Facultatea de

Facultatea de Management-Marketing a luat ființă în cadrul Universității Româno-Americane în anul 1991. Profilul facultății însumează două specializări economice distincte: management și marketing, răspunde cerințelor mediului de afaceri și conferă absolvenților facultății un avantaj competitiv în inserția pe piața muncii, prin paleta largă de cunoștințe teoretice, abilități și deprinderi practice dobândite, diferențiindu-se astfel de celelalte instituții de învățământ economic superior.

Facultatea de Management-Marketing își actualizează oferta educațională, preponderent printr-o permanentă colaborare cu mediul de afaceri, asigurând atât schimbul și diseminarea de cunoștințe, cât și contactul cu probleme și soluții reale. Educarea și formarea în cele două domenii se realizează prin programe centrate pe student, Facultatea de Management-Marketing creându-și o reputație deosebită prin furnizarea pe piața muncii de absolvenți cu spirit antreprenorial dezvoltat.

Facultatea de Management-Marketing optează pentru un sistem de instruire dinamic și participativ, oferind un învățământ modern, competitiv, deschis, mai ales în contextul unui mediu global în continuă schimbare, îmbinând pragmatismul modelului american cu tradiția învățământului românesc.

Facultatea de Management-Marketing urmărește formarea de specialiști cu competențe în management și marketing, cu o largă pregătire teoretică și aplicativă, capabili să se integreze rapid și eficient în corporații, pe diferite niveluri ierarhice. Atenția s-a concentrat asupra interdisciplinarității și dezvoltării aptitudinilor și competențelor, în concordanță cu schimbările economice și sociale actuale, urmărindu-se o bună inserție profesională.

Absolvenţii Facultăţii de Management-Marketing pot ocupa, în cadrul oricărei organizaţii, funcţii de:

 • director vânzări
 • șef serviciu resurse umane
 • șef serviciu de evaluarea resurselor umane
 • manager de produs
 • consilier economist în comerț și marketing
 • copywriter publicitate (cu studii superioare)
 • asistent de cercetare economist în marketing
 • consilier / expert / inspector / referent / economist în management
 • asistent de cercetare economist în management
 • manager proiect etc.

Studii universitare de licență

Forma de învățământ

Nr. de credite

Management – Ghid de studii – Download

IF / IFR

180

Marketing – Ghid de studii – Download

IF / IFR

180

Studii universitare de masterat

Forma de învățământ

Nr. de credite

Managementul Strategic al Firmei – Ghid de studii

IF

120

Managementul și Marketingul Organizației – Ghid de studii

IF

120

Marketing în Afaceri – Ghid de studii

IF

120

Strategic Marketing (predare în limba engleză) Study Guide

 

IF

120

Decan: Conf.univ.dr. Ionescu Alexandru

 • Arii de competență profesională: Relații economice internaționale; Economie internațională; Transporturi și asigurări interne și internaționale; Managementul logisticii internaționale.
 • Arii de competență managerială: Optimizare și eficientizare a structurilor academice; Analiza și îmbunătățirea calității procesului educațional și a programelor de studii; Asigurarea sustenabilității programelor universitare de studii; Consolidarea și dezvoltarea relațiilor internaționale/a relațiilor cu mediul economico-social.
 • Contact:alex.ionescu@rau.ro

 

Prodecan: Conf.univ.dr. Preda Oana

 • Arii de competență profesională: Marketing International, Bazele marketingului; Politici și strategii de marketing; Managementul Marketingului; Marketing Financiar-Bancar.
 • Arii de competență managerială: Consolidarea și dezvoltarea strategică a parteneriatelor cu mediul socio-economic; Creșterea vizibilității și prestigiului facultății; Dezvoltarea de parteneriate strategice cu diferite instituții din străinătate; Adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea activităților didactice și de cercetare științifică.
 • Contact:oana.preda@rau.ro

Director Departament: Conf.univ.dr. Budacia Andreea

 • Arii de competență profesională: Managementul comercial, Managementul calității, Managementul aprovizionării și vânzării, Tehnici promoționale.
 • Arii de competență managerială: Spirit de echipă, comunicare, competențe organizatorice, președinte și membru în diverse comisii, membru în colective de redacție ale unor reviste științifice, coordonator  al unor echipe de cercetare
 • Contact: andreea.budacia@rau.ro

Mediul economico-social este supus unor permanente schimbări determinate de realitățile actuale care presupun adaptări continue din partea angajatorilor, resursei umane, managerilor, liderilor și marketerilor. În acest context, cunoștințele și inovarea sunt elemente esențiale ale succesului și performanței în afaceri. Cunoașterea domeniilor prioritare, cel al managementului, respectiv al marketingului oferă un avantaj competitiv consistent, decisiv în vederea atingerii excelenței.

Prin disciplinele pe care le coordonează, Departamentul de Management – Marketing contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și competentelor studenților și masteranzilor pentru a răspunde provocărilor mediului de business, în contextul actual al concurenței acerbe, incertitudinii și exigențelor consumatorilor.

 

Principalele obiective ale Departamentului:

 • dezvoltarea și perfecționarea activității didactice și de cercetare în cele două domenii de activitate;
 • adaptarea structurii planurilor de învățământ și fișelor de discipline cerințelor beneficiarilor direcți și indirecți, pentru disciplinele aflate în responsabilitatea departamentului;
 • crearea climatului organizațional adecvat, care să favorizeze potențialul didactic și de cercetare al membrilor departamentului;
 • asigurarea calității proceselor de predare și cercetare;
 • identificarea, susținerea și promovarea unor metode, instrumente și tehnici moderne de predare – învățare, adaptate realităților economico-sociale.

Activitățile departamentului sunt desfășurate de către un corp profesoral competent, alcătuit din profesioniști recunoscuți în plan intern și internațional, precum și de către colaboratori și parteneri din mediul de afaceri.

Arii de expertiză:

 • Domeniul Management: Management strategic, Managementul resurselor umane, Managementul aprovizionării și vânzării, Managementul schimbării și inovării, Managementul producției, Ecotehnologii, Management antreprenorial, Comportament organizațional, Management comparat, Management comercial, Metode și tehnici manageriale, Resurse și destinații turistice, Managementul proiectelor.
 • Domeniul Marketing: Politici și strategii de marketing, Marketingul serviciilor, Marketing online, Marketing financiar – bancar, Comportamentul consumatorului, Comunicare integrată de marketing, Marketing internațional, Cercetări de piață, Comunicare și PR, Tehnici promoționale, Marketing strategic, Planificare de marketing, Marketing și mărfuri, Marketingul evenimentelor, Tehnici de vânzare.