Facultatea de

Facultatea de Informatică Managerială asigură pentru absolvenţii săi cunoştinţe de specialitate, teoretice şi practice, în conformitate cu cerinţele actuale ale domeniului „Informatică Economică”, angajarea lor în cadrul firmelor de software făcându-se încă din anii terminali.

Conform analizelor efectuate, peste 92% dintre absolvenţi se angajează în domeniul de activitate pentru care s-au pregătit, în cel mult un an de la absolvire.

Facultatea asigură orientarea profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii, prin facilitarea unor întâlniri între angajatori şi studenţi, prin întâlniri periodice între firme de profil (software), pe toată durata studiilor.

Activitatea de practică se desfășoară fie în centrele/laboratoarele Microsoft din cadrul Universității Româno-Americane, sub coordonarea specialiștilor, fie în cadrul unor firme de prestigiu din domeniul ITC, pe baza unor contracte de colaborare cu facultatea, fie în cadrul unor firme care deja colaborează cu studenții noștri, asigurându-se, astfel, legătura dintre cunoștințele teoretice și abilitățile practice pe care specialiștii în domeniul informaticii economice trebuie să le dobândească. 

 

Absolvenţii facultăţii pot lucra atât în industria de software, cât şi în cadrul unor firme din toate domeniile de activitate, având competenţe pentru următoarele categorii de posturi:

 • analist de sisteme informaţionale;
 • proiectant de sisteme informatice;
 • analist-programator;
 • programator (JAVA, C#, ASP, PHP, HTML, CSS, JS, VBA, etc.);
 • dezvoltator de aplicaţii client-server şi internet/intranet/extranet;
 • manager de proiecte informatice;
 • proiectant de site-uri Web;
 • administrator de baze de date (ORACLE, SQL Server, MySQL, etc.);
 • administrator de reţele de calculatoare;
 • administrator de site-uri WEB;
 • dezvoltator de sisteme pentru asistarea deciziilor şi sisteme expert;
 • consultant în domeniul tehnologiilor informatice;

 

Absolvenții pot lucra, de asemenea, ca economiști, având avantajul că stăpânesc un bogat instrumentar informatic și au abilități deosebite în utilizarea calculatorului.

 

Competenţele generale ale absolvenţilor facultăţii sunt:

 • proiectarea, realizarea şi exploatarea de sisteme/aplicaţii informatice;
 • realizarea de analize de sistem informaţional la nivel micro şi macro economic;
 • proiectarea şi realizarea de site-uri;
 • documentare pe internet, realizarea şi exploatarea de aplicaţii de tip e-business;
 • capacitatea de a lucra în echipă;
 • metode şi tehnici de cercetare în domeniul Informaticii economice.
 • culegerea, prelucrarea şi sintetiza datelor şi a informaţiilor economice.

Programe de licență:

 • Informatică Economică (Ghid de studii – Download – durată 3 ani, învățământ cu frecvență
 • Computer Science for Economics (Study Guide – Download) – cu predare exclusiv în limba engleză, durată 3 ani, învățământ cu frecvență

Programe de masterat:

 • Informatică Economică (Ghid de studii) – durată 2 ani, învățământ cu frecvență
 • Computer Science for Business (Study Guide) – cu predare exclusiv în limba engleză, durată 2 ani, învățământ cu frecvență

Decan: Conf.univ.dr. Alexandru Tăbușcă

 

Prodecan: Lect.univ.dr. Gabriel Eugen Garais

Director Departament: Conf.univ.dr. Cristina Coculescu

Departamentul de Informatică, Statistică și Matematică din cadrul Facultății de Informatică Managerială coordonează activitatea de profil pentru toate facultățile din cadrul Universității Româno-Americane, urmărind dezvoltarea și consolidarea poziției departamentului în cadrul instituțional intern și extern, precum și asigurarea unui climat de muncă și colaborare bazat pe relații de încredere, respect și demnitate, care să stimuleze obținerea de performanțe în activitatea didactică și de cercetare științifică.

Personalul didactic desfășoară activitate de cercetare științifică în domeniul disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ al programelor de studii universitare de licență și de masterat, în concordanță cu domeniul de expertiză și cu preocupările științifice proprii.

De asemenea, cadrele didactice manifestă un interes deosebit pentru inițierea studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare științifică, aceasta desfășurându-se în cadrul cercurilor științifice organizate pe domeniile de licență și masterat. Lucrările de cercetare științifică ale studenților și masteranzilor sunt valorificate prin comunicări științifice susținute în cadrul Sesiunilor Cercurilor Științifice Studențești.

Creșterea calității corpului profesoral este o preocupare permanentă a conducerii departamentului, evaluarea acesteia realizându-se pe baza unor criterii, metodologii și instrumente de evaluare periodică a personalului didactic, ce vizează activitatea didactică, rezultatele activității de cercetare științifică, precum și gradul de implicare în activitățile specifice desfășurate la nivelul departamentului, facultății și universității.