență) sau nota la eseu (pentru ciclul de masterat);

– media generală a anilor de studii liceale (pentru ciclul de licență) sau a anilor de studii de licență (pentru ciclul de masterat).”

Data afisare: 07.10.2021
Ora:17:00

REZULTATE FINALE

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, studenții care beneficiază de burse de studii:

  • vor completa pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <> –Contractul de bursă de studii (anexa 2) în termen de 5 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri; în caz de necompletare a contractului în termenul stabilit, studentul va pierde bursa de studii;
  • vor completa (dacă este cazul) pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <> – împreună cu Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate (anexa 3) pentru a li se restitui, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, tranșa din taxa anuală de studii achitată deja pentru anul universitar respectiv. Cuantumul taxei de studii achitate se va restitui în lei – la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care studentul a efectuat plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale – prin virament bancar, în contul bancar, deschis la BRD, menționat de student în Cererea de restituire a taxei de studii achitate.

            Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, studenții care beneficiază de burse de studii, care nu au completat pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <>Contractul de bursă de studii în termen de 5 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, sunt rugați să trimită Contractul de bursă de studii, Cererea de restituire a taxei de studii achitate și Extrasul contului bancar în care se va restitui taxa de studii achitată, la adresa de e-mail departamentfinanciar@rau.ro, până la data de 23.10.2020, ora 12.00.

Rezultate BURSE AN SUPERIOR

AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, contestațiile la listele privind situația îndeplinirii criteriilor pentru acordarea burselor de studii în semestrul I al anului universitar 2020-2021 și documentele justificative(dacă este cazul) se transmit electronic la adresa de e-mail rectorat@rau.ro în termen de 48 de ore de la data afișării și se soluționează în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în anul universitar curent.

 

 Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Art.7 din Regulamentul privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, nedepunerea în termen a Fișei de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii, însoțită de Dosarul cu documente justificative sau depunerea incompletă a acestor documente reprezintă, implicit, neîndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate în prezentul Regulament, la art. 6, al. (b) – pentru ciclul de licență – respectiv (d) – pentru ciclul de masterat.

 

Universitatea Româno-Americană, în conformitate cu Regulamentul de Burse acordă  burse de studiu aprobate pentru fiecare an universitar, pentru programele de studii de licență și masterat, predare în limba română – 20% locuri fără taxă (licență) și 10% locuri fără taxă (masterat).

Rezultate

Data afișare rezultate: 01.10.2020

Ora: 22:00

Rezultate Contestații

REZULTATE FINALE

Rezultate BURSE

AN UNIVERSITAR 2021-2022 – Semestrul I

Eventualele contestații vor fi depuse pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea <Burse studii> – în termen de 48 ore de la afișare și se vor soluționa, în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în semestrul II al anului universitar curent.

Rezultate

Data afișare: 30.09.2021

Ora: 17:30