FAQs ADMITERE LICENȚĂ 2021

Ca să-ți fie cât mai ușor, am adunat mai jos cele mai frecvente întrebări cu privire la Admiterea la studii de licență. Răspunsurile te vor ajuta să înțelegi cum se desfășoară cei 3 pași ai acestui proces: înscriere, admitere și înmatriculare. Nu-i așa că-i mult mai simplu acum? 🙂

Admiterea, în sesiunea iulie 2021, se va organiza online, respectiv în 3 pași: înscriere, admitere și înmatriculare (confirmarea locului).

Da, se va organiza și o sesiune de admitere în Septembrie, pentru acele programe de studii (specializări) unde, din sesiunea de admitere din Iulie, vor mai rămâne locuri disponibile.

Cea mai mică medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Un candidat poate fi admis la un program de studii de licență și cu o medie de admitere egală cu 7.

Cea mai mare medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Astfel, media de admitere poate fi egală și cu 10, de exemplu în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat sau cei care sunt olimpici la nivel internațional.

Pentru programele cu predare în limba română, taxa de studii este de 1.200 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Pentru programele cu predare în limba engleză, taxa de studii este de 3.400 Euro/an, de asemenea plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Pentru primul an de studii la programele cu predare în limba engleză, dacă înscrierea se realizează până la data de 19.07.2021, studentul beneficiază de un Discount: 2.700 Euro/anul I.

Nu. Doar universitățile de stat pot beneficia de fonduri de la bugetul de stat.

Universitatea Româno-Americană oferă în schimb, din fondurile proprii, 20% locuri fără taxă, în fiecare an universitar, la fiecare program de studii de licență în limba română (specializare) și formă de învățământ, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ale candidaților declarați admiși și înmatriculați până la data de 30 septembrie și care au achitat taxa de studii la termenele stabilite.

Totodată, 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro).

Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 20% medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent. În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8.50.

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (20% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Da, 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro).

Universitatea Româno-Americană oferă numeroase facilități studenților săi, oportunități care îi vor ajuta să se dezvolte personal și profesional, de exemplu numeroase evenimente, cursuri cu profesori internaționali și training-uri cu reprezentanții companiilor de top și oameni importanți de business, toate în contextul unei relații călduroase, apropiate, dintre studenți și profesori. Mai multe detalii:

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în cadrul unor instituții de învățământ străine aflate pe teritoriul României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Numărul de locuri scoase la concurs depinde de programul de studii (specializarea) și forma de învățământ. Informațiile sunt disponibile online – click aici!

Înscriere

Înscrierea online se realizează pe platforma http://inscriere.rau.ro, prin (1) crearea unui cont, (2) completarea datelor și încărcarea documentelor necesare și (3) achitarea taxei de înscriere la finalul aplicației online.

Înscrierea online prin platforma https://inscriere.rau.ro se realizează în perioada: 21 iunie – 18 iulie 2021 (suport online,  luni-vineri, 10:00-18:00 și sâmbătă-duminică, 10:00-14:00) sau 1 – 19 iulie 2021 (înscrieri în campus – doar în situații excepționale: luni-vineri, 10:00-18:00, cu programare prealabilă prin email la suport.inscrieri@rau.ro)

Da, sub forma de pre-înscriere. Candidații își pot crea un cont, pot completa datele personale și pot încărca o parte din documentele necesare înainte de 21 iunie 2021, însă pot finaliza înscrierea online prin plata taxei de concurs doar în intervalul 21 iunie – 18 iulie 2021.

Nu. Înscrierea online este validă și intră în concursul de admitere numai după ce candidatul a finalizat înscrierea prin plata taxei de concurs prin platforma http://inscriere.rau.ro.

Taxă de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru 1-4 opțiuni (specializări) și câte 100 de lei pentru fiecare dintre opțiunile următoare (a 5-a, a 6-a, etc.) pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 lei, pentru programele cu predare în limba engleză.

Taxa de înscriere se achită la finalul înscrierii online, din platforma de înscriere.

Mențiune:
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere de 100 lei (pentru 1-4 opțiuni) următoarele categorii de candidați:
– Candidații ai căror părinți sunt cadre didactice sau personal auxiliar în învățământ;
– Candidații orfani de ambii părinți sau din mediu instituționalizat;
– Copii angajațiilor URA.
Pentru aceste categorii, candidații sunt rugați să trimită la adresa de email departamentfinanciar@rau.ro dovada în acest sens, după ce și-au făcut înscrierea online, fără a finaliza plata.

