Departamentul de Calitate

Departamentul de Calitate este o structură funcţională a sistemului de management al calităţii, având rolul implementării strategiei şi politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, evaluare, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale prin crearea unui sistem eficient de integrare a eforturilor depuse de Senatul Universităţii, de facultăţi/departamente academice/centre de cercetare științifică, personal didactic, studenţi, masteranzi şi servicii administrative pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Departamentul este subordonat comisiei instituționale de asigurare a calității, este organizat și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, potrivit legii.

LEGISLAȚIE

Universitatea Româno-Americană funcționează cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare, relevante pentru desfășurarea activităților implicate de învățământul superior din România și Uniunea Europeană.

Acte normative subsecvente Legii Educației Naționale nr. 1/2011:– Ordinul 4062/2011 – privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului
– 
Ordinul 4072/2011 – pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
– 
Ordinul 4174/2011 – privind modificarea ordinului 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților si ierarhizării programelor de studii
– 
Hotărârea de Guvern 789 – privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
– 
Ordinul 5262/2011 – privind constatarea rezultatelor clasificării universităților

– Ordinul ministrului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ

– Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

– Ordinul MEN nr. 3544/15.04.2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013-2014

– Ordinul MEN nr. 3545/15.04.2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diploma și disertație

– Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014

– Hotărârea Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015

– Hotărârea Guvernului nr. 827/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015

ARACIS – Cadru Legislativ
ARACIS – Proceduri
ENQA
EQAR

Rapoarte:

Regulament Comisie de Etică
Metodologie alegeri universitare
Metodologie alegeri studenți
Regulament intern
Regulament Senat
Regulament Consiliu de Administrație
Regulament departamente academice

Regulament privind activitatea profesională a studenților 2018-2019

Regulament burse 2018-2019

Regulament Bibliotecă
Procedura de împrumut la domiciliu
Metodologie concursuri didactice

Regulament admitere licență 2019-2020

Regulament admitere licență 2018-2019

Regulament admitere masterat 2018-2019Regulament finalizare licență 2018-2019

Regulament finalizare masterat 2017-2018
Taxe aferente serviciilor universitare
RCFBII – Raport decan 2018
ETII – Raport decan 2017
IM – Raport decan 2017
SEE – Raport decan 2017
Dep. ISM – Raport departament 2017
Componența CEAC 2018
Comisie calitate IM
Comisie calitate MM
Comisie calitate SEE
Comisie calitate RCFBII
RCFBII – Raport inserție profesională absolvenți licență 2018
Raport calitate – 2018

Raport calitate – 2017
Raport calitate – 2016

Contact:

Simona ZAHARIA

Telefon: +4 0372.120.193

Email: simona.zaharia@rau.ro

Locație: Campus URA, corp C, etaj 2, birou 204