Rezultate BURSE AN SUPERIOR

AN UNIVERSITAR 2023-2024 | Semestrul I

Contestațiile la listele publicate conform art. 8 și 9 din prezentul Regulament,se depun pe platforma instituțională, secțiunea <<Burse de studii>>–în termen de 48 de ore de la data afișării și se soluționeazăîn termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate. După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în anul universitar curent.

Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, contestațiile la listele privind situația îndeplinirii criteriilor pentru acordarea burselor de studii în semestrul I al anului universitar 2020-2021 și documentele justificative(dacă este cazul) se transmit electronic la adresa de e-mail [email protected] în termen de 48 de ore de la data afișării și se soluționează în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în anul universitar curent.

 Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Art.7 din Regulamentul privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat, nedepunerea în termen a Fișei de autoevaluare privind îndeplinirea criteriilor pentru acordarea bursei de studii, însoțită de Dosarul cu documente justificative sau depunerea incompletă a acestor documente reprezintă, implicit, neîndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate în prezentul Regulament, la art. 6, al. (b) – pentru ciclul de licență – respectiv (d) – pentru ciclul de masterat.

Universitatea Româno-Americană, în conformitate cu Regulamentul de Burse acordă  burse de studiu aprobate pentru fiecare an universitar, pentru programele de studii de licență și masterat, predare în limba română – 20% locuri fără taxă (licență) și 10% locuri fără taxă (masterat).

Rezultate

Data afișare rezultate: 29.09.2023

Ora: 18:30

Rezultate Contestații

REZULTATE FINALE

Rezultate BURSE

AN UNIVERSITAR 2021-2022 – Semestrul I

Eventualele contestații vor fi depuse pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea – în termen de 48 ore de la afișare și se vor soluționa, în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri în semestrul II al anului universitar curent.

Rezultate

Data afișare: 30.09.2021

Ora: 17:30

Rezultate BURSE AN 1

AN UNIVERSITAR 2023-2024

 
Eventualele contestații de depun prin email la adresa [email protected] – în termen de 48 de ore de la data afișării și se soluționează în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a burselor de studii pe Universitate.
 
Ulterior perioadei de contestații veți primi pe email informații legate de semnarea Contractului de bursă de studii și a Cererii de restituire a taxei de studii plătite.

Rezultate Iulie 2023

Data afisare: 07.08.2023
Ora:17:00

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2023, care din diferite motive nu au confirmat locul în termenul de 5 zile calendaristice de la afișarea rezultatelor finale, dar vor face acest lucru după termenul anterior menționat, precum și candidații înmatriculați în această etapă, dar care nu se regăsesc în lista de studenți bursieri întrucât media generală de admitere nu le-a conferit posibilitatea de a fi, în ordinea ierarhică a mediilor, în primii 20% dintre cei înmatriculați la respectiva specializare și formă de învățământ vor participa procesul de atribuire a burselor de studii și în etapa a doua, care va avea loc în perioada 1-7 octombrie 2023.

Verificarea/validarea de către universitate a conformității datelor personale menționate în Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate se va face începând cu 01 septembrie 2023, până cel mai târziu la data de 20 octombrie 2023 – data limită de restituire a taxei de studii achitate (tranșa I) – iar eventualele neconformități constatate cu privire la acestea vor conduce la invalidarea dosarului de bursă și, în mod implicit, la corectarea acestora și retrimiterea documentelor anterior menționate, dar acest proces nu va determina pierderea bursei de studii obținute.

Rezultate Contestații

REZULTATE FINALE

Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate vor fi transmise pe emailul declarat de candidați pentru a fi completate si retransmise către Universitate.

Data afisare: 11.08.2023
Ora:08:00

Rezultate Contestații - Septembrie 2023

Rezultate BURSE

AN UNIVERSITAR 2022-2023 – Semestrul II

Eventualele contestații vor fi depuse pe platforma instituțională – paginamea.rau.ro, secțiunea –  în perioada 02-03.03.2022 și se vor soluționa, în termen de 48 de ore, de către Comisia de acordare a  burselor de studii pe Universitate.

După soluționarea contestațiilor, facultățile vor afișa situația finală a studenților bursieri pentru anul universitar curent.

Studenții care au pierdut bursa aferentă semestrului II sunt obligați să achite 50% din taxa anuală de studii, astfel:

–       Studenții din ciclul de licență:

    • 30% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale, prin transfer bancar în contul bancar al facultății https://www.rau.ro/taxe-de-studii/
    • 20% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II prin intermediul platformei rau.ro ;

–       Studenții din ciclul de masterat: 25% din taxa anuală de studii, în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale și 25% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II. 

Depășirea termenelor de plată a sumelor datorate, stabilite mai sus conduce la calculul de penalități și obligația de plată a acestora de către student(ă). Nivelul penalităților este stabilit de Senatul Universității, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, pe o perioadă de maximum 90 de zile, după care, în situația neachitării sumelor restante, studentul(a) va fi exmatriculat(ă). Plata penalităților se face la data plății debitului principal.

Rezultate FINALE

Studenții din ciclul de licență achită 30% din taxa anuală de studii (doar prin virament bancar in conturile Universitatii) în termen de 10 zile de la data afișării listelor finale și 20% din taxa anuală de studii în termen de 45 de zile de la data începerii semestrului II;