La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), indiferent de anul absolvirii liceului și de pregătirea postliceală pe care o au.

Da, Candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere, în aceleași condiții ca cetățenii români.

Da.  În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației și Cercetării  privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației și Cercetării.

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 10:00 – 14:00):

Email: suport.inscrieri@rau.ro

La înscrierea online de pe platforma http://inscriere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă pentru promoțiile care au susținut examenul de bacalaureat înainte de 2021;
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ pentru candidații care susțin bacalaureatul în 2021 (în absența documentelor, datele vor fi preluate din Sistemul Informatic de Învățământ din România; diplomele de bacalaureat emise de alte state se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii);
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Adeverință medicală tip – eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare de licență (Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului cu mențiunea „apt efort fizic”);
 • ATESTAT eliberat de instituția de învățământ preuniversitar și recunoscut de către Ministerul Educației și Cercetării sau atestat recunoscut instituțional în unul dintre domeniile: economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă) – cu notă minimă 8 sau un punctaj / calificativ echivalent acesteia sau ESEU, după caz, în funcție de opțiunea candidatului;
 • Buletin, Carte de identitate sau Pașaport;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Pentru candidații care doresc să urmeze a doua facultate, se adaugă Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă (Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licență pot încărca electronic adeverința de absolvire cu examenul de licență);
 • Pentru candidații care urmează simultan o altă facultate, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent și forma de învățământ.

 

La înscrierea online de pe platforma http://inscriere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Certificatul/Diploma/Adeverința de examen de bacalaureat și foaia matricolă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare de licență (Pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este obligatoriu, atât pentru admitere, cât și pe parcursul studiilor, avizul medical anual privind starea de sănătate în vederea practicării educației fizice și sportului cu mențiunea „apt efort fizic”);
 • ATESTAT (după caz) în domeniul limbii străine, recunoscut internațional sau un document care să ateste calitatea de olimpic național/internațional sau ESEU, după caz, în funcție de opțiunea candidatului;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare.
 • Pentru candidații care doresc să urmeze a doua facultate, se adaugă Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă (Absolvenții promoției anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licență pot încărca electronic adeverința de absolvire cu examenul de licență);
 • Pentru candidații care urmează simultan o altă facultate, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent și forma de învățământ.

Da. Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății la care candidatul a fost admis și s-a înmatriculat, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul necesar (click aici!), până la 24 septembrie 2021.

Admitere

Admiterea la Universitatea Româno-Americană se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine.

Candidații care NU dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare), și care înlocuiesc susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori.

Admiterea la programele cu predare în limba engleză presupune (1) un Interviu online și (2) un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze, pentru care se vor lua în calcul:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză;
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi Anexă).

În situația în care candidații nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză (vezi Model).

Atestatele care pot echivala proba de concurs sunt atestatele eliberate de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestatele recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine.

Pentru lista completă vă rugăm să verificați aici.

În cazul în care candidatul prezintă un atestat eliberat de o instituție de învățământ preuniversitar, recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării, sau un atestat recunoscut instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine, pentru proba de concurs se va considera nota înscrisă pe atestat sau nota echivalentă, conform documentului aferent.

Concursul de admitere pentru programele de licență este pe data de 20 iulie 2021.

Rezultatele admiterii se afișează în data de 21 iulie 2021, în contul de pe platforma inscriere.rau.ro

Eseul trebuie să reflecte:

 • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale;
 • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate în general și specific de ce Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • motivele alegerii programului de studii (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • motivația alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.).

Notă: în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări (programe de studii), Eseul va reflecta prima opțiune a candidatului.

Da. Forma lucrării:

 • Lucrarea se redactează cu Font 12, Times New Roman, iar distanța dintre rânduri (Spacing) va fi de 1,5;
 • Lucrarea va avea maxim 3.500 caractere, inclusiv spațiile libere;
 • Titlu/subtitluri se scriu cu Font de 14 și caractere bold;
 • Se folosesc diacritice;
 • Paginile se numerotează;
 • Dacă este cazul, în urma prelucrării de idei sau citate, se menționează la sfârșitul lucrării bibliografie;
 • Prima pagină a lucrării (pagina de gardă) trebuie să conțină titlul lucrării, numele autorului/autoarei, Facultatea/Specializarea/Forma de învățământ (Învățământ cu frecventă – IF / Învățământ cu frecvență redusă – IFR).

