Facultatea de

Facultatea de Drept, înființată ca parte componentă a Universității Româno-Americane în anul 1991, oferă un program de studii de Licență cu durata de 4 ani (ZI și FR), urmat de obținerea licenței în drept, pregătind viitorii specialiști din profesiile juridice (teoreticieni și practicieni), dar și cercetători sau cadre didactice. Totodată, se organizează anual programul de studii de Masterat  Științe penale, unul dintre cele mai performante masterate profesionale din România.

Pregătirea tinerilor în cadrul Facultății de Drept are în vedere: introducerea în planurile de învățământ a unor discipline singulare în structura învățământului juridic public, precum: Istoria dreptului american, Instituții politice și administrative ale SUA, Civilizație și cultură americană, Comunicare și relații publice; promovarea limbii engleze ca disciplină de studiu și ca instrument de cunoaștere și dezbatere a disciplinelor de specialitate, la cursuri și seminarii; organizarea activității de practică a studenților în cadrul Clinicilor Juridice, prin soluționarea de spețe, întocmirea de acte procesuale, simularea de procese; compatibilizarea permanentă a învățământului din Facultatea de Drept cu cel european si american.

La programul de Licență, sunt predate atât discipline juridice tradiționale fundamentale, cât și unele conexe acestora ori de noutate, cu anumite elemente de specificitate, menite să ofere o pregătire cât mai completă studenților noștri.

Absolvenții Facultății de Drept pot ocupa posturi de: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, auxiliari în magistratură, funcționari publici în administrația publică centrală și locală, cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic și altele.

Absolvenții masteratului de Științe penale, beneficiind de o conlucrare profesională cu cadre didactice de prestigiu, dobândesc cunoștințe aprofundate în domenii de larg interes, clasice (drept penal, drept procesual penal, metodologie criminalistică) și mai noi (dreptul penal european, cooperarea penală internațională, protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, protecția penală a sistemelor și datelor informatice, victimologie, psihologia comportamentului criminal, psihologia prevenirii criminalității).

Programe de LICENȚĂ:

  • Drept (IF / IFR) – Ghid de studii – download

 

Programe de MASTERAT:

Decan: Prof.univ.dr. Duvac Constantin:
  • Arii de competență profesională: specializat în domeniul științelor penale (drept penal, drept procesual penal, drept penal european, criminalistică și criminologie); avocat în Baroul București; conducător de doctorat în drept penal în cadrul Școlii doctorale „Drept” a Academiei de Studii Economice din București; participant la 154 conferințe internaționale/naționale cu 126 studii susținute, din domeniul științelor penale; coordonator, autor, prim autor, coautor a: 3 tratate; 7 cursuri universitare; 13 lucrări de specialitate; 115 articole/comentarii de practică judiciară; 12 cronici; 4 recenzii; președintele Asociației Române de Științe Penale; președintele Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal de la Paris; redactor șef al Revistei de drept penal și al Criminal Law Review; participant la 10 proiecte de cercetare; deținător al premiilor „Ioan Tanoviceanu” (2009) și „Vintilă Dongoroz” (2010, 2016) acordate de Uniunea Juriștilor din România.
  • Arii de competență managerială: reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea acesteia, conform legii; desemnează prodecanul după numirea sa de către rector și stabilește atribuțiile acestuia, potrivit legii; conduce ședințele Consiliului facultății și pune în aplicare hotărârile/deciziile Senatului Universității, Consiliului de Administrație și Rectorului; prezintă anual, cel târziu în luna martie, un raport Consiliului facultății privind starea acesteia.
  • Contact: constantin.duvac@rau.ro
Prodecan: Conf.univ.dr. Olariu Mihai
  • Arii de competență profesională: specializat în drept procesual penal și în dreptul proprietății intelectuale; avocat în Baroul București; arbitru în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (Geneva); fost Director de Cabinet al Ministrului Justiției.
  • Arii de competență managerială: răspunde de domeniile de activitate ale facultății care îi sunt atribuite de către Consiliul facultății la propunerea decanului, coordonează comisiile de specialitate ale acestuia și asigură conducerea curentă în diferite domenii potrivit competențelor acordate de Consiliu; inițiază și organizează reuniunile periodice consultative de tip Advisory Board; asigură dialogul cu reprezentanții mediului economic-social.
  • Contact: olariu.mihai@profesor.rau.ro

Director: Lect.univ.dr. Popescu Robert Mihai

  • Arii de competență profesională: specializat în Filosofie, Retorică, Psihologie juridică, Psihoterapie; responsabil tehnic în proiectul POSDRU „Practică competitivă pentru viitor în domeniul științelor juridice”, 2014-2015; absolvent al cursului „Managementul Proiectelor” (2011); directorul Departamentului în perioada 2013-2106; membru al Senatului URA în perioada 2012-2020; membru în Consiliul Facultății de Drept 2012-2020.
  • Arii de competență managerială: realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului; coordonează activitatea didactică și de cercetare, la nivelul Departamentului; răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul calității și financiar al Departamentului.
  • Contactpopescu.robert.mihai@profesor.rau.ro