Da, eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online pentru a putea fi luat în calcul în concursul de admitere.

Candidatului i se vor adresa întrebări privind:

 • Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale;
 • Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate, în general, și specific de ce la Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră);
 • Evaluarea motivelor candidatului privind alegerea unei specializări / program de studiu;
 • Motivați alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică, limbi străine, educație civică, etc.).

 

Notă: în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări (programe de studii), Interviul va reflecta prima opțiune a candidatului.

Interviul ca proba de concurs va dura aprox. 15 minute și se va realiza online până în data concursului de admitere, candidatul fiind notificat cu privire la data și ora interviului.

Absolvenții cu diplomă de licență care se înscriu la a doua facultate pot fi admiși pe baza echivalării mediei de admitere cu media generală a anilor de studii universitare de licență, fără susținerea Concursului de admitere.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat sunt declarați admiși fără susținerea Concursului de admitere, cu media 10 (zece).

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premii I, II, III, mențiuni sau premii speciale la olimpiadele școlare naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sunt declarați admiși fără susținerea Concursului de admitere.

Olimpicii internaționali sunt declarați admiși cu media 10 (zece). Cei care au obținut premii sau mențiuni la olimpiadele școlare naționale vor fi admiți având echivalată cu 10 (zece) nota de la Proba de concurs.

Sportivii de performanță care prezintă o adeverință semnată și înregistrată, emisă de federația de specialitate, prin care se atestă această calitate, au echivalată cu 10 (zece) proba de concurs.

Candidații care au obținut locurile I – III la Campionatele Naționale (pe ramură de Sport) au echivalată cu 10 (zece) proba de concurs.

Candidații care au obținut locurile I – VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare sau Campionatele Balcanice sunt declarați admiși cu media 10 (zece).

Înmatriculare

Confirmarea locului obținut prin admitere presupune înmatricularea candidatului declarat admis și se realizează online prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

Confirmarea locului (înmatricularea) la oricare program de studii de licență, indiferent că este cu predare în limba română sau cu predare exclusiv în limba engleză, se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii.

Pentru programele cu predare în limba română, plata taxei anuale de studii se poate realiza în 3 tranșe (45% = 540 euro, 35% = 420 euro și 20% = 240 euro, în Lei la cursul BNR, la termenele stabilite în contractul de studii), prima în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii.

Pentru programele cu predare în limba engleză, pentru anul I plata taxei anuale de studii se realizează integral, în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, iar pentru anii superiori (II și II) plata taxei anuale de studii se poate realiza fie integral până la data de 25 septembrie, fie în 2 tranșe de 50% fiecare, prima până la data de 25 septembrie, iar a doua până la data de 15 decembrie.

Da, se acordă reduceri! 🙂

Pentru programele cu predare în limba română, în condițiile în care plata taxei anuale de studii se face integral, într-o singură tranșă, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii, studentul beneficiază de o reducere de 10% din taxa anuală de studii.

Pentru programele cu predare în limba engleză, dacă înscrierea se realizează până la data de 19.07.2021, studentul beneficiază în primul an de studii de un Discount – reducere taxă de studii cu aprox. 20% (anul I).

Bursele (20% locurile fără taxă) se acordă la începutul anului universitar (în perioada 1-10 octombrie), astfel încât toți candidații declarați admiși, indiferent de cât de mare este media de admitere, trebuie să se înmatriculeze în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea taxei anuale de studii.

Studenților care se vor regăsi pe lista celor care vor beneficia de burse de studii (loc fără taxă) în anul I de studii, li se va restitui într-un cont bancar suma achitată la înmatriculare, în perioada 19 – 24 Octombrie 2021, pe baza contractului de bursă și a unei cereri de restituire a taxei achitate.

Candidatul primește suport dacă întâmpină dificultăți la înmatricularea online?

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înmatricularea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni – vineri, 10:00 – 18:00 și sâmbătă – duminică, 10:00 – 14:00):

Încă ai nelămuriri? Suntem aici pentru tine! 🙂

Scrie-ne pe:

Discută direct cu un consultant URA:

+4-0769-838.926

 

Program de lucru:

 • luni-vineri: 10:00-18:00
 • sâmbătă-duminică: 10:00-14:00